وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش های بیگ دیتا

Digital Marketing and GDPR (data protection)
شرکت:
Digital Marketing and GDPR (data protection)
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
100 Snowflake Cost Optimization Techniques
شرکت:
100 Snowflake Cost Optimization Techniques
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Complete Intro to SQL & PostgreSQL
شرکت:
Complete Intro to SQL & PostgreSQL
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Databricks : Build Data Lake House for Retail Store
شرکت:
Databricks : Build Data Lake House for Retail Store
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
BIG DATA: Hands on in Technologies – Hadoop, Hive & Sqoop
شرکت:
BIG DATA: Hands on in Technologies – Hadoop, Hive & Sqoop
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Apache Spark 2.0 with Java -Learn Spark from a Big Data Guru
شرکت:
Apache Spark 2.0 with Java -Learn Spark from a Big Data Guru
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 25 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Ultimate Snowflake Challenges – 2024 Hands On!
شرکت:
Ultimate Snowflake Challenges – 2024 Hands On!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Azure Cloud Azure Databricks Apache Spark Machine learning
شرکت:
Azure Cloud Azure Databricks Apache Spark Machine learning
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Transitioning to a Career in Sports Analytics
Transitioning to a Career in Sports Analytics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Introduction to SQL Using Google BigQuery
Introduction to SQL Using Google BigQuery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 21 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Node, SQL, & PostgreSQL – Mastering Backend Web Development
شرکت:
Node, SQL, & PostgreSQL – Mastering Backend Web Development
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 8 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Sales Forecasting Dashboard using Looker, Big Query and SQL
شرکت:
Sales Forecasting Dashboard using Looker, Big Query and SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
SQL Principles: An Essential Guide for Beginners
شرکت:
SQL Principles: An Essential Guide for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Master Meta-Commands in PostgreSQL
Master Meta-Commands in PostgreSQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Apache Spark Certification Training
شرکت:
Apache Spark Certification Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 12 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
SQL for Financial Data Analysis & Reporting – Zero to Pro
شرکت:
SQL for Financial Data Analysis & Reporting – Zero to Pro
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 29 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
SQL Crash Course for Beginners
شرکت:
SQL Crash Course for Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Python Database Course: SQLite, PostgreSQL, MySQL,SQLAlchemy
شرکت:
Python Database Course: SQLite, PostgreSQL, MySQL,SQLAlchemy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
PySpark Crash Course – Learn Analytics with Spark, Quickly!
شرکت:
PySpark Crash Course – Learn Analytics with Spark, Quickly!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Problem Solving using PySpark – Regression & Classification
شرکت:
Problem Solving using PySpark – Regression & Classification
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Apache Cassandra: Key Skills for Data Engineers
شرکت:
Mastering Apache Cassandra: Key Skills for Data Engineers
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Apache Kafka for Distributed Systems
شرکت:
Apache Kafka for Distributed Systems
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Apache Flink Is Easy: The Online Guide
شرکت:
Apache Flink Is Easy: The Online Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Elastic 8 Project: Monitoring with Elasticsearch & Kibana
شرکت:
Elastic 8 Project: Monitoring with Elasticsearch & Kibana
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲