وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Linux Redhat System Administration I – SA1 (RHEL8)

سرفصل های دوره

Prepare for first level of Linux Exam and gain sufficient skill to perform core system administration tasks


01 - Introduction
 • 001 Introduction
 • 001 Redhat-SA1.ppt
 • 002 Overview of Linux Distributions
 • 003 Download RHEL, CentOS, VMWare & Oracle Virtual Box
 • 004 Create RHEL 8 Template using VMWare Workstation
 • 005 Installation of RHEL 8 using VMWare Workstation -1
 • 006 Installation of RHEL 8 using VMWare Workstation -2
 • 007 Installation of RHEL 8 using Oracle Virtual Box
 • 008 Connect from putty

 • 02 - Accessing the Command Line
 • 001 Overview about Bash Shell
 • 002 Virtual & Physical Console
 • 003 The GNOME 3 Desktop Environment
 • 004 Practice Lab Session on Command Line

 • 03 - Operate Files From the Command Line
 • 001 File System Structure in Linux - 1
 • 002 File System Structure in Linux - 2
 • 003 Identifying Linux File types
 • 004 Absolute and relative paths
 • 005 Practice Lab Session
 • 006 Command Line File Management
 • 007 Soft Link And Hard Link In Linux
 • 008 Practice Lab Session
 • 009 Pattern Matching
 • 010 Practice Lab Session

 • 04 - Getting Help, Creating and Editing Text Files in Linux
 • 001 Reading Manual Pages
 • 002 GNU Info
 • 003 Input Output Redirection in Linux
 • 004 Practice Lab Session
 • 005 Pipelines in Linux
 • 006 tee command
 • 007 Editing files with VIM
 • 008 Practice Lab Session
 • 009 Bash Variable
 • 010 Environmental Variable
 • 011 System Variable

 • 05 - User Administration
 • 001 Overview of User Administration
 • 002 Types of User Account
 • 003 Practice Lab Session
 • 004 Overview of Shadow file
 • 005 Practice Lab Session on User Modification
 • 006 Practice Lab Session on userdel, UID Range etc
 • 007 Pratice Lab Session on Group Administration
 • 008 Overview of Sudoers file
 • 009 Syntax of sudoers file
 • 010 Lab on sudoers file
 • 011 Lab on password aging policy

 • 06 - Controlling Access to Files
 • 001 Overview of Permissions in Linux
 • 002 Attributes of a file
 • 003 Practice Lab Session on permissions - 1
 • 004 Practice Lab Session on permissions - 2
 • 005 Practice Lab Session on permissions - 3
 • 006 Special Permssions - SetUID
 • 007 Command to apply SetUID
 • 008 Special Permssions - SetGID
 • 009 Special Permssions - Sticky Bit

 • 07 - Managing Linux Processes
 • 001 Overview of Load Average in Linux
 • 002 top command
 • 003 Lab Session on Load Average
 • 004 Process Management
 • 005 Foreground & Background process
 • 006 Process stat codes
 • 007 Lab Session on Process Management - 1
 • 008 Lab Session on Process Management - 2
 • 009 Lab Session on fore & Background processes

 • 08 - About Red Hat Enterprise Linux 8
 • 001 Overview of RHEL8
 • 002 Introduction to Systemd
 • 003 Lab on systemctl command - 1
 • 004 Lab on systemctl command - 2
 • 005 Lab on systemctl command - 3
 • 006 Lab on journal

 • 09 - Configuring And Securing SSH
 • 001 About OpenSSH
 • 002 SSH Hot Keys
 • 003 SSH Key Based Authentication
 • 004 Practice Lab - 1
 • 005 Practice Lab - 2
 • 006 Practice Lab - 3

 • 10 - Analyzing & Storing Logs
 • 001 System Logging
 • 002 Logging events to the system
 • 003 Collecting Information using journalctl
 • 004 Practice Lab on journalctl command
 • 005 Log file rotation

 • 11 - Archiving & transferring files
 • 001 Archive a file using tar command
 • 002 tar operations
 • 003 tar compression options
 • 004 Lab Session

 • 12 - Managing Networking
 • 001 TCPIP Network Model
 • 002 Configuring network
 • 003 Lab on add a network interface
 • 004 Lab on modify an interface
 • 005 Lab on delete an interface

 • 13 - Accessing Linux File Systems
 • 001 Identifying File Systems
 • 002 Block Devices
 • 003 Lab Session on File System, mount, unmount etc
 • 004 locate command
 • 005 find command

 • 14 - Managing Remote Server
 • 001 Monitoring system using web console
 • 002 Navigating web console - 1
 • 003 Navigating web console - 2
 • 004 Last Lecture
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 1467
  حجم: 2590 مگابایت
  مدت زمان: 683 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 دی 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید