وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Master Excel 2019 PC/Mac with Beginner to Advanced Courses

سرفصل های دوره

Finally master spreadsheets on PC or Mac with Excel, Beginners - Advanced 3 course 2019/365 bundle


1 - Excel 2019 Beginner Intro to Excel
 • 1 - Intro to Excel
 • 2 - WATCH ME Essential Information for a Successful Training Experience
 • 3 - DOWNLOAD ME Course Exercise Files.html
 • 3 - Excel-2019-Exercise-Files.zip
 • 4 - Downloadable course transcripts.html
 • 4 - Excel-2019-Transcripts.pdf
 • 5 - Whats New In Excel 2019
 • 6 - Course Overview
 • 7 - Overview of the Excel Window
 • 8 - MouseFeatures
 • 9 - Back Stage View

 • 2 - Excel 2019 Beginner Creating Workbooks
 • 10 - Entering Text and Numbers
 • 11 - Creating Basic Formulas
 • 12 - Relative References
 • 13 - Order of Operations
 • 14 - Working with Ranges
 • 15 - Module 2 Practice Exercise

 • 3 - Excel 2019 Beginner Saving Workbooks
 • 16 - Working with the Save and Save As Commands
 • 17 - File Extensions Share Export and Publish Files
 • 18 - Module 3 Practice Exercise

 • 4 - Excel 2019 Beginner Navigating Workbooks
 • 19 - Opening a File
 • 20 - Working with Larger Files
 • 21 - Freeze Panes Option
 • 22 - Split Screen Option
 • 23 - Module 4 Practice Exercise

 • 5 - Excel 2019 Beginner Page Setup Print Options
 • 24 - Headers and Footers
 • 25 - Print Titles
 • 26 - Comments
 • 27 - Page Setup Options
 • 28 - Fit to Print on One Page
 • 29 - Printing Workbooks
 • 30 - Module 5 Practice Exercise

 • 6 - Excel 2019 Beginners Working with Rows Columns and Cells
 • 31 - Adding and deleting rows columns and cells
 • 32 - Changing Column and Row Widths
 • 33 - Module 6 Practice Exercise

 • 7 - Excel 2019 Beginners Moving Data
 • 34 - Cut Copy and Paste
 • 35 - Copying Formulas
 • 36 - Module 7 Practice Exercise

 • 8 - Excel 2019 Beginners Formulas Functions
 • 37 - Overview of Formulas
 • 38 - Create Formulas Using Functions Part 1
 • 39 - Create Formulas Using Functions Part 2
 • 40 - Absolute Values
 • 41 - Module 8 Practice Exercise

 • 9 - Excel 2019 Beginner Working with Sheets
 • 42 - Adding Deleting and Renaming Sheets
 • 43 - Additional Sheet Tab Options
 • 44 - 3Dimensional Formulas
 • 45 - Module 9 Practice Exercise

 • 10 - Excel 2019 Beginner Formatting Worksheets
 • 46 - Formatting Cells Part 1
 • 47 - Formatting Cells Part 2
 • 48 - Formatting Numbers
 • 49 - Borders and Shading
 • 50 - Format as Table
 • 51 - Using Styles
 • 52 - Using Format Painter
 • 53 - Protecting Sheets
 • 54 - Fill Handle and Custom Lists
 • 55 - Module 10 Practice Exercise

 • 11 - Excel 2019 Beginner Charts
 • 56 - Creating Charts
 • 57 - Types of Charts
 • 58 - Editing Charts Part 1
 • 59 - Editing Charts Part 2
 • 60 - Using Graphics to Enhance Charts
 • 61 - Linking Chart Titles
 • 62 - Module 11 Practice Exercise

 • 12 - Excel 2019 Beginner Working with Names
 • 63 - Creating Range Names
 • 64 - Managing Names
 • 65 - Using Names in Formulas
 • 66 - Module 12 Practice Exercise

 • 13 - Excel 2019 Beginner Sorting and Filtering
 • 67 - Remove Duplicates
 • 68 - Sort Data
 • 69 - Filter Data
 • 70 - Advanced Filters
 • 71 - Module 13 Practice Exercise

 • 14 - Excel 2019 Beginner Outlining and Subtotaling
 • 72 - Creating an Outline
 • 73 - Subtotals
 • 74 - Module 14 Practice Exercise

 • 15 - Excel 2019 Beginner Working with Views
 • 75 - Arranging Files
 • 76 - New Window Option
 • 77 - Custom Views
 • 78 - Module 15 Practice Exercise

 • 16 - Excel 2019 Beginner Linking Files
 • 79 - Creating Formulas Between File
 • 80 - Working with Links
 • 81 - Consolidating Data
 • 82 - Module 16 Practice Exercise

 • 17 - Excel 2019 Beginner Advanced Formula Creation
 • 83 - If Statements
 • 84 - VLookups
 • 85 - Data Validation
 • 86 - Formula Auditing
 • 87 - Module 17 Practice Exercise

 • 18 - Excel 2019 Beginner Pivot Tables
 • 88 - Pivot Tables
 • 89 - Pivot Charts
 • 90 - Module 18 Practice Exercise

 • 19 - Excel 2019 Beginner Additional Excel Features
 • 91 - Slicers
 • 92 - Goal Seeker
 • 93 - Text to Columns
 • 94 - Watch Window
 • 95 - Customizing Ribbons and Tabs
 • 96 - Module 19 Practice Exercise

 • 20 - Excel 2019 Beginner Shortcuts
 • 97 - Excel Shortcuts Every User Should Know

 • 21 - Excel 2019 Beginner Closing
 • 98 - Closing Video

 • 22 - Excel 2019 Advanced Introduction to Excel 2019 Advanced Course
 • 99 - Introduction to the Course
 • 100 - WATCH ME Essential Information for a Successful Training Experience
 • 101 - Excel 2019 Advanced Course Exercise Files.html
 • 101 - Excel-2019-Advanced-Exercise-Files.zip
 • 102 - Excel 2019 Advanced Course Demo Files.html
 • 102 - Excel-2019-Advanced-Course-Files.zip
 • 103 - Downloadable course transcripts.html
 • 103 - Excel-2019-Advanced-Full-Transcripts.pdf
 • 104 - Course Structure

 • 23 - Excel 2019 Advanced Functions
 • 105 - Functions Part 1
 • 106 - Functions Part 2
 • 107 - Autosum

 • 24 - Excel 2019 Advanced Date and Time Functions
 • 108 - How Date and Time Works
 • 109 - Basic Date and Time Functions
 • 110 - Complex Date and Time Functions

 • 25 - Excel 2019 Advanced Text Functions
 • 111 - Using Text Functions Part 1
 • 112 - Using Text Functions Part 2

 • 26 - Excel 2019 Advanced Logical Functions
 • 113 - Logical Functions
 • 114 - Exercise 01

 • 27 - Excel 2019 Advanced Lookup Functions
 • 115 - Lookup Functions Part 1
 • 116 - Lookup Functions Part 2
 • 117 - Exercise 02

 • 28 - Excel 2019 Advanced Financial Functions
 • 118 - Financial Functions and Terminology
 • 119 - Personal Financial Functions
 • 120 - Principal and Interest Payments
 • 121 - Depreciation
 • 122 - Exercise 03

 • 29 - Excel 2019 Advanced Statistical Functions
 • 123 - Statistical Functions for Description Part 1
 • 124 - Statistical Functions for Description Part 2
 • 125 - Statistical Functions for Forecasting Part 1
 • 126 - Statistical Functions for Forecasting Part 2
 • 127 - Exercise 04
 • 128 - One Click Forecasting
 • 129 - Statistical Functions for Inference

 • 30 - Excel 2019 Advanced Connecting to External Data
 • 130 - Connecting to Other Workbooks
 • 131 - Connecting to Access Databases
 • 132 - Connecting Web Data Sources
 • 133 - Get and Transform
 • 134 - Exercise 05

 • 31 - Excel 2019 Advanced Tables
 • 135 - Introduction to Tables
 • 136 - Working with Tables
 • 137 - Table References
 • 138 - Table Styles
 • 139 - Exercise 6

 • 32 - Excel 2019 Advanced Pivot Tables
 • 140 - Introduction to Pivot Tables
 • 141 - Working with Pivot Tables
 • 142 - Filters and Slicers
 • 143 - Pivot and Charts
 • 144 - Exercise 07

 • 33 - Excel 2019 Advanced Data Analysis
 • 145 - What If Analysis
 • 146 - Scenario Manager
 • 147 - Goal Seek
 • 148 - Solver
 • 149 - Exercise 08

 • 34 - Graphs and Charts
 • 150 - Area Charts
 • 151 - Surface Charts
 • 152 - Radar Charts
 • 153 - Bubble Charts
 • 154 - Sparklines
 • 155 - Stock Charts
 • 156 - Exercise 9

 • 35 - Excel 2019 Advanced Excel Web App
 • 157 - Web App Part 1
 • 158 - Web App Part 2

 • 36 - Excel 2019 Advanced Course Conclusion
 • 159 - Close

 • 37 - Excel 2019 for Mac Beginner Introduction to Excel
 • 160 - Introduction to Excel for Mac
 • 161 - WATCH ME Essential Information for a Successful Training Experience
 • 162 - Course Exercise Files.html
 • 162 - Excel-2019-For-Mac-Exercise-Files.zip
 • 163 - Course Demo Files.html
 • 163 - Excel-2019-for-Mac-Demo-Files.zip
 • 164 - Downloadable Course Transcript.html
 • 164 - Microsoft-Excel-2019-Mac-Course-by-Simon-Sez-IT.pdf
 • 165 - The Difference between PC and Mac Excel
 • 166 - Course Overview
 • 167 - Overview of the Excel window
 • 168 - Mouse and Trackpad Features
 • 169 - Creating a New Workbook

 • 38 - Excel 2019 for Mac Beginner Creating Workbooks
 • 170 - Entering Text and Numbers
 • 171 - Creating Basic Formulas
 • 172 - Relative vs Absolute References
 • 173 - Order of Operations
 • 174 - Working with Ranges
 • 175 - Practice Exercise 01

 • 39 - Excel 2019 for Mac Beginner Saving Workbooks
 • 176 - Saving and Sharing Spreadsheets
 • 177 - Practice Exercise 02

 • 40 - Excel 2019 for Mac Beginner Navigating Large Workbooks
 • 178 - Freeze Panes Option
 • 179 - Split Screen Option
 • 180 - Arranging Windows Option
 • 181 - Practice Exercise 03

 • 41 - Excel 2019 for Mac Beginner Page Setup and Print Options
 • 182 - Headers and Footers
 • 183 - Print Titles
 • 184 - Comments
 • 185 - Page Setup Options
 • 186 - Printing Workbooks
 • 187 - Practice Exercise 04

 • 42 - Excel 2019 for Mac Beginner Working with Rows Columns and Cells
 • 188 - Adding and Deleting Rows Columns and Cells
 • 189 - Changing Column and Row Widths
 • 190 - Practice Exercise 05

 • 43 - Excel 2019 for Mac Beginner Moving Data
 • 191 - Cut Copy and Paste
 • 192 - Copying Formulas
 • 193 - Practice Exercise 06

 • 44 - Excel 2019 for Mac Beginner Formulas and Functions
 • 194 - Overview of Formulas
 • 195 - Creating Formulas using Functions Part 1
 • 196 - Creating Formulas using Functions Part 2
 • 197 - Practice Exercise 07

 • 45 - Excel 2019 for Mac Beginner Working with Sheets
 • 198 - Sheet Tab Options
 • 199 - 3 Dimensional Formulas
 • 200 - Practice Exercise 08

 • 46 - Excel 2019 for Mac Beginner Formatting Worksheets
 • 201 - Formatting Cells Part 1
 • 202 - Formatting Cells Part 2
 • 203 - Number Formatting
 • 204 - Formatting as Table
 • 205 - Using Styles
 • 206 - Conditional Formatting
 • 207 - Using Format Painter
 • 208 - Protecting Sheets
 • 209 - Fill Handle and Custom Lists
 • 210 - Practice Exercise 09

 • 47 - Excel 2019 For Mac Beginner Charts
 • 211 - Creating Charts
 • 212 - Editing Charts Part 1
 • 213 - Editing Charts Part 2
 • 214 - Practice Exercise 10

 • 48 - Excel 2019 for Mac BeginnerSorting and Filtering
 • 215 - Remove Duplicates
 • 216 - Sort Data
 • 217 - Filter Data
 • 218 - Advanced Filter
 • 219 - Practice Exercise 11

 • 49 - Excel 2019 for Mac Beginner Conclusion
 • 220 - Course Close

 • 50 - Extras
 • 221 - EXTRA LESSON Designing Better Spreadsheets Webinar Recording
 • 222 - EXTRA LESSON Data Cleaning in Excel Webinar Recording
 • 223 - EXTRA LESSON Top Ten Excel Functions You HAVE to Know Webinar Recording
 • 224 - EXTRA RESOURCE The Most Frequently Used Excel Shortcuts Infographic.html
 • 224 - PC-Excel-Most-Used.pdf

 • 51 - Additional Training
 • 225 - READ ME This Additional Training Is Optional.html
 • 226 - Ten Excel Tips and Tricks Part 1
 • 227 - Ten Excel Tips and Tricks Part 2
 • 228 - Ten Excel Tips and Tricks Part 3
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 37295
  حجم: 15604 مگابایت
  مدت زمان: 1565 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 خرداد 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید