وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش TypeScript

TypeScript

زبان TypeScript به عنوان superset زبان JavaScript ارائه شده‌است و هدف آن، strong typing و ارائه‌ی قابلیت‌های پیشرفته‌ی زبان‌های شیءگرا، جهت نوشتن برنامه‌های کلاینت و سرور، با کمترین میزان خطاها است. زبان TypeScript چندسکویی و سورس باز است و در نهایت به نگارشی از JavaScript کامپایل می‌شود که با تمام مرورگرهای فعلی سازگاری دارد و یا در سمت سرور بدون مشکلی توسط NodeJS قابل درک است.

Express, Typescript, nodejs, MongoDb & more The real path
شرکت:
Express, Typescript, nodejs, MongoDb & more The real path
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 7 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Configuring and Compiling TypeScript 5 Projects
شرکت:
Configuring and Compiling TypeScript 5 Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Advanced React TypeScript with Testing in mind
شرکت:
Advanced React TypeScript with Testing in mind
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Building Web Applications with TypeScript, Angular and React
شرکت:
Building Web Applications with TypeScript, Angular and React
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Typescript with React classes – quick start – Jest testing
شرکت:
Typescript with React classes – quick start – Jest testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Rest API Testing (Automation) with Playwright & TypeScript
شرکت:
Rest API Testing (Automation) with Playwright & TypeScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۲
From JavaScript to Typescript: A Beginners Guide
شرکت:
From JavaScript to Typescript: A Beginners Guide
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Using TypeScript 4 Modules
شرکت:
Using TypeScript 4 Modules
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
TypeScript: The Big Picture
شرکت:
TypeScript: The Big Picture
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
Getting Started with TypeScript
شرکت:
Getting Started with TypeScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Creating Object-oriented TypeScript Code
شرکت:
Creating Object-oriented TypeScript Code
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Creating Asynchronous TypeScript Code
شرکت:
Creating Asynchronous TypeScript Code
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
Creating and Using TypeScript 3 Decorators
شرکت:
Creating and Using TypeScript 3 Decorators
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Creating and Using Generics in TypeScript 4
شرکت:
Creating and Using Generics in TypeScript 4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
Creating a TypeScript 3 Declaration File
شرکت:
Creating a TypeScript 3 Declaration File
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
Configuring, Compiling, and Debugging TypeScript 4 Projects
شرکت:
Configuring, Compiling, and Debugging TypeScript 4 Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Full Stack Development With Next JS & Typescript
شرکت:
Full Stack Development With Next JS & Typescript
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
Typescript |  Type script & Angular 13 and HTTP from Scratch
شرکت:
Typescript | Type script & Angular 13 and HTTP from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۶ دی ۱۴۰۱
کورس کدنویسی TypeScript و React
شرکت:
کورس کدنویسی TypeScript و React
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۶ شهریور ۱۴۰۱