وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش های بیگ دیتا

Elastic 8 Project: Monitoring with Elasticsearch & Kibana
شرکت:
Elastic 8 Project: Monitoring with Elasticsearch & Kibana
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Applied ML: Intro to Analytics with Pandas and PySpark
شرکت:
Applied ML: Intro to Analytics with Pandas and PySpark
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
End-to-End Data Engineering Project
End-to-End Data Engineering Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
DP-203: Data Ingestion and Preparation
شرکت:
DP-203: Data Ingestion and Preparation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Unlock the Power of Kafka: A Comprehensive Tutorial!
شرکت:
Unlock the Power of Kafka: A Comprehensive Tutorial!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
JPA, PostgreSQL, Spring Boot & Hibernate Basics From Scracth
شرکت:
JPA, PostgreSQL, Spring Boot & Hibernate Basics From Scracth
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 4 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Microsoft Fabric – Apache Spark and Notebooks
شرکت:
Microsoft Fabric – Apache Spark and Notebooks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
CDPO Course 101 : Certified Data Protection Officer
شرکت:
CDPO Course 101 : Certified Data Protection Officer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Data Mastery: Unifying Big Data and Cloud Technologies
شرکت:
Data Mastery: Unifying Big Data and Cloud Technologies
53,700 تومان
افزودن به سبد
34 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Data Entry Course: Learn Data Entry Skills via Google Sheets
شرکت:
Data Entry Course: Learn Data Entry Skills via Google Sheets
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
AWS RDS for PostgreSQL
شرکت:
AWS RDS for PostgreSQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Level Up: PostgreSQL
Level Up: PostgreSQL
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Azure Spark Databricks Essential Training
Azure Spark Databricks Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Alteryx Analytics Tips and Tricks
Alteryx Analytics Tips and Tricks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
27 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Babelfish for AWS Aurora PostgreSQL – Hands on Learning
شرکت:
Babelfish for AWS Aurora PostgreSQL – Hands on Learning
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Kafka Streams – Become a Superhero
شرکت:
Kafka Streams – Become a Superhero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 11 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Getting Started with Apache Kafka
شرکت:
Getting Started with Apache Kafka
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Apache Flink Beginners Course – Real Time Stream Processing
شرکت:
Apache Flink Beginners Course – Real Time Stream Processing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Apache Spark Foundation
شرکت:
Apache Spark Foundation
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
REST API using GoLang, PostgreSQL, Keycloak, Docker
شرکت:
REST API using GoLang, PostgreSQL, Keycloak, Docker
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Introduction to Spark SQL and DataFrames
Introduction to Spark SQL and DataFrames
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲