وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Forex

Level 2 & Direct Market Access (DMA) trading tutorial 2024
شرکت:
Level 2 & Direct Market Access (DMA) trading tutorial 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Backtesting for Algorithmic Trading
شرکت:
Mastering Backtesting for Algorithmic Trading
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
IPO Masterclass – IPOs | FPOs | Valuation | Raising Capital
شرکت:
IPO Masterclass – IPOs | FPOs | Valuation | Raising Capital
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 28 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
ProTrade | Unlocking Success in Options and Stock Markets
شرکت:
ProTrade | Unlocking Success in Options and Stock Markets
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 9 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Money Confidence Program: Financial Literacy and Empowerment
شرکت:
Money Confidence Program: Financial Literacy and Empowerment
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 11 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
How to Trade Oil like a Pro in 2024 ( complete strategy )
شرکت:
How to Trade Oil like a Pro in 2024 ( complete strategy )
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
The Complete Guide to Working Capital Management
شرکت:
The Complete Guide to Working Capital Management
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
LEARN TO DAY TRADE, SWING TRADE, OR INVEST PART 3/4
شرکت:
LEARN TO DAY TRADE, SWING TRADE, OR INVEST PART 3/4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
LEARN TO DAY TRADE, SWING TRADE, OR INVEST PART 2/4
شرکت:
LEARN TO DAY TRADE, SWING TRADE, OR INVEST PART 2/4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
LEARN TO DAY TRADE,SWING TRADE, OR INVEST PART 1/4
شرکت:
LEARN TO DAY TRADE,SWING TRADE, OR INVEST PART 1/4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
The Complete Binary Options Trading Course (Updated 2024)
شرکت:
The Complete Binary Options Trading Course (Updated 2024)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
LEARN TO DAY TRADE, SWING TRADE, OR INVEST PART 4/4
شرکت:
LEARN TO DAY TRADE, SWING TRADE, OR INVEST PART 4/4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
FOREX Trading Course (Advanced, Comprehensive, Detailed)
شرکت:
FOREX Trading Course (Advanced, Comprehensive, Detailed)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Trading Mindset Mastery: Become A Successful Top Trader
شرکت:
Trading Mindset Mastery: Become A Successful Top Trader
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
The Basics of Forex Trading (A course designed to succeed)
شرکت:
The Basics of Forex Trading (A course designed to succeed)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Spot Contracts for Currency Exchange – Spot FX Trading
شرکت:
Spot Contracts for Currency Exchange – Spot FX Trading
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Profitable strategies for Binary Option Trading 2024
شرکت:
Profitable strategies for Binary Option Trading 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Master TradingView Pine Script Advanced Programming
شرکت:
Master TradingView Pine Script Advanced Programming
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Market Structure – The most important trading concept
شرکت:
Market Structure – The most important trading concept
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Advances in Momentum Trading Strategies
شرکت:
Advances in Momentum Trading Strategies
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Advanced Smart Money Trading : Master S&P and Nasdaq Futures
شرکت:
Advanced Smart Money Trading : Master S&P and Nasdaq Futures
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Options Trading For Beginners 2024
شرکت:
Options Trading For Beginners 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Volume Profile Trading Strategy
شرکت:
Volume Profile Trading Strategy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
The Nuts and Bolts of Self-Directed Investing
شرکت:
The Nuts and Bolts of Self-Directed Investing
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 3 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳