وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

DevOps Project 1 – CI/CD with Git Jenkins Ansible Kubernetes

سرفصل های دوره

100% Hands-on labs on how to create DevOps CI/CD pipelines using Git, Jenkins, Ansible, Docker and Kubernetes on AWS


01 - Introduction
 • 001 Introduction
 • 002 What do we cover
 • 003 What is CI and CD
 • 004 DevOps-Project.pdf
 • 004 Resources to setup DevOps CICD pipeline
 • 005 DevOps project source code
 • 006 Quick tips to learn fast
 • 007 Resources before starting.html

 • 02 - CICD pipeline using Git, Jenkins and Maven
 • 001 Section introduction
 • 002 Update about new Amazon Linux Version
 • 003 Setup Jenkins server
 • 004 Run 1st Jenkins job
 • 005 Integrate Git with Jenkins
 • 006 Run Jenkins job to pull code from GitHub
 • 007 Integrate Maven with Jenkins
 • 008 Build a java project using Jenkins
 • 009 Build is failing.html

 • 03 - Integrating Tomcat server in CICD pipeline
 • 001 Section Introduction
 • 002 Setup a Tomcat server
 • 003 Integrate Tomcat with Jenkins
 • 004 Deploy artifacts on a Tomcat server
 • 005 Automate build and deploy using Poll SCM

 • 04 - Integrating Docker in CICD Pipeline
 • 001 Setup Docker environment
 • 002 Create a Tomcat container
 • 003 Fixing Tomcat container issue
 • 004 Create a first Docker file
 • 005 Create a customized Dockerfile for Tomcat
 • 006 Integrate Docker with Jenkins
 • 007 Jenkins job to build and copy artifacts on to dockerhost
 • 008 Update Tomcat dockerfile to automate deployment process
 • 009 Automate build and deployment on Docker container
 • 010 Jenkins job to automate CICD to deploy application on docker container

 • 05 - Integrating Ansible in CICD pipeline
 • 001 Section Introduction - Why do we need ansible
 • 002 Ansible installation
 • 003 Integrate Docker with Ansible
 • 004 Integrate Ansible with Jenkins
 • 005 Build an image and create container on Ansible
 • 006 Ansible playbook to create image and container
 • 007 Copy image on to dockerhub
 • 008 Jenkins job to build an image onto ansible
 • 009 How to create container on dockerhost using ansible playbook - DevOps Project
 • 010 Continuous deployment of docker container using ansible playbook
 • 011 Jenkins CICD to deploy on container using Ansible

 • 06 - Kubernetes on AWS
 • 001 Section introduction - Why Kubernetes
 • 002 Kubernetes installation methods
 • 003 EKS installation procedure
 • 004 Setup bootstrap server for eksctl
 • 005 Setup Kubernetes using eksctl
 • 006 Run Kubernetes basic commands
 • 007 Create 1st manifest file
 • 008 Create a service manifest file
 • 009 Using labels and selector

 • 07 - Integrating Kubernetes in CICD pipeline
 • 001 Write a deployment file
 • 002 Use deployment and service files to create and access pod
 • 003 Integrate Kubernetes bootstrap server with Ansible
 • 004 Create ansible playbooks for deploy and service files
 • 005 Create Jenkins deployment job for Kubernetes
 • 006 CI Job to create Image for Kubernetes
 • 007 Enable rolling update to create pod from latest docker image
 • 008 Complete CI and CD job to build and deploy code on Kubernetes
 • 009 Clean up Kubernetes setup

 • 08 - Bonus Section
 • 001 Bonus Lecture.html

 • 09 - Resources
 • 001 How to install Gitbash
 • 002 How to create GitHub account
 • 003 How to setup AWS account
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17568
  حجم: 2326 مگابایت
  مدت زمان: 377 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید