وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AWS Amazon Bedrock & Generative AI – Beginner to Advanced

سرفصل های دوره

Build Chatbot, Image Generation, RAG, Text Summarize Apps using Bedrock and Langchain. No prior AI/ML/Coding exp. req.


1 - Introduction
 • 1 - Course Introduction
 • 2 - Amazon-Bedrock-and-AWS-Generative-AI-Beginner-to-Advanced-v1.3-16022024.pdf
 • 2 - Amazon-Bedrock-and-AWS-Generative-AI-Beginner-to-Advanced-v1.4-13032024.pdf
 • 2 - Must Watch Tips to Optimize Learning Download Course Content Slides

 • 2 - Optional Section Basics of AI ML Neural Networks Overview for Beginners
 • 3 - Section Overview Evolution of Generative AI
 • 4 - What is Artificial Intelligence
 • 5 - Machine Learning Overview Supervised Unsupervised and Reinforced Learning
 • 6 - Deep Learning and Neural Networks Overview

 • 3 - Generative AI Foundation Models Concepts
 • 7 - Section Overview Generative AI Foundation Models Concepts
 • 8 - What is Generative AI and Use Cases
 • 9 - How Generative AI works 1 Prompt Completion and Infererences
 • 10 - How Generative AI works Basic Concepts and Terminology 2
 • 11 - Service Offerings in Generative AI from AWS

 • 4 - Amazon Bedrock Deep Dive
 • 12 - Section Overview Amazon Bedrock
 • 13 - Amazon Bedrock Introduction
 • 14 - Bedrock Console Walkthrough 1
 • 15 - Bedrock Console Walkthrough 2
 • 16 - Amazon Bedrock Architecture
 • 17 - Amazon Bedrock Infererence Parameters Temperature
 • 18 - Amazon Bedrock Infererence Parameters 2
 • 19 - Bedrock Pricing

 • 5 - Enterprise Use Case 1 HandsOn Media and Entertainment Industry
 • 20 - Section Introduction Use Case for Media and Entertainment Industry
 • 21 - Use Case Description Media and Entertainment Industry
 • 22 - Use Case Architecture Amazon Bedrock Stability AI Lambda and S3
 • 23 - Boto3-Upgrade-Commands.pdf
 • 23 - Use Case PreRequisites Model Access and Lambda Boto3 Version Upgrade
 • 24 - Creation of S3 Bucket and Lambda Function
 • 25 - AWS Lambda and Bedrock Integration 1
 • 25 - pythoncode-lambda-movieposterdesignfunction.zip
 • 26 - AWS Lambda and Bedrock Integration 2
 • 27 - Storing the Image generated by Bedrock in S3 Bucket
 • 28 - Generating a Pre Signed URL for Image in S3 Bucket
 • 29 - AWS API Gateway and Lambda Integration
 • 30 - End to End Demo

 • 6 - Enterprise Use Case 2 HandsOn Text Summarization Bedrock API GW Lambda
 • 31 - Section Introduction Use Case 2 Text Summarization
 • 32 - Text Summarization Use Case Description and Architecture
 • 33 - Creation of AWS Lambda function and Boto3 upgrade
 • 34 - Writing the AWS Lambda function to connect to Bedrock Service 1
 • 34 - pythoncode-lambda-demomanufacturing.zip
 • 35 - Writing the AWS Lambda function to connect to Bedrock Service 2
 • 35 - pythoncode-lambda-demomanufacturing.zip
 • 36 - Create REST API using AWS API Gateway and Lambda Integration
 • 37 - End to End Demo

 • 7 - Use Case 3 HandsOn Building a Chatbot with Llama 2 Langchain and Streamlit
 • 38 - Chatbot Demo of what we will Build and Architecture
 • 39 - Chatbot Environment Setup before coding
 • 40 - Chatbot Backend 1
 • 40 - Chatbot-code.zip
 • 41 - Chatbot Backend 2
 • 42 - Chatbot Frontend
 • 43 - Chatbot End to End Demo

 • 8 - Use Case 4 HandsOn Building HR Q A with Retrieval Augmented Generation
 • 44 - HR Q A with RAG Demo of what we will Build
 • 45 - Optional Lecture Overview of Vectors Embedding Vector DB and Search
 • 46 - HR Q A with RAG Architecture for the Use Case
 • 47 - RAG Environment Setup before coding
 • 47 - RAG-Install.pdf
 • 48 - HR QA with RAG HandsOn Data Load Part 1
 • 48 - data-load-test.zip
 • 48 - rag-backend.zip
 • 49 - HR QA with RAG HandsOn Data Transform Part 2
 • 49 - data-split-test.zip
 • 49 - rag-backend.zip
 • 50 - HR QA with RAG HandsOn Embedding Vector Store Index Part 3
 • 50 - rag-backend.zip
 • 51 - HR QA with RAG HandsOn LLM Creation Context Part 4
 • 51 - rag-backend.zip
 • 52 - HR QA with RAG HandsOn Frontend and Final Demo
 • 52 - rag-frontend.zip
 • 53 - HR QA with RAG End to End Demo

 • 9 - Use Case 5 Serverless ELearning App with Knowledge Base Lambda and API GW
 • 54 - Demo of what we will Build Amazon Bedrock Knowledge Base Lambda API Gateway
 • 55 - What is Bedrock Knowledge Base Concept and Architecture
 • 56 - Creation of Amazon Bedrock Knowledge Base
 • 57 - Retrieve API and RetrieveAndGenerate API for data retrieval Concept
 • 58 - Knowledge Base and AWS Lambda Creation Part 1
 • 59 - Knowledge Base and AWS Lambda Creation Boto3 upgrade Part 2
 • 60 - Knowledge Base and AWS Lambda Creation Part 3
 • 61 - Knowledge Base REST API creation and Lambda Integration
 • 62 - Knowledge Base Clean up To avoid charges

 • 10 - Phase 1 of GenAI Project Use Case Identification
 • 63 - Section Overview GenAI Project Lifecycle and Use Case Identification
 • 64 - Overview of GenAI Project Lifecycle
 • 65 - GenAI Use Case Identification Approach

 • 11 - Phase 2 of GenAI Project Foundation Model Selection
 • 66 - Section Overview Foundation Model Selection for your Use Case
 • 67 - Foundation Model Selection Criteria Theory Part 1
 • 68 - Foundation Model Selection Criteria Theory Part 2
 • 69 - Foundation Model Selection Criteria HandsOn

 • 12 - Phase 3 of GenAI Project Prompt Engineering
 • 70 - Section Overview Prompt Engineering
 • 71 - Prompt Engineering 1
 • 72 - Prompt Engineering 2
 • 73 - Prompt Engineering Techinques
 • 74 - Steps to engineer a good prompt

 • 13 - Phase 3 of GenAI Project Fine Tuning of Foundation Model
 • 75 - Section Overview Fine Tuning of Foundation Model
 • 76 - Fine Tuning of Foundation Model Overview
 • 77 - Fine Tuning of Foundation Model Architecture
 • 78 - Amazon Bedrock Data Privacy Challenges
 • 79 - Fine Tuning of Foundation Models Hands On
 • 79 - manufacturingusecase-finetuningdata.zip

 • 14 - Use Case 6Code Generation with AWS CodeWhisperer From my AWS CDK Udemy Course
 • 80 - Amazon CodeWhisperer Introduction
 • 81 - Amazon CodeWhisperer Installation
 • 82 - Amazon CodeWhisperer Create S3 bucket
 • 83 - Amazon CodeWhisperer Create VPC and RDS

 • 15 - Python Basics Refresher
 • 84 - Basic Python Programming Refresher Part 1
 • 84 - python-refresher.zip
 • 85 - Basic Python Programming Refresher Par 2

 • 16 - AWS Lambda Function Refresher
 • 86 - AWS Lambda Overview
 • 87 - AWS Lambda Invocation
 • 88 - Boto3 Introduction

 • 17 - AWS API Gateway Refresher
 • 89 - AWS API Gateway Refresher
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35773
  حجم: 5863 مگابایت
  مدت زمان: 573 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید