وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Forex

Complete Beginner SMC Course
شرکت:
Complete Beginner SMC Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 14 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Trading with the vwap
شرکت:
Trading with the vwap
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 11 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Trading View Mastery: Unlock Your TradingView Potential
شرکت:
Trading View Mastery: Unlock Your TradingView Potential
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲
The Ultimate Guide to Profitable Trading: Master the Market
شرکت:
The Ultimate Guide to Profitable Trading: Master the Market
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
The complete,Us indexes,Forex ,Oil and Gold Trading course
شرکت:
The complete,Us indexes,Forex ,Oil and Gold Trading course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
Build a Trading Robot in MQL4: Beginner’s Crash Course
شرکت:
Build a Trading Robot in MQL4: Beginner’s Crash Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
AI in Trading: Signal Creation
شرکت:
AI in Trading: Signal Creation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Practical Python for Algorithmic Trading
Practical Python for Algorithmic Trading
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Trade Test Preparation
شرکت:
Trade Test Preparation
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
ProfitMax: Advanced Forex Trading System for Max Returns
شرکت:
ProfitMax: Advanced Forex Trading System for Max Returns
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
MQL5 PROJECTS: Code the White Fairy Pyramiding strategy
شرکت:
MQL5 PROJECTS: Code the White Fairy Pyramiding strategy
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Gamma Options Trading Mastery Course
شرکت:
Gamma Options Trading Mastery Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 10 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
How To Maximize Your Profits Trading Options
شرکت:
How To Maximize Your Profits Trading Options
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۰ مرداد ۱۴۰۲
Optimization with Genetic Algorithms: Hands-on Python
شرکت:
Optimization with Genetic Algorithms: Hands-on Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
TenfoldFX Academy
شرکت:
TenfoldFX Academy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Technical analysis in stock market / Options Trading
شرکت:
Technical analysis in stock market / Options Trading
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Learn To Build Trading Indicators for NinjaTrader
شرکت:
Learn To Build Trading Indicators for NinjaTrader
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Full Margin Trading Strategy in Forex Market
شرکت:
Full Margin Trading Strategy in Forex Market
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Futures Trading Beginner to Expert
شرکت:
Futures Trading Beginner to Expert
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 23 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Trade Stocks Like a Pro: The Ultimate Crash Course!
شرکت:
Trade Stocks Like a Pro: The Ultimate Crash Course!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 4 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
HFX Market Mastery
شرکت:
HFX Market Mastery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲