وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

JPA, PostgreSQL, Spring Boot & Hibernate Basics From Scracth

سرفصل های دوره

Spring Data JPA & PostgreSQL from scratch. Learn JPA & Spring Boot using Rest API project with all PostgreSQL details


1. Introduction to JPA, PostgreSQL, Spring Boot & Hibernate Basics From Scracth
 • 1. Introduction
 • 2. Install Java 17 On Windows
 • 3. Install Eclipse on windows
 • 4. Install Intellij on windows

 • 2. Introduction to Spring Boot
 • 1. What is Spring Boot
 • 2. Postman
 • 3. Intoduction to Lombok
 • 4. Lombok Examples
 • 5. Rest Api with Spring
 • 6. Maven Dependencies and HTTP Converters
 • 7. RequestBody and Response Body
 • 8. Quiz.html

 • 3. Spring Data JPA
 • 1. What is ORM
 • 2. Hibernate
 • 3. JPA and Spring Data JPA
 • 4. Creating Project To Examine Annotations
 • 5. Connecting To PostgreSQL Database
 • 6. Introduction to Docker
 • 7. Postgre install on Docker
 • 8. Installation of Postgres with Installer
 • 9. DBeaver
 • 10. Quiz.html

 • 4. Annotations
 • 1. Entity And Table Annotation
 • 2. Id and Column Annotations in JPA
 • 3. Timestamp in JPA
 • 4. Quiz.html

 • 5. Crud Methods
 • 1. Creating Api Controller and Service Class
 • 2. Database Operations with JPA Repository
 • 3. Adding Entities
 • 4. Model Mapper
 • 5. Find All method in JPA repository
 • 6. FindById Method in JPA repository
 • 7. Save method in JPA repository For update
 • 8. Delete By Id
 • 9. Count and ExistById
 • 10. Quiz.html

 • 6. Query Methods
 • 1. Query Methods
 • 2. Query Method With Single Field name
 • 3. Query Method with multiple fields
 • 4. Greater and Less methods
 • 5. In and Limit Usage
 • 6. Query Annotations
 • 7. Pagination and Sorting
 • 8. Relationships Between Entities
 • 9. Spring Data JPA with different databases.
 • 10. Quiz.html

 • 7. Introduction to PostgreSQL
 • 1. What is PostgreSQL
 • 2. Basic Architecture Of PostgreSQL
 • 3. Quiz.html

 • 8. Basic SQL Language
 • 1. Relational-Model Concepts Database-Table RowColumn
 • 2. Normalization
 • 3. Tables And Foreign Keys
 • 4. Adding And Manipulating Data Into Table
 • 5. Querying data - Basic Select Statement
 • 6. Querying data - Like Operator And Basic Pattern Searching
 • 7. Querying data - Retrieve Records Sorted
 • 8. Querying data - LIMIT OFFSET and FETCH Keywords
 • 9. Join Tables
 • 10. Distinct Keyword and Grouping Results
 • 11. Window Functions
 • 12. Views - Simple Views
 • 13. Views - Updateable Views
 • 14. Views - Recursive Views
 • 15. Views - Materialized Views
 • 16. Transactions
 • 17. Quiz.html

 • 9. SQL In More Detail
 • 1. SQL Basics -Lexical Structure
 • 2. SQL Basics -Identifiers And Keywords
 • 3. SQL Basics -Constants
 • 4. SQL Basics -Operators
 • 5. SQL Basics -Comments
 • 6. Sequence
 • 7. Data Definition - Table Basics
 • 8. Data Definition - Default Values
 • 9. Data Definition - Generated Columns
 • 10. Data Definition - System Columns
 • 11. Data Definition -Constraints
 • 12. Data Definition - Check Constraint
 • 13. Data Definition - Not null constraint
 • 14. Data Definition - Unique Key Constraint
 • 15. Data Definition - Primary key
 • 16. Data Definition - Foreign Key
 • 17. Data Definition - Exclusion Constraint
 • 18. Data Definition - Modifying Table
 • 19. Data Definition - Privileges
 • 20. Data Definition - Row Security Policies
 • 21. Data Definition - Schemas
 • 22. Data Definition - Inheritance
 • 23. Table Partitioning
 • 24. Data Definition - Dependency Tracking
 • 25. Queries - Join Types
 • 26. Queries - Subqueries
 • 27. Queries - Combining Queries
 • 28. Queries - Group By And Having Clauses
 • 29. Queries - Grouping Sets, Cube And Rollup
 • 30. Queries - With Queries Common Table Expressions
 • 31. Queries - Recursive With Queries
 • 32. Data Types - Numeric Types
 • 33. Data Types - Monetary Types
 • 34. Data Types - Character Types
 • 35. Data Types - Binary Data Types
 • 36. Data Types - Datetime Types
 • 37. Data Types -Boolean Types
 • 38. Data Types - Enumerated Types
 • 39. Data Types - Network Address Types
 • 40. Data Types - Bit String Types
 • 41. Data Types - UUID Types
 • 42. Data Types - XML Type
 • 43. Data Types - JSON Type
 • 44. Data Types - Arrays
 • 45. Quiz.html

 • 10. Extra
 • 1. JPA, PostgreSQL, Spring Boot & Hibernate Basics From Scracth.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 28999
  حجم: 3418 مگابایت
  مدت زمان: 604 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید