وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering Agile for Project Management

سرفصل های دوره

Delivering Business Value with Confidence


1. Introduction
 • 1. What this course is about

 • 2. Understanding Agile Principles
 • 1. What is Agile
 • 2.1 Agile Manifesto with Case Studies.pdf
 • 2. The Agile Manifesto
 • 3. The 12 Agile Principles
 • 4. Agile vs Traditional Project Management
 • 5. Why is Agile Buzzing
 • 6. Agile values in practice
 • 7. Agile values.html

 • 3. Agile Frameworks and Methodologies
 • 1. Introduction to Scrum
 • 2. Scrum Overview and Key Concepts.html
 • 3. Introduction to Kanban
 • 4. Kanban Principles and Application.html
 • 5. Introduction to Lean
 • 6. Lean - Reducing Waste and Improving Efficiency.html
 • 7. Key Differences and When to Use Each Framework
 • 8. Combining Agile Frameworks for Multiple Projects

 • 4. Initiating Agile Projects
 • 1. Project Charter and Vision
 • 2. Project Charter and Vision.html
 • 3. Stakeholder Identification and Management
 • 4. Building Cross-Functional Teams
 • 5. Building Cross-Functional Teams.html
 • 6. Setting Up Project Environment

 • 5. Agile Planning and Estimation
 • 1. Creating a Product Backlog
 • 2. User Stories and Story Mapping
 • 3. Agile Estimation Techniques
 • 4. Introduction to Agile Estimation.html

 • 6. Managing Agile Workflows
 • 1. Sprint Planning and Backlog Refinement
 • 2. Sprint Planning.html
 • 3. Daily Stand-ups and Task Boards
 • 4. Sprint Reviews and Retrospectives

 • 7. Scaling Agile Frameworks for Multiple Projects
 • 1. Introduction to Agile Scaling frameworks (SAFe, LeSS, etc.)
 • 2. Portfolio Management and Prioritization
 • 3. Overcoming Challenges in Scaling Agile

 • 8. Agile Quality and Testing
 • 1. Ensuring Quality in Agile Projects
 • 2. Test-Driven Development (TDD) and Continuous Integration
 • 3. Agile Testing Best Practices

 • 9. Monitoring and Controlling Agile Projects
 • 1. Agile metrics and Key Performance Indicators (KPIs)
 • 2. Agile Metrics and KPIs Overview.html
 • 3. Identifying and Managing Risks in Agile
 • 4. Scope and Change Management in Agile

 • 10. Agile Leadership and Team Collaboration
 • 1. Agile leadership and Servant Leadership
 • 2. Team Empowerment and Self-Organization
 • 3. Fostering Agile Culture and Mindset

 • 11. Agile Project Closure and Continuous Improvement
 • 1. Agile Project Closure and Customer Feedback
 • 2. Agile Project Closure and Documentation
 • 3. Lessons Learned and Continuous Improvement
 • 4. Tools and Techniques for Collecting Customer Feedback- Course Conclusion
 • 5. Agile Project Implementation Task.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29051
  حجم: 1697 مگابایت
  مدت زمان: 130 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید