وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش ExpressJS

ExpressJS

(Express js)، یا بطور ساده، اکسپرس یک فریم‌ورک انعطاف پذیر وب برای نود جی‌ اس است که مجموعه‌ ای از ویژگی ها همچون APIهای ساده در اختیار قرار می‌دهد تا در ساختن بخش مدیریت back-end در یک وبسایت یا اپلیکیشن موبایل از آنها استفاده کنیم. اکسپرس متن باز است.  Express js همچنین میان‌افزارها (middlewares) و تعاریف مسیرنویسی (Routing) پایه را برای ما فراهم می‌سازد.

Full Stack React Native: Advanced & Practical Projects
شرکت:
Full Stack React Native: Advanced & Practical Projects
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت و 25 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Building an API With Express
شرکت:
Building an API With Express
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
Build CNN Website Clone from Scratch: MERN Stack
شرکت:
Build CNN Website Clone from Scratch: MERN Stack
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Web Development MERN Stack + Redux Project, Ecommerce SaaS
شرکت:
Web Development MERN Stack + Redux Project, Ecommerce SaaS
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
31 ساعت و 3 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Building a Website with Node.js and Express.js
Building a Website with Node.js and Express.js
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 11 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Learn the MERN Stack with TypeScript
شرکت:
Learn the MERN Stack with TypeScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Full stack MERN Blog Project: MERN Stack Blog with Dashboard
شرکت:
Full stack MERN Blog Project: MERN Stack Blog with Dashboard
53,700 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Full-Stack Brilliance  MIHAB : MEAN Stack+ Ionic App
شرکت:
Full-Stack Brilliance MIHAB : MEAN Stack+ Ionic App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 9 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Building a Renewed Goods Marketplace with the MERN Stack
شرکت:
Building a Renewed Goods Marketplace with the MERN Stack
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
All You Need to Know MERN Stack with Practical Project
شرکت:
All You Need to Know MERN Stack with Practical Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت و 8 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Build a Full-stack Mobile App [MERN, React-Native, Node.js ]
شرکت:
Build a Full-stack Mobile App [MERN, React-Native, Node.js ]
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Expense Manager App with LWC OSS,JSforce, OAuth2 & Expressjs
شرکت:
Expense Manager App with LWC OSS,JSforce, OAuth2 & Expressjs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Build a Modern To-Do App: MERN Stack with Dark & Light Modes
شرکت:
Build a Modern To-Do App: MERN Stack with Dark & Light Modes
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Creating Twitch Clone – Practical MERN Stack Course 2023
شرکت:
Creating Twitch Clone – Practical MERN Stack Course 2023
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 27 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
MERN Auth: Full-Stack MERN App Mastery
شرکت:
MERN Auth: Full-Stack MERN App Mastery
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
MEAN Stack E-Commerce App: Angular, NX, PrimeNG [2023]
شرکت:
MEAN Stack E-Commerce App: Angular, NX, PrimeNG [2023]
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 4 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
The MERN Stack Blogify Project:  Web Development  [2023]
شرکت:
The MERN Stack Blogify Project: Web Development [2023]
53,700 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 24 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Express, Typescript, nodejs, MongoDb & more The real path
شرکت:
Express, Typescript, nodejs, MongoDb & more The real path
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 7 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Express.js Tutorial Online Training
شرکت:
Express.js Tutorial Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
MERN Invoice Web App with Docker,NGINX and ReduxToolkit
شرکت:
MERN Invoice Web App with Docker,NGINX and ReduxToolkit
53,700 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Building a News Blog Web App with Next.js and Express
شرکت:
Building a News Blog Web App with Next.js and Express
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت و 14 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Build a Travel Blog App with React and Chakra UI MERN [2023]
شرکت:
Build a Travel Blog App with React and Chakra UI MERN [2023]
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲