وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Master CREST Practitioner Security Analyst (CPSA) Essentials

سرفصل های دوره

Secure the Digital Realm: CPSA Certification Training for Analyst Proficiency, A Path to CPSA Certification Preparation.


1 - Introduction to CPSA Certification
 • 1 - Understanding the Significance of CPSA Certification
 • 2 - Navigating the CREST Certification Process

 • 2 - Fundamentals of Cybersecurity
 • 3 - Cybersecurity Basics and Terminology
 • 4 - Threat Landscape and Attack Vectors
 • 5 - Common Vulnerabilities and Exploits

 • 3 - Networking Essentials for Security Analysts
 • 6 - Introduction to Networking Protocols
 • 7 - OSI Model and TCPIP Stack
 • 8 - Subnetting and IP Addressing

 • 4 - Information Gathering and Enumeration
 • 9 - Open Source Intelligence OSINT Techniques
 • 10 - Passive and Active Reconnaissance
 • 11 - Enumeration Techniques

 • 5 - Vulnerability Assessment and Analysis
 • 12 - Vulnerability Scanning Tools and Techniques
 • 13 - Identifying and Prioritizing Vulnerabilities
 • 14 - Reporting and Documentation

 • 6 - Web Application Security
 • 15 - OWASP Top 10 and Web Application Vulnerabilities
 • 16 - Testing for Injection and CrossSite Scripting XSS
 • 17 - Secure Coding Practices and Remediation

 • 7 - Network Security
 • 18 - Firewalls IDSIPS and Network Security Controls
 • 19 - VPNs and Secure Remote Access
 • 20 - Network Hardening Best Practices

 • 8 - Incident Response and Handling
 • 21 - Incident Response Lifecycle
 • 22 - Identifying and Analyzing Security Incidents
 • 23 - Containment Eradication and Recovery

 • 9 - Security Policies and Procedures
 • 24 - Developing Security Policies and Procedures
 • 25 - Regulatory Compliance and Industry Standards
 • 26 - Security Awareness Training

 • 10 - Security Tools and Resources
 • 27 - Essential Security Tools for Analysts
 • 28 - Continuous Learning and Professional Development

 • 11 - CPSA Exam Preparation
 • 29 - Understanding the CPSA Exam Format and Structure
 • 30 - Effective Study Strategies and Time Management

 • 12 - Conclusion and Next Steps
 • 31 - Congratulations and Next Steps in Your Cybersecurity Journey
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29044
  حجم: 1599 مگابایت
  مدت زمان: 115 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402
  دسته بندی محصول

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید