وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Malware Forensics v2: Classic&AI/ChatGPT in Decoding&Evasion

سرفصل های دوره

Harnessing Classic Techniques, AI Strategies, and ChatGPT for Comprehensive Malware Analysis


1 - Malware Forensics Classic Strategies and AIDriven Techniques
 • 1 - Harnessing AI in Malware Forensics
 • 2 - Overview of Malware Forensics and Essential Tools
 • 3 - The Role of AI in Uncovering Malware Secrets

 • 2 - Decoding the Hidden Unpacking and Analyzing Encoded Malware
 • 4 - Malware Obfuscation and Evasion Techniques
 • 5 - Lab Exercise Encoding Executable Files with UPX
 • 6 - Demystifying Executables Insights into PEiD
 • 7 - Lab Exercise Analyzing Encoded Malicious Executables with PEiD
 • 8 - Decoding Executable with EXEinfo PE
 • 9 - Lab Exercise Insights into Encoded Executable File with EXEinfoPE
 • 10 - Lab Exercise Decoding UPXPacked Malware with VirusTotal Analysis
 • 11 - Lab Exercise Dissecting UPXPacked Malware with Jottis Virus Scan

 • 3 - Advanced Evasion Techniques and Analyzing Encrypted Malware
 • 12 - Advanced Malware Evasion Techniques
 • 13 - Unveiling the Cloak Malware Evasion and Detection Strategies
 • 14 - LAB Encrypted Malware Executable File Analysis by VT VSJ
 • 15 - LAB Payload Encryption Malware Analysis
 • 16 - LAB Partial File Encryption Payload Injection Malware Analysis
 • 17 - Unveiling Hidden Malware Techniques for Behavioral Analysis of Encrypted Execut
 • 18 - Navigating the Blind Spots Strategies for Responses to Malware Evasion Techniqu

 • 4 - AI ChatGPT Driven Malware Analysis Static Techniques to Reverse Engineering
 • 19 - Fundamentals of Static Malware File Analysis
 • 20 - Advanced Predictive Modeling Techniques in Malware Analysis
 • 21 - Key Static Features Identification for Enhanced AI Malware Analysis
 • 22 - Lab Exercise AI in Static Malware Analysis
 • 23 - Lab Exercise Neural Networks in Static Malware Analysis
 • 24 - Lab Exercise Utilizing Random Forest Regressors in Malware Impact Prediction
 • 25 - Lab Exercise ChatGPTAssisted Reverse Engineering in Malware Assembly Analysis

 • 5 - AI in Malware Forecasting Beyond Detection to Predicting Malware Intrusions
 • 26 - Correlation Analysis in MultiStage Malware Detection
 • 27 - Lab Heatmap Visualization of Feature Correlations in Malware Detection
 • 28 - Proactive Prediction Techniques for Malware Threats
 • 29 - Evolving Malware Threat Forecasting Advanced Time Series Analysis
 • 30 - Lab Time Series Analysis TSA in Forecasting Future Malware Threats

 • 6 - Advancing into NextGen ChatGPT and AIDriven Malware Analysis
 • 31 - Recap and Integration of Learned Concepts
 • 32 - Preview of Advanced Topics in AIDriven Malware Analysis
 • 33 - Closing Thoughts and Encouragement for Continuous Learning
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 28158
  حجم: 1332 مگابایت
  مدت زمان: 334 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 دی 1402
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید