وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش های سه بعدی

Hard Surface Modelling in Maya
شرکت:
Hard Surface Modelling in Maya
53,700 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Water Explosion in Houdini
شرکت:
Water Explosion in Houdini
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Tornado FX in Houdini
شرکت:
Tornado FX in Houdini
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 6 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Introduction to Volumes I – Dust Interaction
شرکت:
Introduction to Volumes I – Dust Interaction
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Houdini Tutorial Procedural Pillar Generation
شرکت:
Houdini Tutorial Procedural Pillar Generation
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Discovering Houdini RBD 4
شرکت:
Discovering Houdini RBD 4
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Florian Neumann – Post Apocalyptic Knife Tutorial
شرکت:
Florian Neumann – Post Apocalyptic Knife Tutorial
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 28 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
BlenderStudio – Geometry Nodes from Scratch
شرکت:
BlenderStudio – Geometry Nodes from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Professional Character Design For Film
شرکت:
Professional Character Design For Film
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Photogrammetry For Production Artists
شرکت:
Photogrammetry For Production Artists
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 29 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Large-scale Water Fx In Houdini
شرکت:
Large-scale Water Fx In Houdini
63,400 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Introduction To Zbrush 2022
شرکت:
Introduction To Zbrush 2022
83,800 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 23 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
How To Make A Creature With Character
شرکت:
How To Make A Creature With Character
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Creating High-resolution Custom Trees Using Speedtree
شرکت:
Creating High-resolution Custom Trees Using Speedtree
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Creating A Monolithic City In Unreal Engine 5
شرکت:
Creating A Monolithic City In Unreal Engine 5
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 24 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Create A Procedural Waterwheel Simulation In Houdini
شرکت:
Create A Procedural Waterwheel Simulation In Houdini
63,400 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Building A Stylized Environment, Volume 2
شرکت:
Building A Stylized Environment, Volume 2
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Building A Stylized Environment, Volume 1
شرکت:
Building A Stylized Environment, Volume 1
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 25 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Automating Animation & Game-ready Rigs
شرکت:
Automating Animation & Game-ready Rigs
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 10 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Animating Body Mechanics In Maya
شرکت:
Animating Body Mechanics In Maya
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Introduction To Ziva Vfx: Volume 1
شرکت:
Introduction To Ziva Vfx: Volume 1
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Broken Tiles Tutorial, Vol. 1
شرکت:
Broken Tiles Tutorial, Vol. 1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 13 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
3DS Max and Vray Interior Design Course
شرکت:
3DS Max and Vray Interior Design Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Unreal Engine 5: Creating a Car Racing Game
شرکت:
Unreal Engine 5: Creating a Car Racing Game
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳