وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش JIRA

Understanding Permission Scheme in Jira Cloud: 2023
شرکت:
Understanding Permission Scheme in Jira Cloud: 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
Jira: Basic Administration
Jira: Basic Administration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Atlassian Jira 9 for Administrators
شرکت:
Atlassian Jira 9 for Administrators
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
MasterClass Software Testing with Jira & Agile -Be a QA Lead
شرکت:
MasterClass Software Testing with Jira & Agile -Be a QA Lead
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 19 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Assets for Jira Service Management Cloud (formerly Insight)
شرکت:
Assets for Jira Service Management Cloud (formerly Insight)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Scrum Development with Jira & JIRA Agile
شرکت:
Scrum Development with Jira & JIRA Agile
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
A Practical Jira Course: Building A Real Life Jira Project
شرکت:
A Practical Jira Course: Building A Real Life Jira Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
Jira Crash Course: Agile Project Management;Bonus Confluence
شرکت:
Jira Crash Course: Agile Project Management;Bonus Confluence
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 21 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
Project Planning with Advanced Roadmaps for Jira
شرکت:
Project Planning with Advanced Roadmaps for Jira
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۶ دی ۱۴۰۱
Jira and Confluence Project Management Bundle for Beginners
شرکت:
Jira and Confluence Project Management Bundle for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 29 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
راه اندازی پروژه های واقعی در نرم افزار JIRA
شرکت:
راه اندازی پروژه های واقعی در نرم افزار JIRA
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
مبانی جیرا برای تیم های چابک
شرکت:
مبانی جیرا برای تیم های چابک
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 2 دقیقه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
مدیریت پروژه با JIRA
شرکت:
مدیریت پروژه با JIRA
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۲۷ خرداد ۱۴۰۱
برنامه ریزی و انتشار نرم افزار با JIRA
برنامه ریزی و انتشار نرم افزار با JIRA
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۱۸ خرداد ۱۴۰۱
مدیریت پروژه چابک با JIRA Cloud
مدیریت پروژه چابک با JIRA Cloud
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 17 دقیقه
۱۸ خرداد ۱۴۰۱
یادگیری گنج های درونی نرم افزار JIRA
شرکت:
یادگیری گنج های درونی نرم افزار JIRA
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۶ خرداد ۱۴۰۱
مدیریت پروژه بوسیله Agile, Scrum, JIRA
شرکت:
مدیریت پروژه بوسیله Agile, Scrum, JIRA
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 10 دقیقه
۲۷ فروردین ۱۴۰۱
یادگیری کار با JIRA در مثال های دنیای واقعی
شرکت:
یادگیری کار با JIRA در مثال های دنیای واقعی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 24 دقیقه
۱۱ اسفند ۱۴۰۰