وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ویندوز 11

Windows 11 for IT Support: Troubleshooting Basics
Windows 11 for IT Support: Troubleshooting Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Windows 11 Essential Training
Windows 11 Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 2 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Easily Master Microsoft Windows 11 – The Comprehensive Guide
شرکت:
Easily Master Microsoft Windows 11 – The Comprehensive Guide
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 25 دقیقه
۸ آبان ۱۴۰۲
Windows Virus and Malware Troubleshooting
شرکت:
Windows Virus and Malware Troubleshooting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Windows Software and Hardware Compatibility Troubleshooting
شرکت:
Windows Software and Hardware Compatibility Troubleshooting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Troubleshooting Difficult Problems in Windows
شرکت:
Troubleshooting Difficult Problems in Windows
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Providing Troubleshooting Support for Windows Users
شرکت:
Providing Troubleshooting Support for Windows Users
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
LearnIT – Basic work with Windows 11
شرکت:
LearnIT – Basic work with Windows 11
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 24 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Windows Endpoint Administration: Manage Identity and Compliance
شرکت:
Windows Endpoint Administration: Manage Identity and Compliance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 21 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Batch Scripting for Beginners (Master concepts step by step)
شرکت:
Batch Scripting for Beginners (Master concepts step by step)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Windows 11 Superuser : Save Time and Become 10x Productive
شرکت:
Windows 11 Superuser : Save Time and Become 10x Productive
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Windows 11: Manage Remote Access
Windows 11: Manage Remote Access
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Windows 365 Enterprise and Intune Management
شرکت:
Windows 365 Enterprise and Intune Management
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Windows 11 Power Users (2023)
شرکت:
Windows 11 Power Users (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Maintaining Windows 10/11
شرکت:
Maintaining Windows 10/11
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Complete Windows Password Cracking Course | Practical Guide
شرکت:
Complete Windows Password Cracking Course | Practical Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Windows 11 Internals: Kernel Mechanisms
شرکت:
Windows 11 Internals: Kernel Mechanisms
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Ansible on Windows Fundamentals
شرکت:
Ansible on Windows Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Deploy Windows
شرکت:
Deploy Windows
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Windows 11: Manage and Maintain
Windows 11: Manage and Maintain
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Windows 11 Internals: Memory Management
شرکت:
Windows 11 Internals: Memory Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Windows 11 Internals: Threads
شرکت:
Windows 11 Internals: Threads
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Windows 11 Internals: Processes and Jobs
شرکت:
Windows 11 Internals: Processes and Jobs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 28 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Windows 11 Internals: Foundations
شرکت:
Windows 11 Internals: Foundations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 16 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲