وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Jenkins, From Zero To Master – Industrial CI/CD Projects

سرفصل های دوره

Jenkins provides hundreds of plugins to support building, deploying and automating any project.


1. Introduction
 • 1.1 Deploy Pack Tomcat.txt
 • 1.2 Main presentation new.pptx
 • 1.3 Troubleshooting installation of ubuntu.txt
 • 1. Introduction
 • 2. Lab Setup -1
 • 3. Lab Setup -2
 • 4. Lab Setup -3
 • 5. Jenkins Installation -1
 • 6. Jenkins Installation -2
 • 7. Jenkins Dashboard
 • 8. Recall Quiz.html

 • 2. Create First Job in Jenkins
 • 1. Create First Job in Jenkins
 • 2. Job - Default User & Workspace Location
 • 3. Status, Weather & Build Stability of a Job
 • 4. Search Panel in Jenkins Dashboard
 • 5. Manage Jenkins - Configure System
 • 6. Manage Plugins - Install simple theme plugin
 • 7. Manage Plugins - Uninstall simple theme plugin
 • 8. Recall Quiz.html

 • 3. User Accounts In Jenkins
 • 1. Create User Accounts in Jenkins
 • 2. Role Based Authorization Strategy in Jenkins
 • 3. Configure Authorization from Global Security
 • 4. Delegate Permission Using Manage Roles -1
 • 5. Delegate Permission Using Manage Roles -2
 • 6. Recall Quiz.html

 • 4. Integrate GitHub Repository to Your Jenkins Project
 • 1. Clone the git project using Jenkins
 • 2. Delete workspace before build starts
 • 3. Source Code Management - Git
 • 4. Recall Quiz.html

 • 5. Build Triggers in Jenkins
 • 1. Build Triggers - Trigger builds remotely (e.g., from scripts)
 • 2. Trigger builds remotely using Authentication token
 • 3. Build Triggers from Jenkins Terminal
 • 4. Build after other projects are built
 • 5. Trigger even if the build failsunstableaborted
 • 6. Build Periodically
 • 7. Poll SCM - Source Code Management
 • 8. Quiz.html

 • 6. Variables in Jenkins
 • 1. Environment Variables in Jenkins
 • 2. Global Environment Variables in Jenkins

 • 7. Build Environment in Jenkins Job
 • 1. Parameterized Job in Jenkins
 • 2. Define Multi-line String, Password Parameter in Jenkins
 • 3. Define File Parameters in Jenkins
 • 4. Set Timeout in Jenkins
 • 5. Add timestamps to the console output
 • 6. EnableDisable Jenkins Job
 • 7. Execute Concurrent, Parallel Build Jobs in jenkins
 • 8. Retry Counts in Jenkins
 • 9. Throttle Builds in Jenkins
 • 10. Custom Workspace
 • 11. Block build when UpstreamDownstream Project is Building
 • 12. Change Display Name of a Job in Jenkins

 • 8. Build Pipeline - Continuous Delivery vs Continuous deployment with practical app
 • 1. Create Jenkins Pipeline Using Build Pipeline
 • 2. Overview of CICD Process
 • 3. Continuous Delivery vs Continuous deployment with practical approach
 • 4. Parallel Jobs in Jenkins Pipeline

 • 9. Deploy Build Artifacts to Tomcat Server - Manually
 • 1. Deploy Build Artifacts (.war) to Tomcat Server
 • 2. Deploy Build Artifacts (.war) to Tomcat Server - GUI

 • 10. Deploy the package (war file) to Tomcat Server using Jenkins - CICD
 • 1. Overview of project
 • 2. Clone the code from Git Repository
 • 3. Integrate maven with Jenkins
 • 4. Build the Package using Maven Tool
 • 5. Install & Configure Tomcat Server
 • 6. Configure a Pipeline using Build Pipeline
 • 7. Deploy the Package file (.war) to Tomcat Server

 • 11. Jenkins Pipeline - Declarative Pipeline
 • 1. Create the first Pipeline as code - Create the first Jenkinsfile
 • 2. Multiple stages in pipeline script
 • 3. Run commands using pipeline script
 • 4. VariableEnvironment in pipeline script
 • 5. Define stage level variable using pipeline script
 • 6. Build parameters in pipeline script
 • 7. Boolean & choice parameters in pipeline script
 • 8. Input from user in pipeline script
 • 9. Post actions in pipeline script

 • 12. Real Project - CICD Process Using Manual Approach
 • 1. Overview of CICD Process
 • 2. Configure Build Server and Install various tools like Java, Git, Maven, Docker
 • 3. Install SonarQube on Ubuntu Instance
 • 4. Add Sonar-maven-plugin
 • 5. Start SonarQube Service
 • 6. Check the Code Quality
 • 7. Overview of Dockerfile to Create Docker Image
 • 8. Create a Repository in AWS ECR
 • 9. Create a Role to Provide Access One AWS Service (CI Server) to another (AWS ECR)
 • 10. Build & Push the Docker Image to AWS ECR Repository
 • 11. Create a CD Server - Continuous Deployment
 • 12. Pull & Execute the Docker Image from ECR to CD Server
 • 13. Recap the Entire CICD Process

 • 13. Project - CICD Process Using Jenkins
 • 1. Install a Jenkins Server (CI Server)
 • 2. Configure Jenkins
 • 3. Create a Jenkins pipeline for Checkout & build the project
 • 4. Install SonarQube Server using Docker container
 • 5. Install plugins & add sonar login Credentials on Jenkins Server
 • 6. Add SonarQube on Jenkins Server
 • 7. Pipeline for SonarQube Scanner for Jenkins
 • 8. Pipeline for success or aborted due to quality gate failure
 • 9. Configure a webhook in your SonarQube Server
 • 10. Add stage in pipeline to create a docker Image using DockerFile
 • 11. Add Plugins - CloudBees AWS, ECR, Docker etc.
 • 12. Add stage in pipeline to Push the Docker Image to AWS ECR
 • 13. Configure SES to send Email Notification
 • 14. Integrate SES with Jenkins using pipeline
 • 15. Receive an Email Notification after the success or failure of Jenkins Pipeline
 • 16. Last Lecture
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 31075
  حجم: 2508 مگابایت
  مدت زمان: 427 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید