وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش ضد هک و امنیت شبکه

امنیت شبکه چیست؟
امنیت شبکه در حالت کلی به مجموعه اقداماتی گفته می شود که به منظور جلوگیری از بروز مشکلات امنیتی در بستر شبکه صورت میگیرد.
هر شبکه دارای یکسری نقاط آسیب پذیر است که باید با استفاده از ابزار ها و تکنیک ها آن را پیدا کرد و پوشش داد.
مفاهیم گوناگونی برای ضد هک و امنیت شبکه وجود دارد که از جمله آن penetration test، penetration test و… را میتوان نام برد.

The Future of Work and Cybersecurity on the Metaverse
The Future of Work and Cybersecurity on the Metaverse
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
ECIH Cert Prep: Certified Incident Handler v2 (212-89)
ECIH Cert Prep: Certified Incident Handler v2 (212-89)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
ISC2 – CC – Certified in Cybersecurity Training
شرکت:
ISC2 – CC – Certified in Cybersecurity Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 23 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Ethical Hacking Using Kali Linux from A to Z (2023)
شرکت:
Ethical Hacking Using Kali Linux from A to Z (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 15 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Cybersecurity Key Policies and Resources
شرکت:
Cybersecurity Key Policies and Resources
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Secure Software Requirements for CSSLP By kevin-henry
شرکت:
Secure Software Requirements for CSSLP By kevin-henry
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Secure Software Lifecycle Management for CSSLP By kevin-henry
شرکت:
Secure Software Lifecycle Management for CSSLP By kevin-henry
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Secure Software Concepts for CSSLP By kevin-henry
شرکت:
Secure Software Concepts for CSSLP By kevin-henry
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Wireshark 101 Packet Analysis Essentials
شرکت:
Wireshark 101 Packet Analysis Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Web Application Penetration Testing XSS Attacks
شرکت:
Web Application Penetration Testing XSS Attacks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 3 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Web Application Penetration Testing SQL Injection Attacks
شرکت:
Web Application Penetration Testing SQL Injection Attacks
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 8 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
WAPT Web Proxies and Web Information Gathering
شرکت:
WAPT Web Proxies and Web Information Gathering
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
RouterSwitch Security
شرکت:
RouterSwitch Security
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 8 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Managing Check Point Firewalls
شرکت:
Managing Check Point Firewalls
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 13 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
EmbeddedIoT Linux for Red-Blue Teams
شرکت:
EmbeddedIoT Linux for Red-Blue Teams
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Secure Software Testing for CSSLP®
شرکت:
Secure Software Testing for CSSLP®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Secure Software Supply Chain for CSSLP®
شرکت:
Secure Software Supply Chain for CSSLP®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Secure Software Implementation for CSSLP®
شرکت:
Secure Software Implementation for CSSLP®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Secure Software Deployment, Operations, and Maintenance for CSSLP®
شرکت:
Secure Software Deployment, Operations, and Maintenance for CSSLP®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Secure Software Architecture and Design for CSSLP®
شرکت:
Secure Software Architecture and Design for CSSLP®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Data Security with OpenSSL
شرکت:
Data Security with OpenSSL
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Python For Ethical Hackers and Cyber Security Engineers
شرکت:
Python For Ethical Hackers and Cyber Security Engineers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Palo Alto Firewall Essentials
شرکت:
Palo Alto Firewall Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Microsoft Sentinel Comprehensive Guide to Cybersecurity
شرکت:
Microsoft Sentinel Comprehensive Guide to Cybersecurity
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲