وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ویندوز 11

Complete Windows Password Cracking Course | Practical Guide
شرکت:
Complete Windows Password Cracking Course | Practical Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Windows 11 Internals: Kernel Mechanisms
شرکت:
Windows 11 Internals: Kernel Mechanisms
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Ansible on Windows Fundamentals
شرکت:
Ansible on Windows Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Deploy Windows
شرکت:
Deploy Windows
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Windows 11: Manage and Maintain
Windows 11: Manage and Maintain
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Windows 11 Internals: Memory Management
شرکت:
Windows 11 Internals: Memory Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Windows 11 Internals: Threads
شرکت:
Windows 11 Internals: Threads
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Windows 11 Internals: Processes and Jobs
شرکت:
Windows 11 Internals: Processes and Jobs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 28 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Windows 11 Internals: Foundations
شرکت:
Windows 11 Internals: Foundations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 16 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Configuring Windows 10/11 Connectivity and Storage
شرکت:
Configuring Windows 10/11 Connectivity and Storage
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Windows Command Line (cmd) & Batch Script Management
شرکت:
Windows Command Line (cmd) & Batch Script Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Microsoft Windows 11 FastTrack Training
شرکت:
Microsoft Windows 11 FastTrack Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
ITS 103 – Device Configuration and Management
شرکت:
ITS 103 – Device Configuration and Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 5 دقیقه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
Windows 11 Essential Training
Windows 11 Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Performing Windows 10/11 Post-installation Tasks
شرکت:
Performing Windows 10/11 Post-installation Tasks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Windows Internals 3
شرکت:
Windows Internals 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 16 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Windows Internals 2
شرکت:
Windows Internals 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Windows 11 Internals: Processes and Jobs
شرکت:
Windows 11 Internals: Processes and Jobs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 28 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Privilege Escalation with SharpUp
شرکت:
Privilege Escalation with SharpUp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Privilege Escalation with UACMe
شرکت:
Privilege Escalation with UACMe
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Managing Windows 10/11 Desktops: Policies and Profiles
شرکت:
Managing Windows 10/11 Desktops: Policies and Profiles
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Managing Windows 10/11 Desktops: Managing and Protecting Devices
شرکت:
Managing Windows 10/11 Desktops: Managing and Protecting Devices
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 6 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Managing Windows 10/11 Desktops: Apps and Data
شرکت:
Managing Windows 10/11 Desktops: Apps and Data
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱