وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: EDUCBA Bridging the Gap

دانلود و خرید 68 آموزش بدست EDUCBA Bridging the Gap از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training در شاخه هایی از جمله آموزش Data Science و آموزش Forex و آموزش طراحی وب و برنامه نویسی و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Talend Data Integration Studio & ETL Complete Course Bundle
شرکت:
Talend Data Integration Studio & ETL Complete Course Bundle
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Spot Contracts for Currency Exchange – Spot FX Trading
شرکت:
Spot Contracts for Currency Exchange – Spot FX Trading
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Splunk Beginner Course 2024
شرکت:
Splunk Beginner Course 2024
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Predictive Analysis | AI Artificial Intelligence | Python
شرکت:
Predictive Analysis | AI Artificial Intelligence | Python
83,800 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 22 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Microsoft Power BI Mastery: From Beginner to Advanced
شرکت:
Microsoft Power BI Mastery: From Beginner to Advanced
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Machine Learning & AI with Python | Mathematics & Statistics
شرکت:
Machine Learning & AI with Python | Mathematics & Statistics
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Machine Learning with R
شرکت:
Machine Learning with R
53,700 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
C# Programming using .NET
شرکت:
C# Programming using .NET
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 14 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Artificial Intelligence with Python
شرکت:
Artificial Intelligence with Python
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
AGILE & SCRUM – Complete Course Bundle
شرکت:
AGILE & SCRUM – Complete Course Bundle
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Advanced HTML 5 – Web and Game Development
شرکت:
Advanced HTML 5 – Web and Game Development
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 10 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Forex in Investment Banking Operations – Beginners
شرکت:
Forex in Investment Banking Operations – Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Forex – Currency Trading Basics
شرکت:
Forex – Currency Trading Basics
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Deep Learning: Neural Networks in Python using Case Studies
شرکت:
Deep Learning: Neural Networks in Python using Case Studies
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 18 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Artificial Intelligence and Machine Learning Course
شرکت:
Artificial Intelligence and Machine Learning Course
63,400 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Time Series Analysis with MS Excel – Attrition Patterns
شرکت:
Time Series Analysis with MS Excel – Attrition Patterns
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Python Hacking – Complete Beginner to Advanced Course Bundle
شرکت:
Python Hacking – Complete Beginner to Advanced Course Bundle
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 26 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
PySide – Python GUI Development and Qt for Python
شرکت:
PySide – Python GUI Development and Qt for Python
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 15 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
PyQt Course Bundle – Python GUI Development with PyQt
شرکت:
PyQt Course Bundle – Python GUI Development with PyQt
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 11 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Poisson Regression with SAS Stat
شرکت:
Poisson Regression with SAS Stat
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Master Pycharm IDE – PyCharm for Power-Developer
شرکت:
Master Pycharm IDE – PyCharm for Power-Developer
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲