وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش ضد هک و امنیت شبکه

امنیت شبکه چیست؟
امنیت شبکه در حالت کلی به مجموعه اقداماتی گفته می شود که به منظور جلوگیری از بروز مشکلات امنیتی در بستر شبکه صورت میگیرد.
هر شبکه دارای یکسری نقاط آسیب پذیر است که باید با استفاده از ابزار ها و تکنیک ها آن را پیدا کرد و پوشش داد.
مفاهیم گوناگونی برای ضد هک و امنیت شبکه وجود دارد که از جمله آن penetration test، penetration test و… را میتوان نام برد.

Prisma Access SASE Security: Design and Operation (EDU-318)
شرکت:
Prisma Access SASE Security: Design and Operation (EDU-318)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 10 دقیقه
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
Malware Forensics Mastery v3: AI Advanced Predict & Analysis
شرکت:
Malware Forensics Mastery v3: AI Advanced Predict & Analysis
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Snort Intrusion Detection System: the Essential
شرکت:
Snort Intrusion Detection System: the Essential
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 22 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Red and Blue Team Foundations Course – VAPT & Infosec Basics
شرکت:
Red and Blue Team Foundations Course – VAPT & Infosec Basics
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Learn EC-Council Certified Encryption Specialist (ECES)
شرکت:
Learn EC-Council Certified Encryption Specialist (ECES)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
OAuth Is Easy: The Fast Guide
شرکت:
OAuth Is Easy: The Fast Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Android Privacy & Security
شرکت:
Mastering Android Privacy & Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Microsoft Sentinel From Zero to Hero – Job Related Training
شرکت:
Microsoft Sentinel From Zero to Hero – Job Related Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 22 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
The Ultimate Flipper Zero Course Learn, Hack, Innovate
شرکت:
The Ultimate Flipper Zero Course Learn, Hack, Innovate
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 29 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Ethical Office Politics
شرکت:
Ethical Office Politics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
The CISO Masterclass
شرکت:
The CISO Masterclass
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 21 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Fortinet NSE7 Enterprise Firewall Training
شرکت:
Fortinet NSE7 Enterprise Firewall Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Cyber Security Audit Champion
شرکت:
Cyber Security Audit Champion
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
CompTIA Security+ SY0-701: General Security Concepts-Vol 1
شرکت:
CompTIA Security+ SY0-701: General Security Concepts-Vol 1
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 24 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Offensive-Internet-of-Things-Exploitation-Video
شرکت:
Offensive-Internet-of-Things-Exploitation-Video
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Juniper Networks JNCIA-Junos – Routing Policy and Firewall Filters
شرکت:
Juniper Networks JNCIA-Junos – Routing Policy and Firewall Filters
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Practical Cybersecurity Fundamentals
شرکت:
Practical Cybersecurity Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 20 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
AZ-500 Secure Networking
شرکت:
AZ-500 Secure Networking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Build A Complete Authentication Authorization Web App [2024]
شرکت:
Build A Complete Authentication Authorization Web App [2024]
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
The Complete Android Ethical Hacking Practical Course C|AEHP
شرکت:
The Complete Android Ethical Hacking Practical Course C|AEHP
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Stealthy Domain Enumeration
شرکت:
Stealthy Domain Enumeration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Security + (SY0-601) Self-paced Course!
شرکت:
Security + (SY0-601) Self-paced Course!
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Python for Advanced Ethical Hacking:Unleashing the Dark Side
شرکت:
Python for Advanced Ethical Hacking:Unleashing the Dark Side
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Palo Alto Networks PCNSE Complete Course + Exam
شرکت:
Palo Alto Networks PCNSE Complete Course + Exam
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳