در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Troubleshooting Difficult Problems in Windows

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Not every problem on PCs has a simple solution. The concepts in this course will be demonstrated by focusing on real-world examples of problems that people face with their PCs, and how to troubleshoot those specific problems.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. The Methodology of Troubleshooting
 • 1. Course Introduction
 • 2. Module Introduction
 • 3. The Internal PC System
 • 4. The External PC Ecosystem
 • 5. Talking to PC Users About Problems
 • 6. What Commonly Goes Wrong with PCs-
 • 7. Summary

 • 3. Dissecting the Windows File System and Disk Structure
 • 01. Module Introduction
 • 02. Understanding the Windows Disk Structure on PCs
 • 03. The Different Partition Types and File Systems, Part 1
 • 04. The Different Partition Types and File Systems, Part 2
 • 05. The Windows Boot System
 • 06. The Windows OS File Structure, Part 1
 • 07. The Windows OS File Structure, Part 2
 • 08. The Windows OS File Structure, Part 3
 • 09. The Windows OS File Structure, Part 4
 • 10. The Windows OS File Structure, Part 5 - User Folders
 • 11. The Windows OS File Structure, Part 6 - Log Files
 • 12. Summary

 • 4. Understanding Networking on PCs
 • 01. Module Introduction
 • 02. Different Types of Network Connections in Windows
 • 03. Obtaining Information About Network Connections, Part 1
 • 04. Obtaining Information About Network Connections, Part 2
 • 05. Obtaining Information About Network Connections, Part 3
 • 06. Obtaining Information About Network Connections, Part 4
 • 07. Configuring Advanced Network Settings, Part 1
 • 08. Configuring Advanced Network Settings, Part 2
 • 09. Configuring the Windows Firewall, Part 1
 • 10. Configuring the Windows Firewall, Part 2
 • 11. Troubleshooting Network Problems, Part 1
 • 12. Troubleshooting Network Problems, Part 2
 • 13. Summary

 • 5. Advanced Troubleshooting and Repair Methods
 • 01. Module Introduction
 • 02. Repairing the Windows Boot System, Part 1
 • 03. Repairing the Windows Boot System, Part 2
 • 04. Repairing the Windows Boot System, Part 3
 • 05. Using BcdEdit to Manage the Boot System
 • 06. Using Safe Mode
 • 07. Windows Diagnostic Startup
 • 08. Using System Restore
 • 09. Accessing System Restore from the Recovery Options
 • 10. Resetting a Windows 8.1 or Windows 10 PC
 • 11. Using the Automated Troubleshooters
 • 12. Creating Recovery Media in Windows
 • 13. Configuring a PC for Remote Access
 • 14. Using Remote Desktop
 • 15. Using Windows Remote Assistance
 • 16. Working in a Remote Assistance Session
 • 17. Using Windows 10 Quick Assist
 • 18. Using the Problem Steps Recorder
 • 19. Using the Game Bar Recorder
 • 20. Summary

 • 6. Getting Helpful Diagnostics from the Administrative Tools
 • 01. Module Introduction
 • 02. The Windows Administrative Tools
 • 03. The Computer Management Console
 • 04. Local Security Policy and Group Policy
 • 05. Managing Windows Services
 • 06. Firewall with Advanced Security
 • 07. Windows Memory Diagnostics
 • 08. Looking Around the Even Viewer
 • 09. Attaching a Task to an Event
 • 10. Creating a Custom Event View
 • 11. Filtering Event and Log File Information
 • 12. Getting Information About the PC
 • 13. The System Information Panel
 • 14. The System Information Panel
 • 15. Getting Information from Task Manager
 • 16. The Performance Monitor
 • 17. The Resource Monitor
 • 18. Summary

 • 7. Using Sysinternals for Troubleshooting
 • 01. Module Introduction
 • 02. Introducing Microsoft Sysinternals
 • 03. File and Disk Utilities
 • 04. AccessEnum
 • 05. ShareEnum
 • 06. Networking Utilities
 • 07. TCPView
 • 08. Autoruns
 • 09. Process Utilities
 • 10. Process Explorer
 • 11. Process Monitor
 • 12. Security Utilities
 • 13. System Information and Miscellaneous Utilities
 • 14. RamMap
 • 15. Blue Screen View
 • 16. Summary