وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Selenium

مرجع آموزشهای Selenium

سلنیوم یک فریمورک برای تست خودکار برنامه های وب است که برای زبان های Java, C#, Python و Ruby موجود است. وب سایت فرین مدیا با دارا بودن بیش از 50 آموزش Selenium مرجع آموزشی این فریمورک در ایران است.

در این صفحه آموزشهای سلنیوم ( Selenium ) از شرکت های PluralSight, Lynda, Udemy و . . . را شاهید خواهید بود.

Selenium WebDriver with Java for beginners
شرکت:
Selenium WebDriver with Java for beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 29 دقیقه
۶ تیر ۱۴۰۳
Selenium Automation: a complete package
شرکت:
Selenium Automation: a complete package
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Selenium: Web Automation Essentials
شرکت:
Mastering Selenium: Web Automation Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Master Selenium Webdriver with Python using SeleniumBase
شرکت:
Master Selenium Webdriver with Python using SeleniumBase
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Browser Automation with Python Selenium | Project based
شرکت:
Browser Automation with Python Selenium | Project based
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Selenium WebDriver Masterclass with C#
شرکت:
Selenium WebDriver Masterclass with C#
53,700 تومان
افزودن به سبد
43 ساعت و 29 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Selenium WebDriver with Java MASTERCLASS (FROM ZERO TO HERO)
شرکت:
Selenium WebDriver with Java MASTERCLASS (FROM ZERO TO HERO)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Selenium WebDriver 4, Cucumber BDD, Java & More! [2024]
شرکت:
Selenium WebDriver 4, Cucumber BDD, Java & More! [2024]
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 5 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Automate to Elevate: Begin Your QA Selenium Journey
شرکت:
Automate to Elevate: Begin Your QA Selenium Journey
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
ZeroToHero Selenium WebDriver Java Basics+Advanced+Framework
شرکت:
ZeroToHero Selenium WebDriver Java Basics+Advanced+Framework
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
33 ساعت و 17 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Selenium Webdriver with PYTHON & PYTEST – Best for beginners
شرکت:
Selenium Webdriver with PYTHON & PYTEST – Best for beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Mastering Web Automation with Playwright and Python
شرکت:
Mastering Web Automation with Playwright and Python
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 12 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Learn – Selenium Real-Time Project with Data-driven testing
شرکت:
Learn – Selenium Real-Time Project with Data-driven testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 10 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Yessensetial Selenium
شرکت:
Yessensetial Selenium
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Selenium Python with Behave BDD(Basic + Advance + Architect)
شرکت:
Selenium Python with Behave BDD(Basic + Advance + Architect)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Learning Selenium with Node.js
Learning Selenium with Node.js
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Learn Selenium Locators with real time Examples
شرکت:
Learn Selenium Locators with real time Examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Mastering Selenium, Java and TestNG Automation Testing
شرکت:
Mastering Selenium, Java and TestNG Automation Testing
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Scraping Dynamic Web Pages with Python 3 and Selenium
شرکت:
Scraping Dynamic Web Pages with Python 3 and Selenium
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Advanced Selenium Framework for CI/CD – Parallel & Reporting
شرکت:
Advanced Selenium Framework for CI/CD – Parallel & Reporting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 2 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Selenium 4 Fundamentals with C#
شرکت:
Selenium 4 Fundamentals with C#
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Complete Selenium TestNG Tutorial For Beginners
شرکت:
Complete Selenium TestNG Tutorial For Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲