وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Kareem Ullah

دانلود و خرید 20 آموزش بدست Kareem Ullah از شرکت هایی مثل Udemy در شاخه هایی از جمله آموزش Data Science و آموزش طراحی وب و برنامه نویسی و طراحی وب و برنامه نویسی و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Splunk Core Certified User: Develop Expertise from Scratch
شرکت:
Splunk Core Certified User: Develop Expertise from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
IT Asset Management (ITAM) and Optimization Essentials
شرکت:
IT Asset Management (ITAM) and Optimization Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
OWASP Top 10: Protecting Against Threats and Vulnerabilities
شرکت:
OWASP Top 10: Protecting Against Threats and Vulnerabilities
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Mastering AWS Certified Solutions Architect Professional
شرکت:
Mastering AWS Certified Solutions Architect Professional
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Master CREST Practitioner Security Analyst (CPSA) Essentials
شرکت:
Master CREST Practitioner Security Analyst (CPSA) Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Certified Internal Auditor (CIA) Essential Training
شرکت:
Certified Internal Auditor (CIA) Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Certified Fraud Examiner (CFE) Essentials || Masterclass ||
شرکت:
Certified Fraud Examiner (CFE) Essentials || Masterclass ||
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Master Matillion: ETL & Cloud Data Integration for Success
شرکت:
Master Matillion: ETL & Cloud Data Integration for Success
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 1Z0-1042-22 Certification
شرکت:
Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 1Z0-1042-22 Certification
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
IT Recruitment Essentials: Finding the Right Tech Talent
شرکت:
IT Recruitment Essentials: Finding the Right Tech Talent
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Certified Network Defender (CND) Essentials (CND 312-38)
شرکت:
Certified Network Defender (CND) Essentials (CND 312-38)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
ASIS CPP: Certified Protection Professional Masterclass
شرکت:
ASIS CPP: Certified Protection Professional Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
SAP Activate Project Manager: Path to Success (C_ACTIVATE22)
شرکت:
SAP Activate Project Manager: Path to Success (C_ACTIVATE22)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) Unofficial
شرکت:
Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) Unofficial
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Certified Fraud Examiner (CFE) Essential Training (2023)
شرکت:
Certified Fraud Examiner (CFE) Essential Training (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Blue Team (Boot Camp) Defensive Security Essential Training
شرکت:
Blue Team (Boot Camp) Defensive Security Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 5 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Togaf 9.2 Certified Training for Architecture Success
شرکت:
Togaf 9.2 Certified Training for Architecture Success
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Master PMBOK PMP: Essential Guide to Project Management
شرکت:
Master PMBOK PMP: Essential Guide to Project Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
CompTIA PenTest+ (Ethical Hacking) & Security Assessment
شرکت:
CompTIA PenTest+ (Ethical Hacking) & Security Assessment
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Certified Data Management Professional (CDMP) Essentials
شرکت:
Certified Data Management Professional (CDMP) Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲