وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Ansible

Python and Ansible Automation for Juniper Networks Online Training
شرکت:
Python and Ansible Automation for Juniper Networks Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
36 ساعت و 17 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Oracle Database Automation using Ansible
شرکت:
Oracle Database Automation using Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Automate Linux SysAdmin tasks with Ansible in 95+ examples
شرکت:
Automate Linux SysAdmin tasks with Ansible in 95+ examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 2 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Ansible For Kubernetes By 20+ Examples
شرکت:
Ansible For Kubernetes By 20+ Examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Ansible For Kubernetes By 20+ Examples
شرکت:
Ansible For Kubernetes By 20+ Examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
DevOps Project 1 – CI/CD with Git Jenkins Ansible Kubernetes
شرکت:
DevOps Project 1 – CI/CD with Git Jenkins Ansible Kubernetes
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 17 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Ansible & Ansible-Playbooks For Automation
شرکت:
Ansible & Ansible-Playbooks For Automation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 11 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Python and Ansible Automation for Juniper Networks Online Training
شرکت:
Python and Ansible Automation for Juniper Networks Online Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
36 ساعت و 8 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Ansible on Windows Fundamentals
شرکت:
Ansible on Windows Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Getting Started with Ansible on Windows
شرکت:
Getting Started with Ansible on Windows
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Automating Deployment in Amazon EC2 with Ansible
شرکت:
Automating Deployment in Amazon EC2 with Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Automating Container Management with Ansible
شرکت:
Automating Container Management with Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Testing and Debugging Ansible Automation
شرکت:
Testing and Debugging Ansible Automation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Managing Ansible with Red Hat Ansible Tower
شرکت:
Managing Ansible with Red Hat Ansible Tower
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Ansible Fundamentals
شرکت:
Ansible Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Getting Started with Ansible
شرکت:
Getting Started with Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Integrating IT Service Management into Ansible Network Workflows
شرکت:
Integrating IT Service Management into Ansible Network Workflows
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Getting Started with Ansible for Network Automation
شرکت:
Getting Started with Ansible for Network Automation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Automating Networks with Ansible the Right Way
شرکت:
Automating Networks with Ansible the Right Way
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Automating Multi-vendor and Cloud Networks Using Ansible
شرکت:
Automating Multi-vendor and Cloud Networks Using Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Ansible Automation Platform By Examples
شرکت:
Ansible Automation Platform By Examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
DevOps Project – 2022: CI/CD with Jenkins Ansible Kubernetes
شرکت:
DevOps Project – 2022: CI/CD with Jenkins Ansible Kubernetes
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 16 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn Ansible Code By 20+ Example
شرکت:
Learn Ansible Code By 20+ Example
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲