وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش TypeScript

TypeScript

زبان TypeScript به عنوان superset زبان JavaScript ارائه شده‌است و هدف آن، strong typing و ارائه‌ی قابلیت‌های پیشرفته‌ی زبان‌های شیءگرا، جهت نوشتن برنامه‌های کلاینت و سرور، با کمترین میزان خطاها است. زبان TypeScript چندسکویی و سورس باز است و در نهایت به نگارشی از JavaScript کامپایل می‌شود که با تمام مرورگرهای فعلی سازگاری دارد و یا در سمت سرور بدون مشکلی توسط NodeJS قابل درک است.

REACT JS Complete 2023 with Redux, Firebase & TypeScript
شرکت:
REACT JS Complete 2023 with Redux, Firebase & TypeScript
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Create an Online Game with Unity, NodeJS, Strapi, TypeScript
شرکت:
Create an Online Game with Unity, NodeJS, Strapi, TypeScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 14 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
TypeScript Design Patterns And SOLID Principles
شرکت:
TypeScript Design Patterns And SOLID Principles
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۸ آبان ۱۴۰۲
LeetCode In Typescript:Algorithms Coding Interview Questions
شرکت:
LeetCode In Typescript:Algorithms Coding Interview Questions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
23 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
TypeScript Interview Questions – Coding Interview 2023
شرکت:
TypeScript Interview Questions – Coding Interview 2023
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
TypeScript: The Complete Guide (2023 Edition)
شرکت:
TypeScript: The Complete Guide (2023 Edition)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
TypeScript Quickly, Video Edition
شرکت:
TypeScript Quickly, Video Edition
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
TypeScript Essentials
شرکت:
TypeScript Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 26 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Master API Testing and Automation using TypeScript
شرکت:
Master API Testing and Automation using TypeScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Build a Shop API: Advanced Node.js, TypeScript, and Stripe
شرکت:
Build a Shop API: Advanced Node.js, TypeScript, and Stripe
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
JavaScript and TypeScript: The Complete Guide (Vite & Node)
شرکت:
JavaScript and TypeScript: The Complete Guide (Vite & Node)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 14 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Develop an Interpreter Using TypeScript
شرکت:
Develop an Interpreter Using TypeScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 26 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Typescript : The beginner guide (2023 edition)
شرکت:
Typescript : The beginner guide (2023 edition)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Using Arrays and Collections in TypeScript 5
شرکت:
Using Arrays and Collections in TypeScript 5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Advanced Playwright Typescript Project – CI/CD – Allure
شرکت:
Advanced Playwright Typescript Project – CI/CD – Allure
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 18 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
URL Shortener: TypeScript, PostgreSQL, Koa.Js, REST and MVC
شرکت:
URL Shortener: TypeScript, PostgreSQL, Koa.Js, REST and MVC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Building React Native Apps Using TypeScript
شرکت:
Building React Native Apps Using TypeScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
TypeScript Basics: Beginner’s Guide – 2023 Edition
شرکت:
TypeScript Basics: Beginner’s Guide – 2023 Edition
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Playwright Cucumber (BDD) – Typescript
شرکت:
Playwright Cucumber (BDD) – Typescript
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
TypeScript Generics
شرکت:
TypeScript Generics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 22 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Advanced TypeScript Patterns
شرکت:
Advanced TypeScript Patterns
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 29 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Express, Typescript, nodejs, MongoDb & more The real path
شرکت:
Express, Typescript, nodejs, MongoDb & more The real path
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 7 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Configuring and Compiling TypeScript 5 Projects
شرکت:
Configuring and Compiling TypeScript 5 Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Advanced React TypeScript with Testing in mind
شرکت:
Advanced React TypeScript with Testing in mind
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲