وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Microsoft Power BI

Power BI Masterclass Business Intelligence in action
شرکت:
Power BI Masterclass Business Intelligence in action
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Power BI Masterclass – Data Analysis Deep Dive
شرکت:
Power BI Masterclass – Data Analysis Deep Dive
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Power BI Desktop – Solving Data Prep Challenges
شرکت:
Power BI Desktop – Solving Data Prep Challenges
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Microsoft Power BI The Complete Guide
شرکت:
Microsoft Power BI The Complete Guide
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Getting Started as a Power BI Admin
شرکت:
Getting Started as a Power BI Admin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Power BI only lab PL-300 Data Analyst
شرکت:
Power BI only lab PL-300 Data Analyst
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 2 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Basic to Advance Training on Power BI – Part2 (2022 updated)
شرکت:
Basic to Advance Training on Power BI – Part2 (2022 updated)
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 12 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Identify Patterns and Trends in Power BI
شرکت:
Identify Patterns and Trends in Power BI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900) Cert Prep: Power Apps
Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900) Cert Prep: Power Apps
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Microsoft Power Automate: Advanced Business Automation
Microsoft Power Automate: Advanced Business Automation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Data Storytelling with PowerBI – 2023
شرکت:
Data Storytelling with PowerBI – 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 6 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Gathering Data into Power BI
شرکت:
Gathering Data into Power BI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Enhance Reports for Usability and Storytelling with Power BI
شرکت:
Enhance Reports for Usability and Storytelling with Power BI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Power BI Developer (Power BI,DAX,Power Query,Datamodelling)
شرکت:
Power BI Developer (Power BI,DAX,Power Query,Datamodelling)
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 10 دقیقه
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Power Automate Desktop: Build 17 Power Automate Desktop
شرکت:
Power Automate Desktop: Build 17 Power Automate Desktop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Getting Started with Power BI
Getting Started with Power BI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Full Beginner Microsoft Power BI Course [2023 Edition]
شرکت:
Full Beginner Microsoft Power BI Course [2023 Edition]
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 23 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Power BI Data Analysis
شرکت:
Power BI Data Analysis
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Microsoft Power Platform Developer Preparing to Take the PL-400 Exam
شرکت:
Microsoft Power Platform Developer Preparing to Take the PL-400 Exam
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Creating Dashboards with Power BI
شرکت:
Creating Dashboards with Power BI
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Data Analyst Skills for beginners – (SQL,R,Python,Power BI )
شرکت:
Data Analyst Skills for beginners – (SQL,R,Python,Power BI )
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Become a Microsoft Power BI Data Analyst
شرکت:
Become a Microsoft Power BI Data Analyst
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲