وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش NodeJS

NodeJS

Node.js یک پلتفرم بر اساس موتور جاوا اسکریپت گوگل V8 است. Node.js برای ساخت سریعتر و مقیاس پذیرتر اپلیکیشن های تحت شبکه می باشد.

Node.js یک پلتفرم سمت سرور است که بر مبنای موتور جاوا اسکریپتی گوگل موسوم به V8 ایجاد شده و به شما امکان می‌دهد که با کمکjavascript برای سمت سرور برنامه بنویسید و فقط یک thread ایجاد کنید و تمام درخواست‌ها را به صورت رویداد (event) مدیریت کنید درست مثل مدیریت eventها در جاوا اسکریپت

Full stack MERN Blog Project: MERN Stack Blog with Dashboard
شرکت:
Full stack MERN Blog Project: MERN Stack Blog with Dashboard
53,700 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Full-Stack Brilliance  MIHAB : MEAN Stack+ Ionic App
شرکت:
Full-Stack Brilliance MIHAB : MEAN Stack+ Ionic App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 9 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Building a Renewed Goods Marketplace with the MERN Stack
شرکت:
Building a Renewed Goods Marketplace with the MERN Stack
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Node & Express App
شرکت:
Node & Express App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 14 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Node.js Microservices: The Big Picture
شرکت:
Node.js Microservices: The Big Picture
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
OWASP API Security Top 10 (2023) – NodeJS Code Examples
شرکت:
OWASP API Security Top 10 (2023) – NodeJS Code Examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Nodejs API building course step by step
شرکت:
Nodejs API building course step by step
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Node js REST APIs Development Using Sequelize ORM
شرکت:
Node js REST APIs Development Using Sequelize ORM
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Flutter Nodejs Api Course | Job Finder App Tutorial
شرکت:
Flutter Nodejs Api Course | Job Finder App Tutorial
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
All You Need to Know Nodejs with Practical Project
شرکت:
All You Need to Know Nodejs with Practical Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
All You Need to Know MERN Stack with Practical Project
شرکت:
All You Need to Know MERN Stack with Practical Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت و 8 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Building Production-Ready Apps with Prisma Client for NodeJs
شرکت:
Building Production-Ready Apps with Prisma Client for NodeJs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Build a Full-stack Mobile App [MERN, React-Native, Node.js ]
شرکت:
Build a Full-stack Mobile App [MERN, React-Native, Node.js ]
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
2023 Complete Guide: Nodejs, MongoDb, Express Project
شرکت:
2023 Complete Guide: Nodejs, MongoDb, Express Project
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Master Node.js APIs in Flutter with MySQL
شرکت:
Master Node.js APIs in Flutter with MySQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Develop Discord Bots in Nodejs: Complete Course in 2023
شرکت:
Develop Discord Bots in Nodejs: Complete Course in 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 12 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Create an Online Game with Unity, NodeJS, Strapi, TypeScript
شرکت:
Create an Online Game with Unity, NodeJS, Strapi, TypeScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 14 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Build a Modern To-Do App: MERN Stack with Dark & Light Modes
شرکت:
Build a Modern To-Do App: MERN Stack with Dark & Light Modes
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Creating Twitch Clone – Practical MERN Stack Course 2023
شرکت:
Creating Twitch Clone – Practical MERN Stack Course 2023
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 27 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Node JS: Advanced Concepts
شرکت:
Node JS: Advanced Concepts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 1 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Building Vue and Node Apps with Authentication
Building Vue and Node Apps with Authentication
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
MERN Auth: Full-Stack MERN App Mastery
شرکت:
MERN Auth: Full-Stack MERN App Mastery
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Create a resturant site using nodejs and vue3
شرکت:
Create a resturant site using nodejs and vue3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Build NodeJS applications with Mongodb
شرکت:
Build NodeJS applications with Mongodb
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲