وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering Amazon RDS for PostgreSQL on AWS

سرفصل های دوره

PostgreSQL Database Administration on AWS


1. Getting started with Amazon RDS
 • 1. What is with Amazon RDS
 • 2. DB instance classes
 • 3. RDS DB instance storage classes
 • 4. Regions, Availability Zones, and Local Zones
 • 5. Configuring AWS Command Line Interface (AWS CLI)
 • 6. AWS Free Tier Account
 • 7. Amazon Simple Storage Configuration

 • 2. Configuring Postgres RDS Instance
 • 1. Creating a Postgres Database Instance
 • 2.1 Postgres Parameters.html
 • 2. Working with parameter groups
 • 3. Managing Postgres RDS instance
 • 4.1 Install Postgres.html
 • 4. Installing Postgres on EC2 Instance
 • 5. Installing PG Admin 4 V7.4
 • 6. Connecting to Postgres RDS Instance
 • 7. Installing Azure Data Tools

 • 3. Backing up and restoring
 • 1. Working With RDS Backups
 • 2. Configuring Automated Backups
 • 3. Restoring Automated Backups
 • 4. Replicating automated backups to another AWS Region
 • 5. Creating a DB snapshot
 • 6. Restoring from a DB snapshot
 • 7. Copying a DB snapshot
 • 8. Exporting DB snapshot data to Amazon S3
 • 9. Deleting a DB snapshot

 • 4. Securing Your SQL Server
 • 1. Understanding PostgreSQL roles and permissions
 • 2. Understanding the rds superuser role
 • 3.1 managing permissions.zip
 • 3. Controlling user access to the PostgreSQL database
 • 4. Delegating and controlling user password management
 • 5. Using SCRAM for PostgreSQL password encryption

 • 5. Importing data into PostgreSQL on Amazon RDS
 • 1. Basic Linux Commands Linux For Beginners.html
 • 2.1 PG Dump Parameters.html
 • 2.2 Sample Database.html
 • 2. Importing a PostgreSQL database from an Amazon EC2 instance
 • 3. Exporting data from an RDS PostgreSQL DB instance to Amazon S3
 • 4. Exporting data from an RDS for PostgreSQL DB instance to EC2
 • 5.1 s3 roles and policy.zip
 • 5. Importing data from Amazon S3 into an RDS for PostgreSQL DB instance
 • 6. Transporting PostgreSQL databases between DB instances

 • 6. Amazon RDS High Availability
 • 1. What is Multi-AZ
 • 2. Multi-AZ DB instance deployments
 • 3. Disabling Multi-AZ DB Instance Deployments
 • 4. Multi-AZ DB Cluster Deployments
 • 5. Working with read replicas for Amazon RDS for PostgreSQL

 • 7. Monitoring metrics in an Amazon RDS instance
 • 1. Overview of monitoring metrics in Amazon RDS
 • 2. Viewing instance status and recommendations
 • 3. Viewing metrics in the Amazon RDS console
 • 4. Monitoring Amazon RDS metrics with Amazon CloudWatch

 • 8. Monitoring events, logs, and streams in an Amazon RDS DB instance
 • 1. Views RDS logs and events
 • 2. RDS Event Subscription

 • 9. Working with the PostgreSQL autovacuum on Amazon RDS for PostgreSQL
 • 1. Postgres RDS Routine Maintenance
 • 2. Vacuuming Basics for Postgres RDS
 • 3. Allocating memory for autovacuum
 • 4. Recovering Disk Space
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 20524
  حجم: 2125 مگابایت
  مدت زمان: 188 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید