وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Microsoft Power BI

Power BI Data Methods
Power BI Data Methods
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 13 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Power Automate Desktop: Beyond the Basics
Power Automate Desktop: Beyond the Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Microsoft Power Platform Solution Architect
شرکت:
Microsoft Power Platform Solution Architect
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
Master Microsoft Power Platform Architecture
شرکت:
Master Microsoft Power Platform Architecture
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Master BI, SSIS, SSRS, SSAS & MDX – Zero to Hero (2024)
شرکت:
Master BI, SSIS, SSRS, SSAS & MDX – Zero to Hero (2024)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 8 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Microsoft Dataverse for Power Apps/Power Automate developers
شرکت:
Microsoft Dataverse for Power Apps/Power Automate developers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
Enriching Reports in Power BI
شرکت:
Enriching Reports in Power BI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
Microsoft Power BI Skills
شرکت:
Microsoft Power BI Skills
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 1 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Advanced Power BI Training and Advanced Analytics with DAX
شرکت:
Advanced Power BI Training and Advanced Analytics with DAX
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 10 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Power BI: Working Together with Microsoft 365 Apps
Power BI: Working Together with Microsoft 365 Apps
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Microsoft Power Pages Essential Training
Microsoft Power Pages Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Power BI for HR: Visualize HR data using Power BI
شرکت:
Power BI for HR: Visualize HR data using Power BI
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Power BI and Tableau for Data Visualization [2-in-1 Bundle]
شرکت:
Power BI and Tableau for Data Visualization [2-in-1 Bundle]
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Power BI A-Z: Hands-On Power BI Training For Data Science!
شرکت:
Power BI A-Z: Hands-On Power BI Training For Data Science!
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 20 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Learn and Practice Power BI Desktop
شرکت:
Learn and Practice Power BI Desktop
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Microsoft 365 Power BI Desktop – Intermediate
شرکت:
Microsoft 365 Power BI Desktop – Intermediate
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Microsoft Power Automate – Advanced (2024)
شرکت:
Microsoft Power Automate – Advanced (2024)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Power Query and Power BI Combo Course
شرکت:
Power Query and Power BI Combo Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 16 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Power BI: Working Together with ChatGPT
Power BI: Working Together with ChatGPT
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Microsoft Power BI Portfolio in a Day
شرکت:
Microsoft Power BI Portfolio in a Day
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 13 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Microsoft Power BI Mastery: From Beginner to Advanced
شرکت:
Microsoft Power BI Mastery: From Beginner to Advanced
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Microsoft 365 Power BI Report Builder – Intermediate
شرکت:
Microsoft 365 Power BI Report Builder – Intermediate
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 16 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Microsoft Power BI and Excel Business Modeling Combo Pack
شرکت:
Microsoft Power BI and Excel Business Modeling Combo Pack
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Microsoft 365 Power BI Desktop – Beginner
شرکت:
Microsoft 365 Power BI Desktop – Beginner
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳