وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Complete PHP & MySql Bootcamp 2021

سرفصل های دوره

Complete PHP and MySQL Bootcamp, Beginner to Advanced in 7 Hours! Let's get Started.


1 - PHP Fundamentals
 • 1 - Introduction
 • 2 - Introduction to PHP
 • 3 - Setting up xampp and notepad
 • 4 - Creating first php file
 • 5 - Embedding php into html file
 • 6 - php output to the browser
 • 7 - Comments in php
 • 8 - Die and Exit functions
 • 9 - Variables in php
 • 10 - Single quotes vs double quotes
 • 11 - Arithmetic operators
 • 12 - Assignment Operators
 • 13 - Comparison Operators
 • 14 - Logical Operators
 • 15 - if statement in php
 • 16 - if else in php
 • 17 - Nested if statement
 • 18 - if else if statement in php
 • 19 - Switch in php
 • 20 - Conditional Operators in php
 • 21 - Increment Decrements operators in php
 • 22 - String operators in php
 • 23 - While loop in php
 • 24 - do while loop
 • 25 - for loop in php
 • 26 - nested for loop
 • 27 - Arrays in php
 • 28 - Associative Arrays
 • 29 - Multi Dimensional Arrays
 • 30 - Array Traversal with foreach loop
 • 31 - Functions in php
 • 32 - Functions with arguments
 • 33 - Functions return value
 • 34 - Case Sensitivity in php
 • 35 - Scope in php
 • 36 - Constants in php
 • 37 - Date and time in php
 • 38 - Generating Random numbers
 • 39 - Generating Random Strings
 • 40 - Static variable
 • 41 - Math functions in php
 • 42 - Useful string functions in php part 1
 • 43 - Useful string functions in php part 2
 • 44 - Explode and implode functions
 • 45 - Useful array functions
 • 46 - Swapping variables values
 • 47 - Sorting arrays part 1
 • 48 - Sorting arrays part 2
 • 49 - Including external files
 • 50 - md5 hash in php
 • 51 - Superglobals in php part 1
 • 52 - Superglobals in php part 2
 • 53 - Getting server information in php
 • 54 - Getting visitors ip in php
 • 55 - Better way of Getting visitors ip in php
 • 56 - Blocking ip addresses

 • 2 - Form Handling in php
 • 57 - Creating html form
 • 58 - REQUEST variable
 • 59 - GET variable
 • 60 - POST variable
 • 61 - Getting form values with REQUEST
 • 62 - Getting form values with GET
 • 63 - Getting form values with POST
 • 64 - Validating form data
 • 65 - Securing the form with htmlspecialchars
 • 66 - Send data to other php files
 • 67 - Uploading files with php part 1
 • 68 - Uploading files with php part 2
 • 69 - Displaying uploaded files

 • 3 - Session and Cookies in php
 • 70 - setting up session
 • 71 - unsetting session
 • 72 - Creating cookies in php
 • 73 - Deleting cookies

 • 4 - File Handling in php
 • 74 - Writing data to files
 • 75 - Reading data from files
 • 76 - Appending data to files
 • 77 - Explode Function Writing data to files
 • 78 - Implode Function Reading data from files

 • 5 - Database
 • 79 - Intro to database
 • 80 - Starting Mysql
 • 81 - Creating database and tables
 • 82 - Connecting with the database
 • 83 - Inserting data to database
 • 84 - Retrieving data from database
 • 85 - WHERE Clause
 • 86 - ORDER BY Clause
 • 87 - Retrieving particular data from database
 • 88 - Updating the data in the database
 • 89 - Delete data from Database
 • 90 - Final Words and Source Code
 • 90 - Php-Basics.zip
 • 91 - Thank you.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 33933
  حجم: 2164 مگابایت
  مدت زمان: 395 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید