وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Artificial Intelligence and Machine Learning

Optimization Engineering For Machine Learning and AI
شرکت:
Optimization Engineering For Machine Learning and AI
مدرس:
39,900 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت و 6 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Chatgpt The Ultimate Copywriting Class With Chatgpt (2023)
شرکت:
Chatgpt The Ultimate Copywriting Class With Chatgpt (2023)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
Chatgpt The Complete Guide From Zero To Hero (2022)
شرکت:
Chatgpt The Complete Guide From Zero To Hero (2022)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 17 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Build Chatbot With Artificial Intelligence And Python
شرکت:
Build Chatbot With Artificial Intelligence And Python
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
2023 Python for Machine Learning & Data Science Projects
شرکت:
2023 Python for Machine Learning & Data Science Projects
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 10 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Nanodegree Program – Become a Deep Reinforcement Learning Expert
شرکت:
Nanodegree Program – Become a Deep Reinforcement Learning Expert
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
NLP –  Building your own chatbots using AI
شرکت:
NLP – Building your own chatbots using AI
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Next JS & Open AI / GPT: Next-generation Next JS & AI apps
شرکت:
Next JS & Open AI / GPT: Next-generation Next JS & AI apps
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
ML algorithms development for land cover mapping (0-100)
شرکت:
ML algorithms development for land cover mapping (0-100)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Mastering ChatGPT: The Ultimate Beginner’s Guide to ChatGPT!
شرکت:
Mastering ChatGPT: The Ultimate Beginner’s Guide to ChatGPT!
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Mastering AI: ChatGPT, DALL·E, MidJourney and their API’s
شرکت:
Mastering AI: ChatGPT, DALL·E, MidJourney and their API’s
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Master in Python Language Quickly Using the ChatGPT Open AI
شرکت:
Master in Python Language Quickly Using the ChatGPT Open AI
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
ChatGPT with React JS – Build Apps using ChatGPT API
شرکت:
ChatGPT with React JS – Build Apps using ChatGPT API
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
ChatGPT : Master Blogging & Sales Copywriting-Enroll Now
شرکت:
ChatGPT : Master Blogging & Sales Copywriting-Enroll Now
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Master AI with Prompt Engineering
شرکت:
Master AI with Prompt Engineering
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Make Passive Income using ChatGPT – 6 Easiest Methods
شرکت:
Make Passive Income using ChatGPT – 6 Easiest Methods
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Make KDP Kids Books Every Day with AI and Boost Your Income
شرکت:
Make KDP Kids Books Every Day with AI and Boost Your Income
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Machine Learning: Principal Component Analysis in Python
شرکت:
Machine Learning: Principal Component Analysis in Python
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Machine Learning and Artificial Intelligence in Power BI
شرکت:
Machine Learning and Artificial Intelligence in Power BI
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Data Science and Machine Learning with Python and Libraries
شرکت:
Data Science and Machine Learning with Python and Libraries
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Introduction to AWS Machine Learning for IoT
شرکت:
Introduction to AWS Machine Learning for IoT
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
GPT-3,  Open AI API, DALL.e API, Codex (Javascript)
شرکت:
GPT-3, Open AI API, DALL.e API, Codex (Javascript)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
GPT 3 For Non-Coders: Build Market-Ready Chatbot Apps w/Ease
شرکت:
GPT 3 For Non-Coders: Build Market-Ready Chatbot Apps w/Ease
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 18 دقیقه
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Create Digital Marketing Content With Playground GPT-3
شرکت:
Create Digital Marketing Content With Playground GPT-3
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۱۹ اسفند ۱۴۰۱