وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AI’s Cyber Defense: Web Phishing, APTs to Behavior Analytics

سرفصل های دوره

Navigating AI Frontiers: From Web Deceptions to Behavioral Cybersecurity Insights


1. Introduction - AIs Cyber Defense Web Phishing, APTs to Behavior Analytics
 • 1. Introduction - AI's Cyber Defense Web Phishing, APTs to Behavior Analytics

 • 2. AI & ML Synergy Pioneering Cybersecurity Transformations
 • 1. Importance of mastering AI for security threat detection
 • 2. Philosophical Underpinnings of Machine Learning Conceptual Exploration
 • 3. Intricacies of Machine Learning Deep Dive into Key Aspects and Explainability
 • 4. Unveiling the Intricacies of Deep Learning in the Context of Cybersecurity
 • 5. Overview of AI based cybersecurity solutions
 • 6. Navigating Implementation of AI in Cybersecurity Threat Detection

 • 3. AIs Vanguard Thwarting Web Phishing Threats & Deception
 • 1. Decoding Deceit The Power of AI in Web Phishing Detection
 • 2. AIs Tailored Approach to Counter Web Phishing
 • 3. AI-Driven Web Phishing Detection Implementation
 • 4. Lab Web Phishing Detection with AI and NLP

 • 4. Decoding & Defending AIs Strategy for Social Spam Detection
 • 1. Functionality and Detection Flow of Social Network Spam
 • 2. Harnessing AI for Superior Social Network Spam Detection
 • 3. Deciphering Dangers Exploration of AI-Powered Social Network Spam Detection
 • 4. Implementation of Social Network Spam Detection with AI
 • 5. Lab Social Network Spam Detection with NLP and AI

 • 5. Modern Malware Warfare AI-Powered Detection for Android
 • 1. The Lifecycle of Malware From Infiltration to Detection
 • 2. Advanced AI-driven Malware Detection Internals
 • 3. AI based Android Malware Detection Implementation
 • 4. Lab AI based Android Malware Detector
 • 5. Deciphering Malware PC vs. Android Threats and the Power of AI in Detection

 • 6. Decoding & Defending AI-Driven APT Defense
 • 1. Understanding Advanced Persistent Threats
 • 2. AI-Powered Defense Strategies to Counteract APTs in Cybersecurity
 • 3. Harnessing AI to Counter Advanced Persistent Threats AI-based APT Detection
 • 4. Countering APTs with AI Implementation
 • 5. Lab AI for Countering APT

 • 7. AI-Enhanced Anomaly Detection Insights, Impacts, and Implementations
 • 1. Unraveling Anomaly Detection Techniques, Applications, and Challenges
 • 2. AI Revolutionizing Anomaly Detection in Cybersecurity
 • 3. Deep Dive into Anomaly Detection AI-Powered Pipeline and Processing
 • 4. Implementation of Isolation Forest for Anomaly Detection
 • 5. Lab Isolation Forest for Anomaly Detection

 • 8. Behavioral Patterns Decoded AI-Powered Advancing User Behavior Analytics
 • 1. Unlocking the Power of AI in Behavioral Analytics
 • 2. AI at the Forefront Unraveling Behavioral Patterns for Enhanced Security
 • 3. Visualizing the AI-Driven UBA Pipeline with Machine Learning Algorithm
 • 4. Implementation of User Behavior Analytics (UBA) with AI
 • 5. Lab AI-based User Behavior Analytics

 • 9. Ethics and Risks of AI in Cybersecurity Threat Detection
 • 1. Ethical Dimensions of AI in Security Threat Detection
 • 2. Risks and Limitation of AI based Security Systems
 • 3. Strategies for risks minimization and use AI ethics in security threat detection

 • 10. Future of AI in Cybersecurity Threat Detection
 • 1. Pioneering Trends in AI-Driven Cybersecurity Threat Detection
 • 2. AI in Cybersecurity Threat Detection Opportunities and Challenges
 • 3. Hands-On with AI Building Robust Cybersecurity Solutions
 • 4. Future of AI in Security Threat Detection The Road Ahead

 • 11. Final Thoughts on Mastering AI for Cybersecurity Threat detection
 • 1. Final Thoughts on Mastering AI for Cybersecurity Threat detection
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 26576
  حجم: 1637 مگابایت
  مدت زمان: 259 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 آذر 1402
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید