وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AWS Security Essentials

سرفصل های دوره

Introduction
 • 001. AWS Security Essentials Introduction

 • Lesson 1 AWS Compliance Introduction
 • 001. Learning objectives
 • 002. 1.1 Compliance Information
 • 003. 1.2 Compliance Strategies
 • 004. 1.3 Auditing and Reporting
 • 005. 1.4 Least Privilege Concepts and Strategies

 • Lesson 2 AWS Identity Management Introduction
 • 001. Learning objectives
 • 002. 2.1 User and Identity Management Basics
 • 003. 2.2 AWS Credentials and MFA
 • 004. 2.3 AWS Root Account
 • 005. 2.4 AWS IAM Users and Groups
 • 006. 2.5 AWS IAM Roles and Policies

 • Lesson 3 AWS Security Support Introduction
 • 001. Learning objectives
 • 002. 3.1 AWS Network Security Capabilities
 • 003. 3.2 Security Documentation Types
 • 004. 3.3 AWS Trusted Advisor

 • Lesson 4 AWS Authentication
 • 001. Learning objectives
 • 002. 4.1 Strong Sign-in Mechanisms
 • 003. 4.2 Temporary Credentials - Account Federation
 • 004. 4.3 Temporary Credentials - Application Federation
 • 005. 4.4 Temporary Credentials - Machine Identities
 • 006. 4.5 Store and Use Secrets Securely
 • 007. 4.6 Identity Provider Centralization
 • 008. 4.7 Audit and Rotate Credentials
 • 009. 4.8 User Groups and Attributes

 • Lesson 5 AWS Authorization
 • 001. Learning objectives
 • 002. 5.1 AWS Policy Types
 • 003. 5.2 Access Requirements
 • 004. 5.3 Permission Policy Elements
 • 005. 5.4 AWS Policy Evaluation Logic
 • 006. 5.5 Emergency Access Strategies
 • 007. 5.6 Permissions Reduction Strategies
 • 008. 5.7 Permissions Guardrails
 • 009. 5.8 Access Management Lifecycles
 • 010. 5.9 Cross-Account Access
 • 011. 5.10 AWS Organizations Sharing
 • 012. 5.11 Third-party Sharing

 • Lesson 6 AWS Network Security
 • 001. Learning objectives
 • 002. 6.1 Edge Security Services
 • 003. 6.2 Defense in Depth Example
 • 004. 6.3 VPC Security
 • 005. 6.4 Network Encryption Options
 • 006. 6.5 AWS Network Firewall

 • Lesson 7 AWS Compute Security
 • 001. Learning objectives
 • 002. 7.1 EC2 Vulnerability Management
 • 003. 7.2 Secure Credentials and Secrets
 • 004. 7.3 Network Connectivity Scenarios
 • 005. 7.4 Extended Troubleshooting Scenario

 • Lesson 8 AWS In-Transit Data Protection
 • 001. Learning objectives
 • 002. 8.1 Three Goals of Data Encryption
 • 003. 8.2 Network Traffic Encryption Options
 • 004. 8.3 Cross-region Data Protection
 • 005. 8.4 AWS Certificate Manager
 • 006. 8.5 AWS Private Certificate Authority
 • 007. 8.6 In-transit Encryption Enforcement

 • Lesson 9 AWS At-Rest Data Protection
 • 001. Learning objectives
 • 002. 9.1 Data Integrity Strategies
 • 003. 9.2 At-rest Encryption Examples
 • 004. 9.3 Symmetric Data Encryption
 • 005. 9.4 KMS Features
 • 006. 9.5 KMS Key Types
 • 007. 9.6 KMS Access Control
 • 008. 9.7 Other At-rest Encryption Strategies
 • 009. 9.8 Data Modification Prevention

 • Lesson 10 AWS Data Lifecycle and Secret Management
 • 001. Learning objectives
 • 002. 10.1 Data Retention Strategies
 • 003. 10.2 Data Retention Services and Features
 • 004. 10.3 KMS Asymmetric Keys
 • 005. 10.4 Credential and Secret Rotation
 • 006. 10.5 Secrets Manager Access Control

 • Lesson 11 AWS Security Monitoring
 • 001. Learning objectives
 • 002. 11.1 CloudWatch Alarms
 • 003. 11.2 EventBridge Rules
 • 004. 11.3 Security Alert Automation
 • 005. 11.4 Troubleshooting Scenario 1
 • 006. 11.5 Troubleshooting Scenario 2

 • Lesson 12 AWS Security Logging
 • 001. Learning objectives
 • 002. 12.1 AWS Security Log Sources
 • 003. 12.2 Security Log Delivery, Storage, and Retention
 • 004. 12.3 Troubleshooting Logging Permissions
 • 005. 12.4 CloudTrail Troubleshooting Scenario
 • 006. 12.5 Log Analysis Options

 • Lesson 13 AWS Resource Governance
 • 001. Learning objectives
 • 002. 13.1 AWS Organizations
 • 003. 13.2 AWS Control Tower
 • 004. 13.3 AWS Control Tower Account Factory
 • 005. 13.4 AWS Resource Groups
 • 006. 13.5 AWS Organizations Tag Policies
 • 007. 13.6 AWS Firewall Manager
 • 008. 13.7 Resource Access Manager

 • Lesson 14 AWS Security Compliance
 • 001. Learning objectives
 • 002. 14.1 AWS Macie
 • 003. 14.2 AWS Config, CloudWatch Logs, and Security Hub
 • 004. 14.3 AWS Audit Manager
 • 005. 14.4 Well-Architected Framework and Tool
 • 006. 14.5 Cost Analysis and Anomalies

 • Lesson 15 AWS Incident Response Plan Implementation
 • 001. Learning objectives
 • 002. 15.1 Incident Response Plan Workflow
 • 003. 15.2 Incident Response Preparation
 • 004. 15.3 Security Service Deployment Part 1
 • 005. 15.4 Security Service Deployment Part 2

 • Lesson 16 AWS Security Incident Detection
 • 001. Learning objectives
 • 002. 16.1 Incident Response Detection and Analysis
 • 003. 16.2 Alert Sources
 • 004. 16.3 Security Alerting Types
 • 005. 16.4 Incident Response Containment
 • 006. 16.5 Source, Access, and Destination Containment
 • 007. 16.6 Incident Response Eradication
 • 008. 16.7 Incident Response Recovery
 • 009. 16.8 Incident Response Post-Incident Activity

 • Module 1 AWS Security Foundations
 • 001. Module introduction

 • Module 2 AWS Authentication and Authorization
 • 001. Module introduction

 • Module 3 AWS Infrastructure Security
 • 001. Module introduction

 • Module 4 AWS Data Protection
 • 001. Module introduction

 • Module 5 AWS Security Logging and Monitoring
 • 001. Module introduction

 • Module 6 AWS Security Governance and Compliance
 • 001. Module introduction

 • Module 7 Incident Response and Threat Detection
 • 001. Module introduction

 • Summary
 • 001. AWS Security Essentials Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 37483
  حجم: 1616 مگابایت
  مدت زمان: 435 دقیقه
  تاریخ انتشار: 21 خرداد 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید