وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

DevOps Training: A Comprehensive 5-day Intensive Program

سرفصل های دوره

End-to-end DevOps training with tools, such as git, maven, Sonar, Nexus, Docker, Docker, K8s, and CI/CD, Ansible,Jenkins


1. Introduction DevOps
 • 1. Introduction
 • 2. What is DevOps and its benefits
 • 3. Overview of DevOps Lifecycle
 • 4. Continuous Development
 • 5. Continuous Integration
 • 6. Continuous DeploymentDelivery
 • 7. Continuous Testing
 • 8. Continuous Monitoring
 • 9. Continuous Feedback

 • 2. Version Control with Git
 • 1. Git Introduction
 • 2. Create a GitHub Account
 • 3. Commonly Used commands in Git
 • 4. Git Configuration and Stages in Git
 • 5. Git pull and push command
 • 6. Git push from Local to Remote
 • 7. Stages in Git - Add & Commit
 • 8. Git log - Commit ID, HEAD...

 • 3. Working with Branches - Git
 • 1. Introducing Branches
 • 2. Lab - Create Branches
 • 3. Push branch from Local to Remote
 • 4. Feature branches
 • 5. Pull Request - To merge one branch into another
 • 6. Release Branch
 • 7. Hotfix Branch
 • 8. Lab - Release & Hotfix Branch
 • 9. Add a reviewer to a pull request with branch protection rules
 • 10. PR - Comment, Approve & Request changes

 • 4. Conflict Resolutions
 • 1. Conflicts in git merge
 • 2. Create a merge conflicts & resolve it
 • 3. Use TortoiseGit SW to resolve conflicts
 • 4. Resolve conflicts from GitHub using web editor using PR

 • 5. Real Project examples - Scenario based cases
 • 1. Git clean cmd to remove file and dir
 • 2. Undoing changes on existing files
 • 3. Git Revert Command
 • 4. Git Reset Command
 • 5. Git fetch command
 • 6. Git pull command
 • 7. Diff bw git merge and fetch

 • 6. GitHub Deep Drive - Cherry-pick, tags, rebase & merge
 • 1. What is Cherry-pick in git
 • 2. Lab on Cherry-pick with conflicts in merging
 • 3. Git tags
 • 4. Delete tags from local & remote
 • 5. Git rebase command
 • 6. Difference between git rebase & merge

 • 7. Apache Maven - Spring Boot Maven Project
 • 1. Introduction Maven Tool
 • 2. Maven Lifecycle
 • 3. Repositories in Maven
 • 4. Lab Build Springboot package
 • 5. Lab Artifact Locations and Package Dependencies
 • 6. Lab Exploring pom.xml file
 • 7. Lab Access Spring Boot Application
 • 8. Lab Investigating Dependencies of a Compiled Package
 • 9. Lab Building the Lifecycle
 • 10. Lab Create a Web Application Project Using Maven - 1
 • 11. Lab Create a Web Application Project Using Maven - 2

 • 8. SonarQube - Code quality tool for better code
 • 1. SonarQube Tool and Its Features
 • 2. SonarQube Installation
 • 3. SonarQube service, logs
 • 4. Access SonarQube via URL
 • 5. Set up Maven to build the package
 • 6. SonarScanner for Maven
 • 7. Lab - SonarQube checks for bad code
 • 8. Lab - Code corrected and rechecked by SonarQube

 • 9. Maven Deploy to Nexus Repository
 • 1. Configure Nexus Server
 • 2. Configure Sonatype Nexus Repository Manager
 • 3. Build Springboot Maven Project
 • 4. Requirements for Nexus in the pom.xml file
 • 5. Nexus login credentials
 • 6. Upload the artifacts to the Nexus repository

 • 10. Jenkins - Automation Software DevOps Tool
 • 1. Introduction Jenkins
 • 2. Installation of Jenkins - 1
 • 3. Installation of Jenkins - 2
 • 4. Installation of Jenkins - 3
 • 5. Installation of Jenkins - 4
 • 6. Create your first job in Jenkins
 • 7. The default user and workspace location
 • 8. The status, weather, and stability of a job
 • 9. Search Panel in Jenkins Dashboard
 • 10. Manage Jenkins - System Configuration
 • 11. Manage Plugins - Install simple theme plugin
 • 12. Manage Plugins - Uninstall simple theme plugin

 • 11. Jenkins GitHub Integration
 • 1. Clone the git project using Shell
 • 2. Delete workspace before build starts
 • 3. Use SCM to clone git repository

 • 12. Build Pipeline - Continuous Delivery vs Continuous deployment
 • 1. Create Jenkins Pipeline Using Build Pipeline
 • 2. Continuous Delivery vs Continuous deployment
 • 3. Parallel Jobs in Jenkins Build Pipeline

 • 13. Project - Deploy the WAR file package to a Tomcat Server using Jenkins - CICD
 • 1. Overview of CICD Project
 • 2. Clone the code
 • 3. Maven Integration Jenkins plugin
 • 4. Build the Package using Maven
 • 5. Install and configure Tomcat9 Server
 • 6. Configure a Pipeline using Build Pipeline
 • 7. Finally deploy the Package file (.war) to Tomcat Server

 • 14. Jenkins Pipeline - Declarative Pipeline
 • 1. Create the first Pipeline
 • 2. Multiple stages in pipeline script
 • 3. Execute commands using a pipeline script
 • 4. VariableEnvironment in pipeline script
 • 5. Define stage level variable using pipeline script
 • 6. Build parameters in pipeline script

 • 15. Configuration Management Using Ansible
 • 1. Introduction Ansible
 • 2. What is Ansible
 • 3. Ansible limitations
 • 4. Ansible Architecture
 • 5. Ansible Setup - 1
 • 6. Ansible Setup - 2
 • 7. Ansible Setup - 3
 • 8. Ansible Setup - 4
 • 9. AD Hoc Commands in Ansible

 • 16. Implementing Playbooks in Ansible
 • 1. Implementing Playbooks
 • 2. Multiple tasks in Ansible Playbook
 • 3. Lab - Multi task Playbook - 1
 • 4. Lab - Multi task Playbook - 2

 • 17. Managing Variables in Ansible
 • 1. Managing Variables in Ansible
 • 2. Lab - Variables in Ansible

 • 18. Implementing Tasks Control in Ansible
 • 1. Conditionals in Ansible
 • 2. Lab on Conditionals in Ansible
 • 3. Ansible loops - when, when items etc
 • 4. Examples of Ansible Loops
 • 5. Ansible Handlers
 • 6. Lab on Ansible Handlers

 • 19. Containerization using Docker
 • 1. Introduction Containers
 • 2. Installation of Docker
 • 3. Create first container
 • 4. Fetch the container image from Docker Hub
 • 5. Run a container in the background
 • 6. Delete containers
 • 7. Get complete details of a running container
 • 8. Check logs and stats of a running container
 • 9. Port forwarding
 • 10. Exec, rename & restart the running container
 • 11. Attach command in Container
 • 12. Killstop, pauseunpause a container
 • 13. Create, start, cp command
 • 14. ExportImport Command in Docker
 • 15. Create a image from running container
 • 16. Pull a specific version image from Docker hub
 • 17. Push your image to docker hub
 • 18. Image history, inspect & remove image

 • 20. Dockerfile
 • 1. Overview of Dockerfile, layered architecture
 • 2. Create a centos 7 image using Dockerfile
 • 3. Overview of LABEL, ENV & RUN Command
 • 4. Overview of WORKDIR
 • 5. Copy, add command with their differences
 • 6. Create a user account with password using dockerfile
 • 7. CMD Command
 • 8. SSH to a container
 • 9. Overview of EXPOSE Command
 • 10. ENTRYPOINT in Dockerfile

 • 21. Real Time CICD DevOps Project End To End CICD Pipeline Project
 • 1. An Overview of the CICD Process
 • 2. Set up a Continuous Integration (CI) server
 • 3. Set up a SonarQube Server
 • 4. Integrate Maven project with SonarQube - SonarScanner for Maven
 • 5. Check SonarQube Service
 • 6. Check the Code Quality
 • 7. Dockerfile for Creating a Docker Image
 • 8. Create a Repository in AWS ECR
 • 9. Create a role that grants access to one service to another
 • 10. Build and push the Docker image to the AWS ECR repository
 • 11. Set up a Continuous Deployment (CD) Server
 • 12. Build and push the Docker image to the AWS ECR repository
 • 13. Recap

 • 22. Real-Time CICD DevOps Project End-to-End CICD Pipeline using Jenkins
 • 1.1 final pipeline.txt
 • 1. Install a Jenkins Server (CI Server)
 • 2. Configure Jenkins
 • 3. Create a Jenkins pipeline to checkout and build the project
 • 4. Install SonarQube Server using Docker container
 • 5. Install plugins and add Sonar login credentials
 • 6. Configure SonarQube on Jenkins Server
 • 7. Pipeline for SonarQube Scanner for Jenkins
 • 8. Create a pipeline for success or abort
 • 9. Configure a webhook
 • 10. Pipeline that uses a Dockerfile to build a Docker image
 • 11. Add Plugins - CloudBees AWS, ECR, Docker
 • 12. Pipeline to Push the Docker Image to AWS ECR
 • 13. Configure SES to send Email Notification
 • 14. Integrate SES with Jenkins using pipeline
 • 15. Pipeline - Receive an Email Notification after the success or failure

 • 23. Kubernetes
 • 1. Introduction to Kubernetes
 • 2. Monolithic approach for developing applications
 • 3. Microservices Vs. Monolithic
 • 4. Kubernetes Gateway API
 • 5. Evolution of Containers, Docker, and Virtual Machines
 • 6. Running microservices as containers
 • 7. Kubernetes - OrchestrationContainer management tool
 • 8. Features of Kubernetes

 • 24. Set up a Kubernetes Cluster in an AWS Environment
 • 1. Lab 1
 • 2. Lab 2
 • 3. Lab 3
 • 4. Lab 4
 • 5. Lab 5
 • 6. Lab 6

 • 25. Kubernetes Concepts - Cluster types, Minikube Server, YAML, Pod, Kubelet, Ports
 • 1. Types of Kubernetes Cluster
 • 2. Installation of Minikube Server
 • 3. Create the first Pod Using YAML
 • 4. Pods with YAML
 • 5. Pod details, and logs of a running container
 • 6. Create a pod that contains multiple containers
 • 7. Kubernetes annotations
 • 8. Explore running container
 • 9. Environment variables
 • 10. Set up ports for the containers

 • 26. Labels and Selectors
 • 1. Introduction of Labels and Selectors
 • 2. Practice Lab - Labels & Selectors
 • 3. Declarative vs. Imperative way to define labels
 • 4. Lab - Search the pod with equality, set-based
 • 5. Node Selectors
 • 6. Practice Lab - Create a pod to on specify node

 • 27. Scaling and Replication in Kubernetes
 • 1. Replication Controller - RC
 • 2. Practice Lab - Create Replicas of POD using RC
 • 3. Scale-up & scale-down the pod as load increases
 • 4. Replica set - RS
 • 5. Lab - Create Replicas of POD using ReplicaSet

 • 28. Deployment and Rollback in Kubernetes
 • 1. Overview of Deployment and Rollback
 • 2. Lab Launch an application with two PODs
 • 3. Lab upgrade the application from version 1 to v2
 • 4. Lab Roll back the application to the previous version
 • 5. Lab Roll back the application to any specific version

 • 29. Real-time project Deploy an Appl to a Kubernetes cluster using Jenkins CICD
 • 1. Overview of the project
 • 2. Lab 1
 • 3. Lab 2
 • 4. Lab 3
 • 5. Lab 4
 • 6. Lab 5
 • 7. Lab 6
 • 8. Lab 7
 • 9. Lab 8
 • 10. Lab 9
 • 11. Lab 10
 • 12. Lab 11
 • 13. Lab 12
 • 14. Lab 13
 • 15. Lab 14
 • 16. Lab 15
 • 17. Lab 16
 • 18. Lab 17
 • 19. Lab 18
 • 20. Lab 19
 • 21. Lab 20
 • 22. Lab 21
 • 23. Last lecture
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34781
  حجم: 7499 مگابایت
  مدت زمان: 1205 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید