وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش UI-UX

UI-UX

UX کوتاه شده عبارت User Experience design است و در مفهوم تجربه و احساس کاربران از رویت صفحات وب سایت استفاده می شود. اصطلاح UI نیز مخفف عبارت User Interface design است و به معنای بخشی از طراحی سایت می باشد که زمان رویت سایت توسط کاربر قابل مشاهده است. برای روشن تر شدن این دو اصطلاح به توضیح بیشتری نیاز است که در زیر به آن می پردازیم.

تفاوت بین UIو UX

 UI تنها بخشی از UX محسوب می شود. کل یک محصول UX است و برای تاثیرگذاری بر مخاطبان استفاده می شود. در حالی که UI در زیر مجموعه آن قرار می گیرد و برای تامین هدف های UX استفاده می شود.

برای داشتن طراحی UX باید به مفاهیم روانشناسی دقت کرد. به همین دلیل این نوع طراحی انتزاعی است. در حالی که در طراحی UI از ابزارهای عینی و قابل مشاهده ای همچون تصاویر، ویدئو، دیاگرام و … استفاده می شود.

Build UI – Framer Motion Recipes
شرکت:
Build UI – Framer Motion Recipes
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 9 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
App icon Design and UI-UX Design with Adobe XD, Photoshop
شرکت:
App icon Design and UI-UX Design with Adobe XD, Photoshop
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 13 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
UX Foundations: Multidevice Design
UX Foundations: Multidevice Design
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Sketch: Style Guides and Asset Libraries
Sketch: Style Guides and Asset Libraries
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Creating a custom 3D UI/UX Mobile App Mockup Design
شرکت:
Creating a custom 3D UI/UX Mobile App Mockup Design
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Learn UIUX Step-By-Step in Figma (2023)
شرکت:
Learn UIUX Step-By-Step in Figma (2023)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Practical UIUX Projects-Figma
شرکت:
Practical UIUX Projects-Figma
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 1 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Photoshop for UX Design
Photoshop for UX Design
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Mapping for User Experience Projects
Mapping for User Experience Projects
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Learn Figma in under 7h! – Start from scratch
شرکت:
Learn Figma in under 7h! – Start from scratch
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 18 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
The Fundamentals of Figma – A Guide for complete Beginners
شرکت:
The Fundamentals of Figma – A Guide for complete Beginners
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Learning Adobe XD
Learning Adobe XD
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 26 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Illustrator for UX Design
Illustrator for UX Design
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
A Beginner’s Guide to Writing User Stories
A Beginner’s Guide to Writing User Stories
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
Build better UX for User Onboarding With Journey Mapping
شرکت:
Build better UX for User Onboarding With Journey Mapping
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Visual Thinking and Sketchnoting Boot Camp
شرکت:
Visual Thinking and Sketchnoting Boot Camp
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
UI/UX design requisite with Figma: Design a full NFT app
شرکت:
UI/UX design requisite with Figma: Design a full NFT app
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 20 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Designing Accessible Components In Figma
Designing Accessible Components In Figma
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Figma to Webflow for Beginners: Build Portfolio Website
شرکت:
Figma to Webflow for Beginners: Build Portfolio Website
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
Find Meaning in Your UX Design Career
Find Meaning in Your UX Design Career
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
19 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
UX Fundamentals: User Testing
شرکت:
UX Fundamentals: User Testing
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
UX Fundamentals: Practical Usability for Product Design
شرکت:
UX Fundamentals: Practical Usability for Product Design
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
UX Fundamentals: Career in UX
شرکت:
UX Fundamentals: Career in UX
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱