وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Simulation By Deep Neural Operator (DeepONets)

سرفصل های دوره

Simulations with AI Using DATA ONLY


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Installing Anaconda
 • 3. Course structure
 • 4. Deep Neural Operator

 • 2. Pytorch Basics
 • 1. Deep Learning Theory
 • 2.1 links.txt
 • 2. Install PyTorch CUDA
 • 3.1 basic 1 main.zip
 • 3. PyTorch Tensors Basics
 • 4.1 basic 2 main.zip
 • 4. Tensors to NumPy arrays
 • 5. Backpropagation Theory
 • 6.1 basic bp main.zip
 • 6. Backpropagation using PyTorch

 • 3. FDM Numerical Solution 1D Heat Equation
 • 1.1 heat main.zip
 • 1. Numerical solution theory
 • 2.1 heat main.zip
 • 2. Pre-processing
 • 3.1 heat main.zip
 • 3. Solving the Equation
 • 4.1 heat main.zip
 • 4. Post-processing

 • 4. ODE Integration Neural Operator using PyTorch
 • 1.1 ode int main.zip
 • 1. Data creation
 • 2.1 ode int main.zip
 • 2. Data Preprocessing - Part 1
 • 3.1 ode int main.zip
 • 3. Data Preprocessing - Part 2
 • 4.1 ode int main.zip
 • 4. Model Build Up
 • 5.1 ode int main.zip
 • 5. Training Process
 • 6.1 ode int main.zip
 • 6. Results Evaluation

 • 5. 1D Heat Equation Neural Operator using PyTorch
 • 1.1 1d heat deeponet main.zip
 • 1. Data creation
 • 2.1 1d heat deeponet main.zip
 • 2. Data Preprocessing - Part 1
 • 3.1 1d heat deeponet main.zip
 • 3. Data Preprocessing - Part 2
 • 4.1 1d heat deeponet main.zip
 • 4. Model Build Up
 • 5.1 1d heat deeponet main.zip
 • 5. Training Process
 • 6.1 1d heat deeponet main.zip
 • 6. Results Evaluation

 • 6. 1D Heat Equation Neural Operator using DeepXDE
 • 1.1 1d heat deeponet deepxde main.zip
 • 1. Data creation
 • 2.1 1d heat deeponet deepxde main.zip
 • 2. Data Preprocessing
 • 3.1 1d heat deeponet deepxde main.zip
 • 3. Model Build Up
 • 4.1 1d heat deeponet deepxde main.zip
 • 4. Training Process
 • 5.1 1d heat deeponet deepxde main.zip
 • 5. Results Evaluation

 • 7. 2D Fluid Neural Operator using DeepXDE
 • 1.1 NS data 10
 • 1.2 ns deeponet main.zip
 • 1.3 use data.zip
 • 1. Data creation
 • 2.1 ns deeponet main.zip
 • 2. Data Preprocessing
 • 3.1 ns deeponet main.zip
 • 3. Model Build Up
 • 4.1 ns deeponet main.zip
 • 4. Training Process
 • 5.1 ns deeponet main.zip
 • 5. Results Evaluation
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29356
  حجم: 11055 مگابایت
  مدت زمان: 509 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید