وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Data integration with SSIS – SQL Server Integration Services

سرفصل های دوره

Develop SSIS packages to transform and load data, real Data warehouse project with SSAS and Power BI introduction.


1. Introduction to SSIS and environment set-up
 • 1. Overview of the course
 • 2. Introduction to BI and SSIS
 • 3. Test your knowledge on BI , ETL and SSIS concepts.html
 • 4.1 SQL Server download link.html
 • 4. Download and install SQL Server 2022
 • 5. Download and install SSMS 19
 • 6. Download and install Visual Studio 2022 and SSIS
 • 7. The MS BI development environment quiz.html
 • 8. Create an SSIS solution, project and package in Visual Studio
 • 9.1 01 create table customers.zip
 • 9.2 02 create table customers with initials.zip
 • 9. P01 Develop a package to copy and transform data
 • 10. SSIS projects and package structure.html

 • 2. Import and export Flat Files (CSV and TXT)
 • 1. Flat files definition and key points
 • 2.1 01 create table customers.zip
 • 2.2 Customers Data.txt
 • 2.3 Notepad++ Software.html
 • 2. P02 Import a Text file into a SQL Server table
 • 3.1 01 create table customers.zip
 • 3. P03 Export data from SQL Server to CSV files
 • 4. Flat files import and export.html
 • 5.1 01 create table customers with filename.zip
 • 5.2 Customers Data 1.csv
 • 5.3 Customers Data 2.csv
 • 5.4 Customers Data 3.csv
 • 5. P04 Import multiple CSV files at once with a dynamic loop

 • 3. Import and Export Excel files
 • 1. Import and export Excel files
 • 2.1 Customers Data.xlsx
 • 2. P05 Install and test Excel Drivers
 • 3.1 create sales table.zip
 • 3.2 insert sales data.zip
 • 3. P06 Export data from SQL Server to an Excel file
 • 4. Test your Excel integration knowledge.html
 • 5. P07 Manage Excel Sheets and Data Types in exports
 • 6.1 create table salesbymonthyear.zip
 • 6.2 Sales By Month Year.xlsx
 • 6. P08 Import specific Excel cells and filter Excel data with SSIS

 • 4. Import and export XML documents
 • 1.1 XML page.html
 • 1. XML Lecture introduction
 • 2.1 create table customers.zip
 • 2.2 Customers Data with length.txt
 • 2.3 customers data.zip
 • 2. P09 Import an XML document into SQL Server
 • 3.1 create insert customers.zip
 • 3.2 xml select queries.zip
 • 3. P10 Export data from SQL Server to an XML document
 • 4. XML documents and SSIS.html
 • 5.1 create insert products.zip
 • 5.2 insert xml data productsdetails.zip
 • 5. P11 Export table with XML format into an XML document

 • 5. Manage Logging, Metadata, Process and Errors
 • 1. Introduction to Logs, Metadata, Process and Errors
 • 2.1 01 create table products generate data.zip
 • 2.2 02 drop create table products target.zip
 • 2.3 03 select last execution logs.zip
 • 2. P12 Activate and read SQL Server logging
 • 3.1 01 create table products generate data.zip
 • 3.2 02 SSIS XML Path Formula.txt
 • 3. P13 Activate the log using XML dynamic file names
 • 4.1 01 prepare ods and dwh products.zip
 • 4.2 02 fill ods products.zip
 • 4.3 03 select all steps.zip
 • 4.4 04 update statement.zip
 • 4.5 ERP Products 2023-10-01.txt
 • 4.6 ERP Products 2023-10-02.txt
 • 4. P14 ODS to DWH process with custom metadata
 • 5.1 01 prepare products and errors tables.zip
 • 5. P15 Manage Package Errors
 • 6. Test your SSIS logging knowledge.html

 • 6. Variables, Configurations and Deployments
 • 1. About variables, configurations and SSIS deployments
 • 2.1 create sales table.zip
 • 2.2 insert sales data 01 dev.zip
 • 2.3 insert sales data 02 test.zip
 • 2.4 insert sales data 03 prod.zip
 • 2. P16 SSIS Variables (Part 1 of 2)
 • 3. P16 SSIS Variables (Part 2 of 2)
 • 4. Building SSIS variables using Formulas.html
 • 5. Update Visual Studio and SSIS Projects
 • 6. Create SSIS configurations and deploy packages
 • 7. Manage environments from the SSIS Catalog
 • 8. Test your SSIS variables and configuration understanding.html

 • 7. Data Transformations
 • 1. Data Transformations with SSIS
 • 2.1 01 create table sales.zip
 • 2.2 02 create table customers.zip
 • 2.3 03 create table sales enriched.zip
 • 2. P17 Enrich data using the Merge Join
 • 3.1 01 create table customers x3.zip
 • 3.2 02 insert customers data in 3 tables.zip
 • 3.3 03 create table customers grouped.zip
 • 3. P18 Group data from multiple tables with Union All
 • 4. About the transformation concepts.html
 • 5.1 01 create table insert salesbymonth in lines.zip
 • 5.2 02 create table salesbymonth in columns.zip
 • 5. P19 PIVOT data from rows to columns
 • 6.1 01 create table insert salesbymonth in columns.zip
 • 6.2 02 create table salesbymonth in lines.zip
 • 6. P20 UNPIVOT data
 • 7. About PIVOT and UNPIVOT.html

 • 8. Zip and Unzip files and folders with SSIS
 • 1. About Zip and Unzip with SSIS
 • 2.1 7 Zip official website.html
 • 2. Download, Install and test the Zipping Software
 • 3.1 data.zip
 • 3. P21 Zip files and folders
 • 4. P22 UnZip files and folders

 • 9. Real End To End BI Project
 • 1.1 DB Schema free software to design and manage databases.html
 • 1. BI Project Presentation
 • 2. Step 1 Create ODS and DWH databases.html
 • 3. Step 2 Create ODS tables and load static dimensions.html
 • 4. Step 3 Load the Fuel Prices in the ODS.html
 • 5. Step 3 solution Part 1 Solution, Package and flat file connection
 • 6. Step 3 solution Part 2 Sequence, Loop and Data Flow
 • 7. Step 3 solution Part 3 Duplicate Work for Fuel Prices Without Taxes
 • 8. Step 4 Load Exchange Rates in the ODS.html
 • 9. About the DWH Database Structure
 • 10. Step 5 Create the DWH tables.html
 • 11. Step 6 Load DWH Dimension tables.html
 • 12. Step 6 solution Part 1 Create DWH Time dimension data flow
 • 13. Step 6 solution Part 2 Create DWH Currency and Country dimension data flows
 • 14. Step 7 Develop Fact Fuel Prices DWH Package.html
 • 15. Step 8 Develop Exchange Rates DWH Package.html

 • 10. Bonuses and final word
 • 1. Bonus Step Part 1 Install Analysis Services
 • 2. Bonus Step Part 2 Install Analysis Services Projects on Visual Studio
 • 3. Bonus Step Part 3 Import DWH tables and create relationships
 • 4.1 DAX Formulas Fuel WOT.txt
 • 4.2 DAX Formulas Fuel WT.txt
 • 4. Bonus Step Part 4 Create DAX Measures and Hierarchies
 • 5.1 01 tabular enrich exchange rates.zip
 • 5. Bonus Step Part 5 Enrich Exchange Rates and Analyse DWH in Excel
 • 6.1 ssas fuel price.zip
 • 6. Bonus Step Part 6 Deploy the Tabular Model or Import it using XMLA
 • 7.1 DAX Formulas Adjustments.txt
 • 7.2 ssas fuel price after adjustments.zip
 • 7. Bonus Step Part 7 Fine Tuning the Model
 • 8. Bonus Step Part 8 Download and Install Power BI Desktop
 • 9. Bonus Step Part 9 Create a Power BI Report with Graphs
 • 10. 10 Expert SSIS Tips for Successful BI Projects
 • 11. A Final Word
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36684
  حجم: 5743 مگابایت
  مدت زمان: 628 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید