وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Deep Learning

Deep Learning

یادگیری عمیق زیرشاخه‌ای از یادگیری ماشین است که از لایه‌های متعدد تبدیلات خطی به منظور پردازش سیگنال‌های حسی مانند صدا و تصویر استفاده می‌کند. ماشین در این روش هر مفهوم پیچیده را به مفاهیم ساده‌تری تقسیم میکند، و با ادامهٔ این روند به مفاهیم پایه‌ای میرسد که قادر به تصمیم‌گیری برای آن‌‌ها است و بدین ترتیب نیازی به نظارت کامل انسان برای مشخص کردن اطلاعات لازم ماشین در هر لحظه نیست. موضوعی که در یادگیری عمیق اهمیت زیادی دارد، نحوهٔ ارائهٔ اطلاعات است. ارائه دادن اطلاعات به ماشین باید به نحوی باشد که ماشین در کمترین زمان اطلاعات کلیدی را که می‌تواند با استناد به آن‌ها تصمیم بگیرد را دریافت کند.

Tensorflow Deep Learning – Data Science in Python
شرکت:
Tensorflow Deep Learning – Data Science in Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 21 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
PyTorch Essential Training: Deep Learning
PyTorch Essential Training: Deep Learning
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Python-based Video Classification with Deep Learning
شرکت:
Python-based Video Classification with Deep Learning
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Introduction to Deep Learning with OpenCV
Introduction to Deep Learning with OpenCV
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Deep Learning: Image Recognition
Deep Learning: Image Recognition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Apache Spark Deep Learning Essential Training
Apache Spark Deep Learning Essential Training
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
PyTorch for Deep Learning Bootcamp: Zero to Mastery
شرکت:
PyTorch for Deep Learning Bootcamp: Zero to Mastery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 9 دقیقه
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Deep Learning Application for Retail
شرکت:
Deep Learning Application for Retail
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Deep Learning Application for Marketing
شرکت:
Deep Learning Application for Marketing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Deep Learning Application for Healthcare
شرکت:
Deep Learning Application for Healthcare
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Deep Learning Application for Finance
شرکت:
Deep Learning Application for Finance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Deep Learning: NLP for Sentiment analysis & Translation 2023
شرکت:
Deep Learning: NLP for Sentiment analysis & Translation 2023
53,700 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Deep Learning Image Generation with GANs and Diffusion Model
شرکت:
Deep Learning Image Generation with GANs and Diffusion Model
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 7 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Deep Learning : Image Classification with Tensorflow in 2023
شرکت:
Deep Learning : Image Classification with Tensorflow in 2023
63,400 تومان
افزودن به سبد
32 ساعت و 29 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Deep Learning: Face Recognition
Deep Learning: Face Recognition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Deep Learning Object Detection by Training & Deploying YOLOX
شرکت:
Deep Learning Object Detection by Training & Deploying YOLOX
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Nanodegree Program – Become a Deep Reinforcement Learning Expert
شرکت:
Nanodegree Program – Become a Deep Reinforcement Learning Expert
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Mastering Image Segmentation with PyTorch
شرکت:
Mastering Image Segmentation with PyTorch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Complete Keras Bootcamp For Deep Learning in Python
شرکت:
Complete Keras Bootcamp For Deep Learning in Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Introduction to Deep Belief Network (DBN) with Python 2023
شرکت:
Introduction to Deep Belief Network (DBN) with Python 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Deep Learning for Image Segmentation with Python & Pytorch
شرکت:
Deep Learning for Image Segmentation with Python & Pytorch
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Deploying PyTorch Models in Production: PyTorch Playbook
شرکت:
Deploying PyTorch Models in Production: PyTorch Playbook
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱