در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Windows 10 Troubleshooting, Part 1

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Effectively troubleshooting, diagnosing, and repairing problems with PCs is key to maintaining productivity in today's connected world. This course will get you started as a proficient troubleshooter for Windows 10 systems.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Using Remote Assistance Tools
 • 01. Module Overview
 • 02. Talking Users through Troubleshooting
 • 03. Using the Problem Steps Recorder to Demonstrate a Troubleshooting Issue
 • 04. Reading and Understanding the Problem Steps Recorder Reporting File
 • 05. Setting up a Remote Assistance Session
 • 06. The Remote Assistance User Experience
 • 07. The Remote Assistance Support Experience
 • 08. Initiating a Quick Assist Session
 • 09. Remotely Controlling a PC Using Quick Assist
 • 10. Using Windows Snip and Sketch
 • 11. Configuring Remote Desktop Services
 • 12. Initiating a Remote Desktop Session
 • 13. Managing a Remote PC Using Remote Desktop
 • 14. Summary

 • 3. Using Windows' Reporting and Monitoring Tools
 • 01. Module Overview
 • 02. Using the Windows Reliability Monitor
 • 03. Using the Windows Performance Monitor
 • 04. Configuring and Customizing the Performance Monitor
 • 05. Using Data Collector Sets
 • 06. Using the Windows Resource Monitor
 • 07. Tracking Apps and Services in the Resource Monitor
 • 08. Tracking Network Activity in the Resource Monitor
 • 09. Troubleshooting with the Windows Task Manager
 • 10. Configuring the Windows Task Manager
 • 11. Obtaining Detailed Information About a Windows System
 • 12. Connecting System Information to a Remote Computer
 • 13. Summary

 • 4. Managing Recovery and Restoration
 • 01. Module Overview
 • 02. Creating Restore Points
 • 03. Rolling Back Restore Points in Windows
 • 04. Creating a USB Recovery Drive
 • 05. Rolling Back Changes in the Recovery Environment
 • 06. Rolling Back Windows Feature Updates
 • 07. Rolling Back Windows Updates
 • 08. Using File Versioning
 • 09. File Versioning Using OneDrive and Office 365
 • 10. Summary

 • 5. Troubleshooting Startup Using the Recovery Environment
 • 01. Module Overview
 • 02. Accessing the Windows Recovery Environment
 • 03. Different Ways to Access the Windows Recovery Environment
 • 04. What's Available in the Windows Recovery Environment
 • 05. Different Ways to Restore Windows
 • 06. Troubleshooting with Command Line Tools
 • 07. Useful Command Line Tools
 • 08. Restoring a Non-booting PC
 • 09. Using Automatic Repair from the Recovery Console
 • 10. Using the BootRec Command
 • 11. Summary

 • 6. Using Safe and Diagnostic Boot
 • 1. Module Overview
 • 2. The Windows Extended Boot Menu
 • 3. Accessing Windows Safe Mode
 • 4. Using Safe Mode for Troubleshooting
 • 5. Activating Windows Diagnostic Mode
 • 6. Using Windows Diagnostic Mode for Troubleshooting
 • 7. Deactivating Windows Diagnostic Mode
 • 8. Summary

 • 7. Troubleshooting and Taming Windows Update
 • 01. Module Overview
 • 02. Exploring Windows Update
 • 03. Configuring Windows Update
 • 04. Choosing How You Receive Windows Updates
 • 05. Pausing and Deferring Updates
 • 06. Controlling Windows Update with Group Policy
 • 07. Troubleshooting Using Update History
 • 08. Manually Resetting Windows Update
 • 09. The Disk Defragmenter
 • 10. Configuring Automatic Maintenence
 • 11. Configuring Storage Sense in Windows
 • 12. Using the Desk Cleanup Wizard
 • 13. Do You Need Third-party Disk and Windows Cleanup Tools-
 • 14. Summary