وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Node, SQL, & PostgreSQL – Mastering Backend Web Development

سرفصل های دوره

Boost your Node, Express, SQL, PostgreSQL and Backend Development Skills! NodeJS, Databases, Express, JS, ES6, + more!


1 - Introduction
 • 1 - What to Expect from the Course
 • 2 - Tools Youll Need.html
 • 3 - Optional Installing Node
 • 4 - Optional Installing a Code Editor
 • 5 - Windows Installing the Windows Subsystem for Linux and Visual Studio Code
 • 6 - Accompanying Repository for the Course.html

 • 2 - Node Essentials
 • 7 - What is Nodejs
 • 8 - NPM Modules and a Node Program
 • 9 - First HTTP Server
 • 10 - Optional HTTP and Web Requests
 • 11 - ES6 in Node
 • 12 - JSON Nodemon and more Advanced Functionality
 • 13 - Optional the Event Loop
 • 14 - Section Summary Node Essentials.html

 • 3 - Node and Express Fortunes API
 • 15 - Express
 • 16 - Setting Up the Fortunes API
 • 17 - JSON for Fortunes
 • 18 - First Express Endpoint
 • 19 - Optional Startup with an Executable
 • 20 - Get a Random Fortune or One by ID
 • 21 - Fortunes Post Method
 • 22 - Clean the Fortunes Post Method and Use Postman
 • 23 - Update Fortunes with Put
 • 24 - Delete Fortunes
 • 25 - Fortunes API Section Summary.html

 • 4 - SQL Databases and PostgreSQL
 • 26 - SQL the Relational Model and PostgreSQL
 • 27 - PSQL Installation
 • 27 - PostgreSQL Installation Tutorial Markdown.txt
 • 28 - Creating Tables and Insertion
 • 29 - Creating SQL Scripts
 • 30 - Selecting Table Data
 • 31 - Relational Tables
 • 32 - Joining Tables
 • 33 - SQL Databases and PostgreSQL Section Summary.html

 • 5 - Node and PostgreSQL App Monsters API
 • 34 - Setting up the Monsters API
 • 35 - Node SQL Configure Script
 • 36 - Optional Configure with Password
 • 37 - Configure the Postgres Pool
 • 38 - Monsters GET Request with Express
 • 39 - Error Handling in Express with Middleware
 • 40 - Monsters Get by ID and Express Routes
 • 41 - Monsters Post Method
 • 42 - Monsters Put Method
 • 43 - Monsters Delete Method
 • 44 - The Habitats Route
 • 45 - Relations and more Advanced Queries
 • 46 - Monsters API Section Summary.html

 • 6 - Conclusion
 • 47 - Final Remarks and Bonus Content.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34157
  حجم: 2378 مگابایت
  مدت زمان: 308 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 فروردین 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید