وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش GIS

WebGIS Application Development
شرکت:
WebGIS Application Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۲ تیر ۱۴۰۳
Basics GIS Completed
شرکت:
Basics GIS Completed
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Point Cloud Processing and 3D Visualization with QGIS
شرکت:
Point Cloud Processing and 3D Visualization with QGIS
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Unlocking the Power of ArcPy: GIS Automation in ArcGIS Pro
شرکت:
Unlocking the Power of ArcPy: GIS Automation in ArcGIS Pro
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 22 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Learn Mapinfo Pro from Zero
شرکت:
Learn Mapinfo Pro from Zero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 23 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Real-World GIS
Real-World GIS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 18 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
The Precise Topography by UAS – photogrammetry master class
شرکت:
The Precise Topography by UAS – photogrammetry master class
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 25 دقیقه
۸ آبان ۱۴۰۲
QGIS Base Course/Step by Step/Level1
شرکت:
QGIS Base Course/Step by Step/Level1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
QGIS Expert: Professional Maps from Zero
شرکت:
QGIS Expert: Professional Maps from Zero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 23 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Learn GIS with ArcGIS Pro
شرکت:
Learn GIS with ArcGIS Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Intro to Web Development for GIS and Mapping
شرکت:
Intro to Web Development for GIS and Mapping
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
QGIS Basics: Essential Skills for Beginners
شرکت:
QGIS Basics: Essential Skills for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 18 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Real-Time Location in Android Studio Obtaining Location Coordinates Based on GPS Data
شرکت:
Real-Time Location in Android Studio Obtaining Location Coordinates Based on GPS Data
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
27 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
IGCSE Geography (CIE) – All 17 units covered
شرکت:
IGCSE Geography (CIE) – All 17 units covered
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Mastering Geospatial Data Analysis And Mapping
شرکت:
Mastering Geospatial Data Analysis And Mapping
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Distance measurement with LIDAR Sensor
شرکت:
Distance measurement with LIDAR Sensor
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Radar data
شرکت:
Radar data
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
ML algorithms development for land cover mapping (0-100)
شرکت:
ML algorithms development for land cover mapping (0-100)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Leaflet From Scratch With A GeoDjango Project
شرکت:
Leaflet From Scratch With A GeoDjango Project
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Grasshopper & GIS & Excel Interoperability
شرکت:
Grasshopper & GIS & Excel Interoperability
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
GIS and Remote Sensing for Geological Exploration
شرکت:
GIS and Remote Sensing for Geological Exploration
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱