وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

OWASP Top 10: Protecting Against Threats and Vulnerabilities

سرفصل های دوره

Master OWASP Web Application Security: Defend the Digital Realm, Advanced Security Strategies, Techniques, & Prevention.


1. Introduction to Web Application Security
 • 1. Understanding the Importance of Web Application Security
 • 2. The Role of OWASP in Web Application Security

 • 2. OWASP Top Ten
 • 1. Introduction to the OWASP Top Ten
 • 2. A1 Injection
 • 3. A2 Broken Authentication
 • 4. A3 Sensitive Data Exposure
 • 5. A4 XML External Entities (XXE)
 • 6. A5 Broken Access Control
 • 7. A6 Security Misconfiguration
 • 8. A7 Cross-Site Scripting (XSS)
 • 9. A8 Insecure Deserialization
 • 10. A9 Using Components with Known Vulnerabilities
 • 11. A10 Insufficient Logging and Monitoring

 • 3. Secure Coding and Development
 • 1. Principles of Secure Coding
 • 2. OWASP Secure Coding Guidelines
 • 3. Input Validation and Output Encoding
 • 4. Authentication and Session Management
 • 5. Data Validation and Sanitization
 • 6. Error Handling and Logging

 • 4. OWASP Tools and Resources
 • 1. Introduction to OWASP Tools and Projects
 • 2. OWASP Web Security Testing Guide
 • 3. OWASP Application Security Verification Standard
 • 4. OWASP ZAP (Zed Attack Proxy) Overview
 • 5. OWASP Resources and Documentation

 • 5. Securing APIs and Web Services
 • 1. API Security Challenges
 • 2. OWASP API Security Top Ten
 • 3. Authentication and Authorization in APIs
 • 4. Data Validation and Input Sanitization for APIs
 • 5. Securing Web Services

 • 6. Client-Side Security
 • 1. Understanding Client-Side Security Threats
 • 2. OWASP Secure Coding Practices for JavaScript
 • 3. Cross-Site Scripting (XSS) Prevention
 • 4. Content Security Policy (CSP)
 • 5. Cross-Origin Resource Sharing (CORS)

 • 7. Web Application Security Assessment
 • 1. Introduction to Security Assessment
 • 2. OWASP Testing Guide
 • 3. Manual and Automated Testing Techniques
 • 4. Reporting Security Findings

 • 8. Security in the SDLC
 • 1. Integrating Security in the Software Development Lifecycle (SDLC)
 • 2. Secure Development Phases
 • 3. OWASP SAMM (Software Assurance Maturity Model)
 • 4. Building a Security Culture
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29304
  حجم: 1077 مگابایت
  مدت زمان: 92 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید