وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Python Database Course: SQLite, PostgreSQL, MySQL,SQLAlchemy

سرفصل های دوره

Master Databases in Python: In-Depth Training on SQLAlchemy, SQLite, PostgreSQL, and MySQL


1 - Introduction
 • 1 - How to use the Course

 • 2 - A Comprehensive Python Starter Kit
 • 2 - IDE Code Editor for the Course
 • 3 - Start Code.txt
 • 3 - Values and Types
 • 4 - Start Code Variables.txt
 • 4 - Variables
 • 5 - Operators
 • 5 - Start Code Operators.txt
 • 6 - Asking User for Input
 • 6 - Input Fucntion.txt
 • 7 - Python Comments
 • 7 - Python Comments.txt
 • 8 - Variable Naming
 • 9 - Boolean Expressions
 • 9 - Boolean Expressions.txt
 • 10 - Conditional Execution
 • 10 - Conditional Execution.txt
 • 11 - Nested Conditionals
 • 12 - Chained Conditionals
 • 13 - Multiple IF Statements
 • 14 - Logical Operators
 • 14 - Logical Operators.txt
 • 15 - Try and Except
 • 15 - Try and Except.txt
 • 16 - Builtin Functions.txt
 • 16 - Calling Builtin Functions
 • 17 - Math Module
 • 17 - Math Module.txt
 • 18 - Randomization.txt
 • 18 - Random Module
 • 19 - Defining Function
 • 19 - Defining Function.txt
 • 20 - Indentation.txt
 • 20 - Indentation in Python
 • 21 - Functions with Input.txt
 • 21 - Function with Inputs
 • 22 - Positional and Keyword Arguments
 • 22 - Positional and Keyword Arguments.txt
 • 23 - Function with Output
 • 23 - Function with Outputs.txt
 • 24 - Docstring
 • 24 - Docstring.txt
 • 25 - List and Iteration.txt
 • 25 - List and Iterations
 • 26 - Foor Loop.txt
 • 26 - For Loop
 • 27 - Start Here.txt
 • 27 - Updating Variables
 • 28 - Loop Over Custom Function
 • 28 - Start Code.txt
 • 29 - Range Function with Loop
 • 29 - Start Code.txt
 • 30 - While Loop
 • 31 - Continue and Break
 • 31 - Continue and Break.txt
 • 32 - Strings Start Code.txt
 • 32 - What is a String
 • 33 - String Operations
 • 33 - String Operations.txt
 • 34 - String Methods
 • 34 - String Methods.txt
 • 35 - String Parsing
 • 35 - String Parsing.txt
 • 36 - Escape Sequence
 • 36 - Escape Sequence.txt
 • 37 - String Formatting
 • 37 - String Formatting.txt

 • 3 - Introduction to Databases in Python
 • 38 - What is a Database
 • 39 - Relational Databases
 • 40 - Non Relational Databases
 • 41 - Python Database API

 • 4 - SQLite in Python
 • 42 - What is SQL
 • 43 - What is SQLite
 • 44 - Connect SQLite with Python
 • 44 - SQLite.zip
 • 45 - SQLite Browser
 • 46 - Create Table in SQLite
 • 46 - SQLite Data Types.txt
 • 47 - What is Cursor
 • 48 - Insert INTO Adding Data to a Table in SQLite
 • 49 - CSVtoSQLite.zip
 • 49 - CSVtoSQLiteSTART.zip
 • 49 - CSV Library Documentation.txt
 • 49 - Insert data from CSV to SQLite
 • 50 - SELECT Retrieve Data from SQLIte
 • 51 - WHERE Filter Data in SQLite
 • 52 - UPDATE Change Data
 • 53 - DELETE DROP Remove Data
 • 54 - JOINS Access Tables Together
 • 54 - JoinTables.zip

 • 5 - Real Project Password Manager using SQLite
 • 55 - What you will make by the end of the section
 • 56 - Step 1 Design Layout and Create Widgets
 • 57 - Step 2 Place Widgets on Screen
 • 58 - Step 3 Develop Backend
 • 59 - Password-Manager.zip
 • 59 - Step 4 Connecting Backend with Frontend

 • 6 - SQL Alchemy Core
 • 60 - What is SQLAlchemy
 • 61 - Connecting Database and Create Table using SQLAlchemy Core
 • 62 - Insert Data to SQLite using SQLAlchemy Core
 • 62 - SQLAlchemy.zip
 • 63 - Retrieve Data from SQLite using SQLAlchemy
 • 64 - Update Data using SQLAlchemy Core
 • 65 - Delete Data using SQLAlchemy Core
 • 66 - Join Tables Docs.txt
 • 66 - Join Tables using SQLAlchemy Core
 • 66 - SQLAlchemyJoins.zip

 • 7 - Password Manager Project using SQLAlchemy Core
 • 67 - Password-Manager.zip
 • 67 - What you will make by the end of the section
 • 68 - Develop Backend using SQLAlchemy Core
 • 68 - Password-Manager-SQLAlchemy-Core.zip

 • 8 - SQL Alchemy ORM
 • 69 - Connecting Database and Create Table using SQLAlchemy ORM
 • 70 - Insert Data to Database using SQLAlchemy ORM
 • 70 - SQLAlchemy-ORM.zip
 • 71 - Retrieve Data From Database using SQLAlchemy ORM
 • 72 - Filter Operations SQLAlchemy ORM
 • 73 - Update Data using SQLAlchemy ORM
 • 74 - Delete Data From Database using SQLAlchemy ORM
 • 75 - Building Relationship SQLAlchemy ORM
 • 76 - Join Tables using SQLAlchemy ORM

 • 9 - Password Manager using SQLAlchemy ORM
 • 77 - What you will make by the end of the section
 • 78 - Develop Backend Using SQLAlchemy ORM
 • 78 - Password-Manager-SQLAlchemy-ORM.zip
 • 78 - Password-Manager-SQLAlchemy-ORM-START.zip

 • 10 - MySQL in Python
 • 79 - What is MySQL
 • 80 - Downloads.txt
 • 80 - Installing MySQL on Mac
 • 81 - Installing MySQL Workbench on Mac
 • 82 - Installing MySQL and MySQL Workbench on Windows.html
 • 83 - Creating Database and Tables in MySQL
 • 83 - Data Types.txt
 • 84 - Connecting MySQL using Python
 • 85 - MySQL.zip
 • 85 - MySQL Database Operations using Python
 • 86 - MySQL-SLQAlchemy-ORM.zip
 • 86 - Pythonic Application SQLAlchemy ORM MySQL
 • 87 - InsertRetrieve Data to MySQL using SQLAlchemy ORM
 • 87 - MySQL-SLQAlchemy-ORM-2.zip
 • 88 - MySQL Challenge
 • 89 - Import Data from CSV to MySQL
 • 89 - MySQL-CSV-START.zip
 • 90 - Import Data using Pandas to MySQL
 • 90 - MySQL-Pandas.zip
 • 90 - MySQL-Pandas-START.zip

 • 11 - Employee Management System MySQL App
 • 91 - EMP-Manager-START.zip
 • 91 - What you will make by the end of the section
 • 92 - Step 1 Create Database and Table in MySQL
 • 93 - Step 2 Insert Data MySQL
 • 94 - EMP-Manager.zip
 • 94 - Step 3 FetchUpdateDelete Data from MySQL

 • 12 - PostgreSQL in Python
 • 95 - What is PostgreSQL
 • 96 - Installing PostgreSQL on Mac
 • 97 - Installing PostgreSQL on Windows.html
 • 98 - Create a PostgreSQL Database
 • 98 - employees.csv
 • 99 - Insert and Select Data using SQL Statements
 • 100 - PostgreSQL-Core.zip
 • 100 - Pythonic Interactions with PostgreSQL using SQLAlchemy Core
 • 101 - Pythonic Interactions with PostgreSQL using SQLAlchemy ORM
 • 102 - Create Stored Procedure in PostgreSQL and Call it using Python

 • 13 - HCM using PostgreSQL
 • 103 - HCM-PostgreSQL-START.zip
 • 103 - What you will make by the end of the section
 • 104 - HCM-PostgreSQL.zip
 • 104 - Project Solution PostgreSQL Implementation
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 32533
  حجم: 4295 مگابایت
  مدت زمان: 775 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید