وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش های بیگ دیتا

Visual Analytics Fundamentals
شرکت:
Visual Analytics Fundamentals
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Data Engineering Foundations Part 2 Building Data Pipelines with Kafka and Nifi
شرکت:
Data Engineering Foundations Part 2 Building Data Pipelines with Kafka and Nifi
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 28 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
HCIA-Big Data V3.0 Course
شرکت:
HCIA-Big Data V3.0 Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 29 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Mastering Databricks SQL Warehouse and Spark SQL
شرکت:
Mastering Databricks SQL Warehouse and Spark SQL
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 28 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Data Warehouse / ETL Testing
شرکت:
Data Warehouse / ETL Testing
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
23 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Data Engineering with Spark Databricks Delta Lake Lakehouse
شرکت:
Data Engineering with Spark Databricks Delta Lake Lakehouse
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Data Analysis for Entry Level Job –  ( 9 courses in 1 )
شرکت:
Data Analysis for Entry Level Job – ( 9 courses in 1 )
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 23 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Apache Spark and Scala
شرکت:
Apache Spark and Scala
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Implementing a Data Warehouse with SQL Server 2022
Implementing a Data Warehouse with SQL Server 2022
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Manage Files and Datasets with Power BI
شرکت:
Manage Files and Datasets with Power BI
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
Stream processing frameworks for big data: the internals
شرکت:
Stream processing frameworks for big data: the internals
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 9 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
Stata in 2 hours: Jumpstart in 2023
شرکت:
Stata in 2 hours: Jumpstart in 2023
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Essential Sql – Join Together Now, Write Complex Queries
شرکت:
Essential Sql – Join Together Now, Write Complex Queries
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA Data+ (DA0-001) Online Training
شرکت:
CompTIA Data+ (DA0-001) Online Training
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 27 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Excel: Pivot Tables, Power Query, Power Pivot/DAX
شرکت:
Microsoft Excel: Pivot Tables, Power Query, Power Pivot/DAX
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
GDPR Awareness Online Training
شرکت:
GDPR Awareness Online Training
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Looker Studio for Beginners
Looker Studio for Beginners
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Defining Your Data Career Path
Defining Your Data Career Path
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 23 دقیقه
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
Fivertran ETL from Scratch
شرکت:
Fivertran ETL from Scratch
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Data Collection and Processing (CTIA Prep)
شرکت:
Data Collection and Processing (CTIA Prep)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Cloud Data Security for CCSP®
شرکت:
Cloud Data Security for CCSP®
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Backend Master Class [Golang + Postgres + Kubernetes + gRPC]
شرکت:
Backend Master Class [Golang + Postgres + Kubernetes + gRPC]
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱