وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Microsoft Excel

Microsoft MO-210 Excel Certificate – Practice Exam
شرکت:
Microsoft MO-210 Excel Certificate – Practice Exam
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
12 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Excel Intermediate Level
شرکت:
Microsoft Excel Intermediate Level
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Excel For Beginners (2023)
شرکت:
Microsoft Excel For Beginners (2023)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Data Entry Master Course [2023] Goals and Career
شرکت:
Data Entry Master Course [2023] Goals and Career
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 22 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Excel- Create Dashboards and Master Power Query
شرکت:
Microsoft Excel- Create Dashboards and Master Power Query
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 12 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Excel Crash Course 2023: Masterclass for Weekend
شرکت:
Microsoft Excel Crash Course 2023: Masterclass for Weekend
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Excel – Excel from Beginner to Advanced 2023
شرکت:
Microsoft Excel – Excel from Beginner to Advanced 2023
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 9 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
From Excel to SQL! :- Using Snowflake, Cloud Datawarehouse.
شرکت:
From Excel to SQL! :- Using Snowflake, Cloud Datawarehouse.
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 28 دقیقه
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Excel Shortcuts, Tips & Tricks that Will Save Your Job[2023]
شرکت:
Excel Shortcuts, Tips & Tricks that Will Save Your Job[2023]
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Complete Microsoft Word Excel PowerPoint Course
شرکت:
Complete Microsoft Word Excel PowerPoint Course
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 6 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Excel (Office 365 & 2021) Online Training
شرکت:
Microsoft Excel (Office 365 & 2021) Online Training
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
MO-100 Word, MO-200 Excel, MO-300 PowerPoint certifications
شرکت:
MO-100 Word, MO-200 Excel, MO-300 PowerPoint certifications
29,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 20 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Excel: Pivot Tables, Power Query, Power Pivot/DAX
شرکت:
Microsoft Excel: Pivot Tables, Power Query, Power Pivot/DAX
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Excel for Mac 4: VBA macros for Excel – an intro
شرکت:
Microsoft Excel for Mac 4: VBA macros for Excel – an intro
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 13 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Excel Conditional Formatting Essentials
شرکت:
Microsoft Excel Conditional Formatting Essentials
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Excel & PowerPoint 2019/365 Essential Training
شرکت:
Microsoft Excel & PowerPoint 2019/365 Essential Training
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Marketing Analytics & Retail Business Management using Excel
شرکت:
Marketing Analytics & Retail Business Management using Excel
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Learning Excel 2019 – Basics (TOSA)
شرکت:
Learning Excel 2019 – Basics (TOSA)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Excel (Office 365 & 2021) Online Training
شرکت:
Microsoft Excel (Office 365 & 2021) Online Training
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Excel: Financial Functions in Depth
Excel: Financial Functions in Depth
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Excel Essential Training (Microsoft 365)
Excel Essential Training (Microsoft 365)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Important Functions with Microsoft Excel
شرکت:
Important Functions with Microsoft Excel
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱