وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Full Stack React Native: Advanced & Practical Projects

سرفصل های دوره

Unlock the Power of MERN Stack: React Native, Redux, Node.js, Express, Socket IO, MongoDB, Mailtrap & Cloudinary.


1. Introduction
 • 1. How to setup
 • 2. What do I need Mac or Windows
 • 3. TypeScript.html
 • 4. Incase you Dont Know
 • 5. Project Setup
 • 6. npm init
 • 7. ts config
 • 8. Basic Express Server
 • 9. Post Request & Reading Incoming Data
 • 10. Middleware Function
 • 11. Auth Route
 • 12. Sign up Part 1
 • 13. Connecting to Database
 • 14. Sign up Part 2
 • 15. Sign up Part 3
 • 16. Sign up Part 4
 • 17. Password & Token Hash
 • 18. Adding Types
 • 19. Sending Email

 • 2. Error Handling & Validation
 • 1. Refactoring Error Response
 • 2. Automate Error Handling
 • 3. Proper Data Validation
 • 4. Genuine Email & Strong Password

 • 3. Verification & Authorization
 • 1. Verifying Email
 • 2. Custom Validation Schema
 • 3. Sign in with Refresh Token Rotation
 • 4. Verifying Access Token (isAuth)
 • 5. Customizing Request Type
 • 6. Verification UI
 • 7. Sending Verification Request
 • 8. Re-generating Verification Link
 • 9. Refresh Token
 • 10. Sign out
 • 11. Environment Variable
 • 12. Forget Password Link
 • 13. Validate Password Reset Token API
 • 14. Is Password Reset Token Valid
 • 15. Resetting Password (API)
 • 16. Update Password Front End
 • 17. Update Profile

 • 4. File Upload
 • 1. File Upload
 • 2. File Parser Middleware
 • 3. Uploading Image to Cloud
 • 4. Resizing Profile Image
 • 5. Getting Public Profile

 • 5. Product API
 • 1. Product Model
 • 2. Automate with Chat GPT
 • 3. New Product Validation
 • 4. Creating New Product Part 1
 • 5. Creating New Product Part 2
 • 6. Validating Date
 • 7. Product Update
 • 8. Delete Product
 • 9. Removing Single Product Image
 • 10. Get Product Details
 • 11. Get Products By Category Part 1
 • 12. Get Products By Category Part 2
 • 13. Pagination
 • 14. Getting Latest Listings

 • 6. Auth With React Native
 • 1. Expo Project Setup
 • 2. Using The Doc
 • 3. Rendering Screens
 • 4. Welcome Header Part 1
 • 5. Welcome Header Part 2
 • 6. Input Field
 • 7. Input Focus Effect
 • 8. Custom Button
 • 9. The Divider
 • 10. Navigation Link
 • 11. Avoiding Keyboard
 • 12. Avoiding Keyboard Component
 • 13. Adding Navigation
 • 14. Fixing Types
 • 15. Capturing Input Change
 • 16. Validating Form
 • 17. Refactor Validator
 • 18. Avoiding try catch
 • 19. Rendering App Notification
 • 20. Sign in
 • 21. Refactor Axios Client
 • 22. Sign in After Sign up
 • 23. What After Sign in
 • 24. State Management Library
 • 25. Redux Toolkit Setup
 • 26. Let me explain
 • 27. Updating Redux State
 • 28. Preserving Auth State
 • 29. Loading Indicator
 • 30. Custom useAuth hook
 • 31. Forget Password

 • 7. New Product
 • 1. Tab Navigator
 • 2. New Listing Form
 • 3. Date Picker
 • 4. Fixing Date Picker
 • 5. Date Helper Function
 • 6. Category Selector Part 1
 • 7. Category Selector Part 2
 • 8. Category Selector Button
 • 9. Closing Modal
 • 10. Finishing Form UI
 • 11. Lets use Refresh Token
 • 12. On Request Failed
 • 13. IMPORTANT Fix
 • 14. New Product Form State
 • 15. Category Selector Little Fix
 • 16. Selecting Images
 • 17. Rendering Selected Images
 • 18. Horizontal Image List
 • 19. Removing Selected Images
 • 20. New Product Validation
 • 21. Creating New Product

 • 8. Profile Page
 • 1. Profile Page - Avatar View
 • 2. Profile Page - Profile Info
 • 3. Profile Page Options
 • 4. Adding New Profile Screens
 • 5. Sign out
 • 6. Sign out Fix
 • 7. Custom Header
 • 8. Fetching Listings
 • 9. Listing UI
 • 10. Navigating with Params
 • 11. Single Product UI
 • 12. Image Slider
 • 13. FlatList onViewableItemsChanged
 • 14. Options UI
 • 15. Product Menu Options
 • 16. Removing Product
 • 17. Pull to Refresh
 • 18. Store For Listings
 • 19. Chat Icon

 • 9. Product Edit
 • 1. Edit Product Page
 • 2. Image Edit Options
 • 3. Removing Single Image
 • 4. Edit Product Form State
 • 5. Removing Image Form UI
 • 6. Category and Thumbnail Selection
 • 7. Updating Product
 • 8. Submitting Updated Info
 • 9. Deep Equal

 • 10. Update Profile
 • 1. Updating Profile Name
 • 2. Verification Link UI
 • 3. Updating Profile Image

 • 11. Home Page
 • 1. Home Page UI
 • 2. Chat Notification
 • 3. Search Bar UI
 • 4. Category List
 • 5. Rendering Latest Products Part 1
 • 6. Rendering Latest Products Part 2
 • 7. Fetching Latest Products
 • 8. Fetching Product Details
 • 9. Fetching Product by Category
 • 10. Empty View
 • 11. Multi Column FlatList
 • 12. Style For Odd LIst Items

 • 12. Message
 • 1. Socket IO
 • 2. Setting up Socket IO
 • 3. Socket Connection with Auth
 • 4. Refreshing Token on Socket IO Error
 • 5. The Plan to Handle Chat
 • 6. Conversation Model
 • 7. Getting or Creating New Conversation
 • 8. Sending Request to Get Conversation
 • 9. Animation on Fetching Chat Info
 • 10. Gifted Chat
 • 11. Chat Screen
 • 12. The Callback Issue
 • 13. Empty Message UI

 • 13. Communication With Socket
 • 1. Simple Communication Using Socket
 • 2. Sending The Actual Message
 • 3. Storing Messages to Database
 • 4. New Conversation Store
 • 5. Reading Conversation by ID
 • 6. Updating UI on New Message
 • 7. Fetching Old Chats
 • 8. Getting Last Conversations Part 1
 • 9. Getting Last Conversations Part 2
 • 10. Lets Understand
 • 11. Last Chats
 • 12. Last Chats UI Part 1
 • 13. Formatting Date
 • 14. Last Chat UI Part 2
 • 15. On Recent Chat Press
 • 16. Message Indicator
 • 17. Updating Viewed Property

 • 14. The System Setup (MAC)
 • 1. Node JS
 • 2. Installing homebrew
 • 3. Installing Mongodb
 • 4. Running Mongodb
 • 5. MongoDb Compass
 • 6. Android Studio
 • 7. Ruby
 • 8. xCode

 • 15. The System Setup (Windows)
 • 1. Node JS
 • 2. Installing Mongodb
 • 3. Android Studio
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36619
  حجم: 12923 مگابایت
  مدت زمان: 1465 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید