وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش عکاسی

در اصطلاح عامه، شغل عکاس را عکاسی گویند.ازنظر لغوی عکاسی مترادف با روش عکس‌برداری است.این لغت ترجمه ای است برای واژه فتوگرافی ( photography ) که از ترکیب دو کلمه فتو و گرافی تشکیل شده است.
عکاسی هنر ثبت لحظات است.لحظه هایی که شاید تکرار ناپذیر باشند که توسط عکاس ثبت شده و به تاریخ می پیوندند.عکاسی به شیوه های گوناگونی اجرا می شود و عکاس در زمینه های مختلفی فعالیت می کند ،برخی از زمینه ها در عکاسی رایج تر می باشند که هر کدام مزایا و مشکلات خاصی رادارد. از جمله ان میتوان کار عکاس علمی را اشاره کرد که ثبت داده های علمی است و این مستلزم داشتن آگاهی نسبی درزمینه های متفاوتی است که می تواند مهندسی ، پزشکی و علوم محض را شامل شود. شاخص ترین انواع عکاسی عبارت اند از :
عکاسی پرتره
عکاسی از طبیعت
عکاسی ورزشی
عکاسی خبری
عکاس علمی
عکاسی هنری اشاره کرد.

Become a Professional Real Estate Videographer
شرکت:
Become a Professional Real Estate Videographer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
The Ultimate Guide To The GoPro Hero 12
شرکت:
The Ultimate Guide To The GoPro Hero 12
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 18 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
DSLR Food Photography Course: Learn DSLR From Zero to Hero
شرکت:
DSLR Food Photography Course: Learn DSLR From Zero to Hero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
One Light Masterclass
شرکت:
One Light Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
The Best Photography Creative Course
شرکت:
The Best Photography Creative Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ آذر ۱۴۰۲
Five doorways to photography
شرکت:
Five doorways to photography
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Maternity Photography Workshop
شرکت:
Maternity Photography Workshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Professional Camera And Photography
شرکت:
Professional Camera And Photography
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Adobe Lightroom Ultimate Guide
شرکت:
Adobe Lightroom Ultimate Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Drone Like a Pro – Setting You Up for Success!
شرکت:
Drone Like a Pro – Setting You Up for Success!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ آبان ۱۴۰۲
DALL-E Unleashed: Creative Artistry and AI Transformations
شرکت:
DALL-E Unleashed: Creative Artistry and AI Transformations
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Advanced Stable Diffusion with ComfyUI and SDXL
شرکت:
Advanced Stable Diffusion with ComfyUI and SDXL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 24 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Adobe Lightroom Projects
شرکت:
Adobe Lightroom Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Travel Photography: A Photographer’s Guide to Lisbon
شرکت:
Travel Photography: A Photographer’s Guide to Lisbon
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Getting up to Speed Fast on the AI-Powered Photoshop May 2023 Release
شرکت:
Getting up to Speed Fast on the AI-Powered Photoshop May 2023 Release
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Your Road to Better Photography
شرکت:
Your Road to Better Photography
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
29 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
The Complete iPhone and Android Photography Course
شرکت:
The Complete iPhone and Android Photography Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Cinematic Photo Manipulation using Adobe Photoshop
شرکت:
Cinematic Photo Manipulation using Adobe Photoshop
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Epic Photo Manipulation using Adobe Photoshop
شرکت:
Epic Photo Manipulation using Adobe Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Complete Mastery Course Beginner to Advanced
شرکت:
Adobe Photoshop Complete Mastery Course Beginner to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Masterclass Adobe Photoshop – 20 Compositing Projects
شرکت:
Masterclass Adobe Photoshop – 20 Compositing Projects
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Instagram Photography – Master Instagram Photography in 2023
شرکت:
Instagram Photography – Master Instagram Photography in 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Fundamentals of Architectural Photography & Composition
شرکت:
Fundamentals of Architectural Photography & Composition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲