وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Selenium

مرجع آموزشهای Selenium

سلنیوم یک فریمورک برای تست خودکار برنامه های وب است که برای زبان های Java, C#, Python و Ruby موجود است. وب سایت فرین مدیا با دارا بودن بیش از 50 آموزش Selenium مرجع آموزشی این فریمورک در ایران است.

در این صفحه آموزشهای سلنیوم ( Selenium ) از شرکت های PluralSight, Lynda, Udemy و . . . را شاهید خواهید بود.

Python Testing with Pytest For Beginners + Selenium
شرکت:
Python Testing with Pytest For Beginners + Selenium
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Selenium JavaScript Tutorial For Beginners
شرکت:
Selenium JavaScript Tutorial For Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Selenium 4 Fundamentals with Python
شرکت:
Selenium 4 Fundamentals with Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
From Scratch to full Automation; Selenium/Cucumber With Java
شرکت:
From Scratch to full Automation; Selenium/Cucumber With Java
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Selenium 4 With Python For Data Scraping and Web Automation
شرکت:
Selenium 4 With Python For Data Scraping and Web Automation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Selenium 4 with Javascript with mocha
شرکت:
Selenium 4 with Javascript with mocha
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn Automation Framework with Specflow, Selenium, C#, BDD
شرکت:
Learn Automation Framework with Specflow, Selenium, C#, BDD
63,400 تومان
افزودن به سبد
29 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Selenium WebDriver with Python for Beginners
شرکت:
Selenium WebDriver with Python for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 16 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Selenium Automation Testing with Python from Scratch
شرکت:
Selenium Automation Testing with Python from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Software Testing Bootcamp – The Complete Testing Basics 2023
شرکت:
Software Testing Bootcamp – The Complete Testing Basics 2023
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 15 دقیقه
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Selenium WebDriver Commands
شرکت:
Selenium WebDriver Commands
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Docker Made Easy (Selenium Grid)
شرکت:
Docker Made Easy (Selenium Grid)
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 14 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Web Automation with Selenium WebDriver and Python
شرکت:
Web Automation with Selenium WebDriver and Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۴ اسفند ۱۴۰۱
Complete Selenium Ruby Automation Engineer Bootcamp
شرکت:
Complete Selenium Ruby Automation Engineer Bootcamp
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 8 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
Selenium Automation Software Testing with JAVA Intermediate
شرکت:
Selenium Automation Software Testing with JAVA Intermediate
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
Java Lambda & Streams [Examples With Selenium WebDriver]
شرکت:
Java Lambda & Streams [Examples With Selenium WebDriver]
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
Selenium Webdriver با چارچوب تست Java & Testng
شرکت:
Selenium Webdriver با چارچوب تست Java & Testng
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 16 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
یک چارچوب اتوماسیون TypeScript با Cucumber Selenium بسازید
شرکت:
یک چارچوب اتوماسیون TypeScript با Cucumber Selenium بسازید
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت و 9 دقیقه
۱ تیر ۱۴۰۱
تمرینات برنامه نویسی WebDriver Selenium برای مصاحبه های شغلی
شرکت:
تمرینات برنامه نویسی WebDriver Selenium برای مصاحبه های شغلی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۲۳ خرداد ۱۴۰۱