وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Citrix

Citrix Virtual apps and Desktops 7 1909 – 7 2212
شرکت:
Citrix Virtual apps and Desktops 7 1909 – 7 2212
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Troubleshooting Citrix ADC
شرکت:
Troubleshooting Citrix ADC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Moving from StoreFront to Workspace
شرکت:
Moving from StoreFront to Workspace
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Fundamentals of Citrix Virtual Apps and Desktops
شرکت:
Fundamentals of Citrix Virtual Apps and Desktops
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Enabling Load Balancing with Citrix ADC
شرکت:
Enabling Load Balancing with Citrix ADC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Deploying Citrix Gateway on Citrix ADC
شرکت:
Deploying Citrix Gateway on Citrix ADC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Deploy Citrix Virtual Apps and Desktops Service in Microsoft Azure
شرکت:
Deploy Citrix Virtual Apps and Desktops Service in Microsoft Azure
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Deploy Citrix SD-WAN through SD-WAN Orchestrator
شرکت:
Deploy Citrix SD-WAN through SD-WAN Orchestrator
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Deploy Citrix DaaS on Google Cloud
شرکت:
Deploy Citrix DaaS on Google Cloud
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Citrix Netscaler (ADC)
شرکت:
Citrix Netscaler (ADC)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 18 دقیقه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Monitor and Troubleshoot
شرکت:
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Monitor and Troubleshoot
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Migrate to Citrix Cloud
شرکت:
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Migrate to Citrix Cloud
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Manage the User Experience
شرکت:
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Manage the User Experience
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Introduce the CVAD Architecture
شرکت:
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Introduce the CVAD Architecture
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Integrate Workspace Environment Management
شرکت:
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Integrate Workspace Environment Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Integrate App Layering
شرکت:
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Integrate App Layering
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Explore Advanced Management
شرکت:
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Explore Advanced Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Deploy an On-Premises Site
شرکت:
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Deploy an On-Premises Site
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 5 دقیقه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Deliver App and Desktop Resources
شرکت:
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Deliver App and Desktop Resources
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 26 دقیقه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Citrix ADC High Availability and Disaster Recovery
شرکت:
Citrix ADC High Availability and Disaster Recovery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Authenticating and Securing User Access to Citrix ADC
شرکت:
Authenticating and Securing User Access to Citrix ADC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Fundamentals of Citrix Secure Private Access
شرکت:
Fundamentals of Citrix Secure Private Access
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Introduction to Citrix Secure Internet Access for Citrix Virtual Apps and Desktops
شرکت:
Introduction to Citrix Secure Internet Access for Citrix Virtual Apps and Desktops
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Introduction to Citrix Identity and Authentication
شرکت:
Introduction to Citrix Identity and Authentication
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲