وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Python and Ansible Automation for Juniper Networks Online Training

سرفصل های دوره

1 Create a Juniper Automation Lab
 • 1 Introduction
 • 2 Virtualisation
 • 3 Juniper Images
 • 4 Linux Installation
 • 5 Creating the Development Environment
 • 6 Creating a Juniper Lab

 • 2 Automate Juniper Networks with Netmiko and Scrapli
 • 7 Introduction
 • 8 Python Virtual Environments
 • 9 Operational Data with Netmiko
 • 10 Modifying Configurations with Netmiko
 • 11 Operational Data with Scrapli
 • 12 Modifying Configurations with Scrapli
 • 13 Looping Over Devices

 • 3 Manage Data with Python
 • 14 Introduction
 • 15 Opening Files
 • 16 Reading Data
 • 17 Writing Data
 • 18 Navigating Directories
 • 19 Working with YAML
 • 20 Working with JSON
 • 21 XML

 • 4 Manage Networks with NAPALM
 • 22 Introduction
 • 23 Using NAPALM Getters
 • 24 Replacing Configurations
 • 25 Comparing, Discarding and Committing Configurations
 • 26 Merging Configurations
 • 27 Validating Configurations

 • 5 Work with Structured Data
 • 28 Introduction
 • 29 Handling Lists
 • 30 Handling Dictionaries
 • 31 XML on JunOS
 • 32 JSON on JunOS
 • 33 TextFSM on JunOS
 • 34 Structured Data in Multivendor Environments

 • 6 Understand Source Control
 • 35 Introduction
 • 36 Exploring the Basics
 • 37 Branching and Merging
 • 38 Pushing to Github
 • 39 Testing the Network

 • 7 Generate Device Configurations
 • 40 Introduction
 • 41 Creating YAML Variables
 • 42 Generating a Template
 • 43 Template Configurations with Netmiko
 • 44 Utilising Loops
 • 45 Deploying Configurations on a Conditional Basis
 • 46 Preventing Configuration Drift

 • 8 Automate Networks with Security and Stability
 • 47 Introduction
 • 48 Commit Confirmed
 • 49 Rollbacks
 • 50 Rolling Back or Committing
 • 51 Rescue Configurations
 • 52 Handling Password Input
 • 53 Passwords with the OS Module
 • 54 Encrypting Credentials

 • 9 Manage Variables and Concurrency
 • 55 Introduction
 • 56 Building the Inventory
 • 57 Adding Group Variables
 • 58 Inheritance and Default Values
 • 59 Modularising the Code
 • 60 Concurrency with Threads

 • 10 Automate Juniper Networks with Ansible
 • 61 Introduction
 • 62 Installation and Setup
 • 63 Enabling NETCONF
 • 64 Sending Ad Hoc Commands
 • 65 Pulling Facts
 • 66 Making Configuration Changes

 • 11 Understand Ansible Inventories and Control Flow
 • 67 Introduction
 • 68 Inheritance Conflicts
 • 69 INI vs YAML
 • 70 Inventory Ranges
 • 71 Using Special Variables
 • 72 Ansible Loops
 • 73 Ansible Conditions

 • 12 Optimize Ansible Automation
 • 74 Introduction
 • 75 Ansible Filters
 • 76 Using the NetAddr Library
 • 77 Testing Configurations Before Deployment
 • 78 Using Ansible Vault
 • 79 Creating and Editing Files
 • 80 Ansible Templates
 • 81 Ansible Handlers

 • 13 Integrate NAPALM with Ansible
 • 82 NAPALM-Ansible Installation
 • 83 Pulling Operational Data
 • 84 Gathering Local Data
 • 85 The File Module
 • 86 The Running Configuration
 • 87 Copying Configurations

 • 14 Develop Custom Ansible Modules
 • 88 Introduction
 • 89 Writing a Basic Module
 • 90 Testing the Module
 • 91 Adding Data Fields
 • 92 Importing Custom Code
 • 93 Creating a Scrapli Module
 • 94 Parsing Nested Data

 • 15 Implement Ansible Roles
 • 95 Introduction
 • 96 The Role Structure
 • 97 Creating the Playbook
 • 98 Converting Playbooks to Roles
 • 99 Using Modules with Roles
 • 100 Pausing Execution

 • 16 Understand Nornir Fundamentals
 • 101 Introduction
 • 102 Initialising Nornir
 • 103 Creating Hosts
 • 104 Creating Groups and Setting Defaults
 • 105 Runbook Fundamentals

 • 17 Automate Juniper Networks with Nornir
 • 106 Introduction
 • 107 The Netmiko Plugin
 • 108 The Aggregated Result
 • 109 Variable Substitution with Netmiko
 • 110 Accessing Data within Tasks
 • 111 Processing Results
 • 112 The NAPALM Plugin

 • 18 Manage Juniper Templates within Nornir
 • 113 Introduction
 • 114 Identifying the Problem
 • 115 Loading Host Data
 • 116 Loading Group Data
 • 117 Loading Templates
 • 118 Solving the Problem

 • 19 Implement Filtering with the Nornir Framework
 • 119 Introduction
 • 120 Building the Inventory
 • 121 Basic Pythonic Logic
 • 122 Targeting Devices with Basic Filtering
 • 123 Applying Multiple Filters
 • 124 F Object Basics
 • 125 Advanced F Object Queries

 • 20 Understand Juniper PyEZ Automation
 • 126 Introduction
 • 127 PyEZ Facts
 • 128 PyEZ RPCs
 • 129 Parsing the RPC Response
 • 130 Xpath Basics
 • 131 Parsing Data with Xpath
 • 132 Configurations with PyEZ
 • 133 Nornir-PyEZ

 • 21 Understand YANG Data Modelling
 • 134 Locating the Models
 • 135 Exploring YANG Tools
 • 136 The IETF Structure
 • 137 The OpenConfig Structure
 • 138 Juniper Models

 • 22 Understand NETCONF for JunOS
 • 139 Introduction
 • 140 Getting NETCONF Data
 • 141 Protocol Operations
 • 142 Inventory and Host Variables
 • 143 Templating the NETCONF Payload
 • 144 Configuring JunOS Devices with NCClient

 • 23 Understand REST Applications
 • 145 Introduction
 • 146 Creating a REST App
 • 147 Adding Endpoints
 • 148 Deleting Networks
 • 149 The REST Client
 • 150 Testing the App

 • 24 Automate Juniper REST API
 • 151 Introduction
 • 152 Retrieving Data with Requests
 • 153 Additional HTTP Solutions
 • 154 Ansible
 • 155 The URI Module
 • 156 Status Codes and Parsing
 • 157 Nornir HTTP

 • 25 Debug, Lint and Troubleshoot Automation Solutions
 • 158 Introduction
 • 159 Writing Pythonic Code
 • 160 Code Layout
 • 161 Debugging
 • 162 Creating and Inspecting Logs
 • 163 Try Except Blocks

 • 26 Manage Networks NSO
 • 164 Introduction
 • 165 Lab Setup
 • 166 Adding Juniper Devices
 • 167 Device Management with NSO CLI
 • 168 Additional Management Interfaces
 • 169 MAAPI and MAAGIC
 • 170 Ansible-NSO

 • 27 Implement Netbox as a Source of Truth
 • 171 Introduction
 • 172 Installing PostgreSQL and Redis
 • 173 Installing Netbox
 • 174 Gunicorn and HTTP
 • 175 Planning
 • 176 Python for NetBox
 • 177 Nornir Integration

 • 28 Implement Nautobot as a Source of Truth
 • 178 Introduction
 • 179 Nautobot Dependencies
 • 180 Nautobot Installation
 • 181 Deploying Services
 • 182 Creating Devices
 • 183 Nautobot REST API
 • 184 GraphQL

 • 29 Manage Networks with pyATS
 • 185 Introduction
 • 186 Creating the Inventory
 • 187 pyATS CLI
 • 188 The Genie Library
 • 189 Concurrency
 • 190 Writing Tests

 • 30 Test Networks with Pytest
 • 191 Introduction
 • 192 Pytest Conventions
 • 193 Network Configurations
 • 194 Testing OSPF
 • 195 Multiple Tests and Fixtures
 • 196 Parametrize Tests

 • 31 Validate Network Automation Deployments
 • 197 Introduction
 • 198 Typing and Static Analysis
 • 199 Writing The Scripts Logic
 • 200 Annotations and Autodocstrings
 • 201 Pydantic Basics
 • 202 Validating Configuration Input

 • 32 Automate Configuration Analysis with Batfish
 • 203 Introduction
 • 204 Device Configurations
 • 205 Pybatfish Setup
 • 206 Questioning the Network
 • 207 Layer 3 Questions
 • 208 Breaking Links

 • 33 Automate Network Observability with Suzieq
 • 209 Introduction
 • 210 SuzieQ Installation
 • 211 SuzieQ Inventory
 • 212 SuzieQ-CLI Basics
 • 213 Using the SuzieQ-CLI

 • 34 Automate Link-Layer Discovery
 • 214 Introduction
 • 215 MAC Address Validation
 • 216 Connecting to Devices
 • 217 Parsing the Juniper MAC Address
 • 218 Parsing the Cisco MAC Address
 • 219 Determining Device Type
 • 220 Parsing LLDP

 • 35 Automate IP Address Management
 • 221 Introduction
 • 222 Basic Connections
 • 223 Juniper IPs
 • 224 Cisco IPs
 • 225 List Of IP Addresses
 • 226 Testing for IP Configuration Errors
 • 227 Porting to Nornir

 • 36 Automate Route Detection
 • 228 Introduction
 • 229 Configuring the Network
 • 230 Gathering the Data
 • 231 Building Out The Logic
 • 232 Parsing Juniper Routes
 • 233 Parsing Cisco Routes

 • 37 Create a Network Automation Front-End with FastAPI
 • 234 Introduction
 • 235 FastAPI Installation
 • 236 Retrieving the Inventory
 • 237 Asynchronous Support
 • 238 FastAPI Documentation
 • 239 Pulling Configurations
 • 240 Formatting Output
 • 241 Dynamic Endpoints

 • 38 Automate OSPF Validation
 • 242 Introduction
 • 243 OSPF Interface Details
 • 244 Parsing the Details
 • 245 Configuration Dictionary
 • 246 Neighboring Interfaces
 • 247 Running Comparisons
 • 248 Duplicate RIDs

 • 39 Understand CICD Fundamentals
 • 249 Introduction
 • 250 Installing the Jenkins Server
 • 251 Creating a Freestyle Project
 • 252 Using Libraries
 • 253 Triggering Projects
 • 254 Pipeline Project
 • 255 Docker Basics
 • 256 Using Containers within Jenkins

 • 40 Create CICD Pipelines with Docker and Jenkins
 • 257 Introduction
 • 258 Building the Environment
 • 259 Writing a Dockerfile
 • 260 Saving, Loading, and Transferring Images
 • 261 Uploading to Docker Hub
 • 262 Pulling Images from Jenkins
 • 263 Polling Github
 • 264 Updating the Container

 • 41 Deploy CICD Pipelines with ChatOps Integration
 • 265 Introduction
 • 266 The Testing Environment
 • 267 Targeting Topologies
 • 268 Creating the Pipelines
 • 269 ChatOps
 • 270 Successes and Failures

 • 42 Manage CICD Workflows
 • 271 Introduction
 • 272 Configuration Logic
 • 273 Image Generation
 • 274 Testing with Pylint
 • 275 Collaboration
 • 276 Team Workflows

 • 43 Create CICD Pipelines with GitLab
 • 277 Introduction
 • 278 GitLab Installation
 • 279 Creating a Project
 • 280 Adding a Runner
 • 281 Cloning Repositories
 • 282 Branches
 • 283 Executing Python Scripts

 • 44 Automate Networks with GitLab
 • 284 Introduction
 • 285 Creating the GitLab Repository
 • 286 Virtual Environments and Dependencies
 • 287 Installing Docker on the Runner
 • 288 Building the Docker Image
 • 289 Running the New Pipeline
 • 290 Nornir Execution Errors

 • 45 Understand GitLab Workflows
 • 291 Introduction
 • 292 Adding Users to Projects
 • 293 Protecting the Main Branch
 • 294 Gitlab REST API
 • 295 Targeting Branches In The Pipeline
 • 296 Adding Slack Notifications
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19979
  حجم: 8555 مگابایت
  مدت زمان: 2177 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید