وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: TTC

Your Best Brain
شرکت:
Your Best Brain
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
The Power of Storytelling with Ari Shapiro
شرکت:
The Power of Storytelling with Ari Shapiro
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 22 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
The Power of Mathematical Visualization
شرکت:
The Power of Mathematical Visualization
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 24 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Master Your People Skills
شرکت:
Master Your People Skills
83,800 تومان
افزودن به سبد
23 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Field Guide to North American Wildlife
شرکت:
Field Guide to North American Wildlife
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Ancient Wisdom for the Modern World
شرکت:
Ancient Wisdom for the Modern World
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 27 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
The Surprising Lives of Christian Saints
شرکت:
The Surprising Lives of Christian Saints
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
The Power of Thought Experiments
شرکت:
The Power of Thought Experiments
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
The Mind-Bending Physics of String Theory
شرکت:
The Mind-Bending Physics of String Theory
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 16 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
The History of the United States Navy
شرکت:
The History of the United States Navy
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Lost Art: The Stories of Missing Masterpieces
شرکت:
Lost Art: The Stories of Missing Masterpieces
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 4 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
How to Talk about Race
شرکت:
How to Talk about Race
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 24 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Great Thinkers, Great Theorems
شرکت:
Great Thinkers, Great Theorems
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 15 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Underneath It All: Guide to Interfacings, Linings & Facings
شرکت:
Underneath It All: Guide to Interfacings, Linings & Facings
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Tibet: History, Culture, and Religion
شرکت:
Tibet: History, Culture, and Religion
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
The Power of Mind over Body
شرکت:
The Power of Mind over Body
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Radio Astronomy: Observing the Invisible Universe
شرکت:
Radio Astronomy: Observing the Invisible Universe
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Propaganda and Persuasion
شرکت:
Propaganda and Persuasion
83,800 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 15 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Mind-Body Medicine: The New Science of Optimal Health
شرکت:
Mind-Body Medicine: The New Science of Optimal Health
83,800 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 10 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Imagining Tomorrow’s Entertainment
شرکت:
Imagining Tomorrow’s Entertainment
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 11 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Ancient Writing and the History of the Alphabet
شرکت:
Ancient Writing and the History of the Alphabet
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 23 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Where Our Food Really Comes From
شرکت:
Where Our Food Really Comes From
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
The Real History of Dracula
شرکت:
The Real History of Dracula
63,400 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Nature Watching: How to Find and Observe Wildlife
شرکت:
Nature Watching: How to Find and Observe Wildlife
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 4 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲