وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Google Cloud

دانلود و خرید 93 آموزش بدست Google Cloud از شرکت هایی مثل PluralSight و LinkedIn Learning (Lynda) در شاخه هایی از جمله Artificial Intelligence and Machine Learning و آموزش Cloud و آموزش Google و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Applying Machine Learning to your Data with Google Cloud
شرکت:
Applying Machine Learning to your Data with Google Cloud
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Applying Machine Learning to your Data with Google Cloud
شرکت:
Applying Machine Learning to your Data with Google Cloud
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Google Cloud Big Data and Machine Learning Fundamentals
شرکت:
Google Cloud Big Data and Machine Learning Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Getting Started with Google Kubernetes Engine
شرکت:
Getting Started with Google Kubernetes Engine
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Exploring and Preparing your Data with BigQuery
شرکت:
Exploring and Preparing your Data with BigQuery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Architecting with Google Kubernetes Engine: Foundations (C1)
شرکت:
Architecting with Google Kubernetes Engine: Foundations (C1)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Security Best Practices in Google Cloud
شرکت:
Security Best Practices in Google Cloud
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Building Batch Data Pipelines on Google Cloud
شرکت:
Building Batch Data Pipelines on Google Cloud
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Introduction to Google Slides
Introduction to Google Slides
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Introduction to Google Sheets
Introduction to Google Sheets
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Introduction to Google Drive
Introduction to Google Drive
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Introduction to Google Docs
Introduction to Google Docs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Introduction to Google Chat
Introduction to Google Chat
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Introduction to Google Calendar
Introduction to Google Calendar
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Google Sheets: Advanced Topics
Google Sheets: Advanced Topics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Introduction to Gmail
Introduction to Gmail
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲