وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش های سه بعدی

Learn to Animate Particles with X-Particles and Redshift
شرکت:
Learn to Animate Particles with X-Particles and Redshift
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Cartoon Animation Course – Animating a Walk Cycle On The Spot
شرکت:
Cartoon Animation Course – Animating a Walk Cycle On The Spot
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
SketchUp Free – From Floor Plan to 3D Model
شرکت:
SketchUp Free – From Floor Plan to 3D Model
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Sci-fi 3D Environment Art in UE5
شرکت:
Sci-fi 3D Environment Art in UE5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Rhino 7- PanelingTools Plugin- From Zero
شرکت:
Rhino 7- PanelingTools Plugin- From Zero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 12 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Production workflow with Blender
شرکت:
Production workflow with Blender
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 12 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Pre-Made to Pro – Craft a Winning Portfolio Piece in Unreal
شرکت:
Pre-Made to Pro – Craft a Winning Portfolio Piece in Unreal
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Maya for Beginners: Complete 3D Animation Fundamentals
شرکت:
Maya for Beginners: Complete 3D Animation Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Master Lumion 12: 3D Rendering, Animation and Visualization
شرکت:
Master Lumion 12: 3D Rendering, Animation and Visualization
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 11 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Hard Surface Vehicle UV Mapping in Maya
شرکت:
Hard Surface Vehicle UV Mapping in Maya
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Hard Surface Vehicle 3D Modeling in Maya
شرکت:
Hard Surface Vehicle 3D Modeling in Maya
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Build Augmented Reality App Without Coding Using Unity
شرکت:
Build Augmented Reality App Without Coding Using Unity
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Blender Masterclass  3D Modelling for Complete Beginners
شرکت:
Blender Masterclass 3D Modelling for Complete Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Unreal Engine 5 Using Multiple Cameras via the Master Sequencer
شرکت:
Unreal Engine 5 Using Multiple Cameras via the Master Sequencer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Unreal Engine 5 Easy Architecture Visualization  Interior Designing
شرکت:
Unreal Engine 5 Easy Architecture Visualization Interior Designing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Unreal Engine 5 Adding & Playing Video Files Within the Environment
شرکت:
Unreal Engine 5 Adding & Playing Video Files Within the Environment
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Handpaint Complete Guide 2022
شرکت:
Handpaint Complete Guide 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Unity Virtual Reality Projects
شرکت:
Unity Virtual Reality Projects
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Easy Headphones Product Reveal Animation in Blender and Unreal Engine 5
شرکت:
Easy Headphones Product Reveal Animation in Blender and Unreal Engine 5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Concept Art Create Environment Concept Art in BlenderPhotoshop
شرکت:
Concept Art Create Environment Concept Art in BlenderPhotoshop
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Blender 3D Easy VFX Motion Tracking! (CGI)
شرکت:
Blender 3D Easy VFX Motion Tracking! (CGI)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Blender 3 for Illustration 2022
شرکت:
Blender 3 for Illustration 2022
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
ZBrush QuickStart Introduction P1 Pierre Rogers
شرکت:
ZBrush QuickStart Introduction P1 Pierre Rogers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Unreal Engine 5 – Environment Design by Ivan Yosifov
شرکت:
Unreal Engine 5 – Environment Design by Ivan Yosifov
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲