در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Windows 10 Troubleshooting, Part 2

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Effectively troubleshooting, diagnosing, and repairing problems with PCs is key to maintaining productivity in today's connected world. This course will build your skills as a proficient troubleshooter for Windows 10 systems.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Troubleshooting Problems Using the Event Viewer
 • 1. Module Overview
 • 2. Introducing the Event Viewer
 • 3. Using the Event Viewer for Troubleshooting
 • 4. Reading, Exporting, and Importing Custom Views
 • 5. Additional Operations in the Event Viewer
 • 6. Attaching Tasks to Events
 • 7. Searching for Event Information Online
 • 8. Summary

 • 3. Troubleshooting Network and Internet Connections
 • 01. Module Overview
 • 02. Checking Network Status on a PC
 • 03. Managing Networking Settings
 • 04. The Network and Sharing Center
 • 05. Troubleshooting Network Adapter Configuration
 • 06. Checking Network Status Using Command Prompt
 • 07. Using Netsh to Manage Networks
 • 08. Using Ping to Troubleshoot Network Connections
 • 09. Using Ping to Troubleshoot Network Connections Demo
 • 10. Using Tracert to Troubleshoot Network Connections
 • 11. Using Tracert to Troubleshoot Network Connections Demo
 • 12. Using IPConfig to Obtain Network Information
 • 13. Using IPConfig to Obtain Network Information Demo
 • 14. How to Reset the TCP-IP Stack
 • 15. Summary

 • 4. Using the Disk Management Console
 • 1. Module Overview
 • 2. Introducing the Disk Management Console in Windows
 • 3. Creating, Resizing, and Managing Partitions
 • 4. Creating, Attaching, and Managing Virtual Hard Disks
 • 5. Attaching a VHD to a VM in Hyper-V
 • 6. Using Diskpart from the Command Line
 • 7. Using Diskpart to Clean and Create New Partitions on a Disk
 • 8. Summary

 • 5. Editing and Managing the Windows Registry
 • 1. Module Overview
 • 2. Windows Registry Files and File Locations
 • 3. Registry Keys and Values
 • 4. Registry Value Types
 • 5. Using the Windows Registry Editor
 • 6. Connecting to the Registry on a Networked PC
 • 7. Manually Creating and Modifying .Reg Files
 • 8. Summary

 • 6. Repairing the Windows Boot System
 • 01. Module Overview
 • 02. The Windows Boot Partition Structure
 • 03. Creating a Recovery Drive
 • 04. Accessing the Windows Recovery Console
 • 05. Repairing the Boot System (BIOS)
 • 06. Repairing the Boot System (UEFI)
 • 07. Additional Commands for Repairing the Boot System
 • 08. Rebuilding and Moving the Boot Partition, Part 1
 • 09. Rebuilding and Moving the Boot Partition, Part 2
 • 10. Repairing the Boot System Using BCDEdit
 • 11. Using BCDEdit to View the Boot Configuration Database
 • 12. Summary

 • 7. Troubleshooting and Managing Drivers
 • 01. Module Overview
 • 02. Updating, Uninstalling, and Reinstalling Drivers
 • 03. Troubleshooting and Removing Device Drivers
 • 04. Installing Legacy Hardware in Windows
 • 05. Forcing Installation of a Specific Device Driver
 • 06. Forcing Installation of Unsigned Drivers
 • 07. Installing Legacy Hardware in Windows
 • 08. Using Different Views in Device Manager
 • 09. Obtaining Information about, and Configuring Devices
 • 10. Identifying Unknown Devices
 • 11. Installing and Managing Printers
 • 12. Backing up and Managing the Driver Store Folders
 • 13. Using the Services Console
 • 14. Managing Services from the Task Manager
 • 15. Installing and Removing Features and Components in Windows
 • 16. Summary

 • 8. Troubleshooting Complex PC Issues
 • 01. Module Overview
 • 02. What, When, and How, Part 1
 • 03. What, When, and How, Part 2
 • 04. Who or What is the Problem Affecting-
 • 05. Are there Special Circumstances Affecting the User-
 • 06. People Are a Problem
 • 07. External Factors Affecting PCs
 • 08. Checking the Status of Internet Services
 • 09. Environment Can Affect Our PCs
 • 10. Faults Can Sometimes Go Unreported
 • 11. Troubleshooting Software and Hardware Issues
 • 12. What Hardware Fails First-
 • 13. Jump-starting a PC and Minimal Hardware Boot
 • 14. Dust Sucks, But Vacuums Suck Big Time
 • 15. Finding Additional Troubleshooting Tools
 • 16. Remote Assistance Tools
 • 17. Summary