وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Selenium

مرجع آموزشهای Selenium

سلنیوم یک فریمورک برای تست خودکار برنامه های وب است که برای زبان های Java, C#, Python و Ruby موجود است. وب سایت فرین مدیا با دارا بودن بیش از 50 آموزش Selenium مرجع آموزشی این فریمورک در ایران است.

در این صفحه آموزشهای سلنیوم ( Selenium ) از شرکت های PluralSight, Lynda, Udemy و . . . را شاهید خواهید بود.

Learning Selenium with Node.js
Learning Selenium with Node.js
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Learn Selenium Locators with real time Examples
شرکت:
Learn Selenium Locators with real time Examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Mastering Selenium, Java and TestNG Automation Testing
شرکت:
Mastering Selenium, Java and TestNG Automation Testing
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Scraping Dynamic Web Pages with Python 3 and Selenium
شرکت:
Scraping Dynamic Web Pages with Python 3 and Selenium
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Advanced Selenium Framework for CI/CD – Parallel & Reporting
شرکت:
Advanced Selenium Framework for CI/CD – Parallel & Reporting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 2 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Selenium 4 Fundamentals with C#
شرکت:
Selenium 4 Fundamentals with C#
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Complete Selenium TestNG Tutorial For Beginners
شرکت:
Complete Selenium TestNG Tutorial For Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Test Automation using Selenium: Beginner to Pro.
شرکت:
Test Automation using Selenium: Beginner to Pro.
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 13 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Selenium 4
شرکت:
Selenium 4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Python Testing with Pytest For Beginners + Selenium
شرکت:
Python Testing with Pytest For Beginners + Selenium
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Selenium JavaScript Tutorial For Beginners
شرکت:
Selenium JavaScript Tutorial For Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Selenium 4 Fundamentals with Python
شرکت:
Selenium 4 Fundamentals with Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
From Scratch to full Automation; Selenium/Cucumber With Java
شرکت:
From Scratch to full Automation; Selenium/Cucumber With Java
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Selenium 4 With Python For Data Scraping and Web Automation
شرکت:
Selenium 4 With Python For Data Scraping and Web Automation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Selenium 4 with Javascript with mocha
شرکت:
Selenium 4 with Javascript with mocha
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Selenium WebDriver with Python for Beginners
شرکت:
Selenium WebDriver with Python for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 16 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Selenium Automation Testing with Python from Scratch
شرکت:
Selenium Automation Testing with Python from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Software Testing Bootcamp – The Complete Testing Basics 2023
شرکت:
Software Testing Bootcamp – The Complete Testing Basics 2023
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 15 دقیقه
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Selenium WebDriver Commands
شرکت:
Selenium WebDriver Commands
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Docker Made Easy (Selenium Grid)
شرکت:
Docker Made Easy (Selenium Grid)
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 14 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱