وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Jose Portilla

دانلود و خرید 25 آموزش بدست Jose Portilla از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش Cloud و آموزش Google و آموزش Deep Learning و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Google Cloud Deployment Manager
شرکت:
Google Cloud Deployment Manager
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
PyTorch for Deep Learning with Python Bootcamp
شرکت:
PyTorch for Deep Learning with Python Bootcamp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 1 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
OpenAI Assistants with OpenAI Python API
شرکت:
OpenAI Assistants with OpenAI Python API
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 13 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
LLM Fine Tuning on OpenAI
شرکت:
LLM Fine Tuning on OpenAI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Machine Learning on Google Cloud with AutoML and VertexAI
شرکت:
Machine Learning on Google Cloud with AutoML and VertexAI
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 14 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Python and Django Full Stack Web Developer Bootcamp
شرکت:
Python and Django Full Stack Web Developer Bootcamp
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
32 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
The Complete SQL Bootcamp: Go from Zero to Hero
شرکت:
The Complete SQL Bootcamp: Go from Zero to Hero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 14 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Master AWS with Python and Boto3
شرکت:
Master AWS with Python and Boto3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Learning Python for Data Analysis and Visualization Ver 1
شرکت:
Learning Python for Data Analysis and Visualization Ver 1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 2 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
LangChain with Python Bootcamp
شرکت:
LangChain with Python Bootcamp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
KubeFlow Bootcamp
شرکت:
KubeFlow Bootcamp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 22 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۲
Dart and Flutter 3 Bootcamp: Build Apps for Any Screen!
شرکت:
Dart and Flutter 3 Bootcamp: Build Apps for Any Screen!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Google Cloud Professional Data Engineer Certification Course
شرکت:
Google Cloud Professional Data Engineer Certification Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Python for Time Series Data Analysis
شرکت:
Python for Time Series Data Analysis
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 18 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۲
Web Automation with Selenium WebDriver and Python
شرکت:
Web Automation with Selenium WebDriver and Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۴ اسفند ۱۴۰۱
Math for Data Science Masterclass
شرکت:
Math for Data Science Masterclass
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 7 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Python and Django Full Stack Web Developer Bootcamp
شرکت:
Python and Django Full Stack Web Developer Bootcamp
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
32 ساعت
۲۶ دی ۱۴۰۱
بوت کمپ پیشرفته SQL
شرکت:
بوت کمپ پیشرفته SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
Spark و Python برای داده های بزرگ با Pyspark
شرکت:
Spark و Python برای داده های بزرگ با Pyspark
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۶ شهریور ۱۴۰۱
بوت کمپ SQL 2022
شرکت:
بوت کمپ SQL 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۶ خرداد ۱۴۰۱