وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering Game Feel in Unity: Where Code Meets Fun!

سرفصل های دوره

Level Up in C#, Unity, Post-Processing, 2D Lighting, VFX, Audio and more to Amp Up Your Game.


1. Introduction & Setup
 • 1.1 Gitlab Repo Link.html
 • 1. Welcome To The Course
 • 2.1 This Lectures Project Changes.html
 • 2.2 Unity Docs - VS Code Unity Package URL.html
 • 2.3 Unity Game Feel Pre Course Package.zip
 • 2. Set Up Unity & VS Code
 • 3.1 Download Unity Hub.html
 • 3. Project Setup
 • 4. VS Code Issues.html
 • 5.1 This Lectures Project Changes.html
 • 5. Package Overview
 • 6.1 Chrome Live Captions.html
 • 6.2 GameDev.tv Blog.html
 • 6.3 GameDev.tv Community Forum.html
 • 6.4 GameDev.tv on Discord.html
 • 6.5 GameDev.tv on Twitter.html
 • 6.6 GameDev.tv on YouTube.html
 • 6. Community & Support
 • 7. Accessing Our Projects

 • 2. Weapon Improvements
 • 1. Section Intro - Weapon Improvements
 • 2.1 This Lectures Project Changes.html
 • 2. Gun Aim
 • 3.1 This Lectures Project Changes.html
 • 3. Machine Gun
 • 4.1 This Lectures Project Changes.html
 • 4. Observer Pattern
 • 5.1 This Lectures Project Changes.html
 • 5. Gun Kickback Animation
 • 6.1 Microsoft Docs - Lambda Expressions.html
 • 6.2 This Lectures Project Changes.html
 • 6. Object Pooling
 • 7.1 This Lectures Project Changes.html
 • 7. Screen Shake

 • 3. Player Controller
 • 1. Section Intro - Player Controller
 • 2.1 This Lectures Project Changes.html
 • 2. Jump Detection
 • 3.1 This Lectures Project Changes.html
 • 3. New Input System
 • 4.1 This Lectures Project Changes.html
 • 4. Struct vs Class
 • 5.1 This Lectures Project Changes.html
 • 5. Shared Movement Class
 • 6.1 This Lectures Project Changes.html
 • 6. Custom Gravity
 • 7.1 This Lectures Project Changes.html
 • 7. Double Jump
 • 8.1 This Lectures Project Changes.html
 • 8. Coyote Time

 • 4. Combat
 • 1. Section Intro - Combat
 • 2. Knockback
 • 3.1 This Lectures Project Changes.html
 • 3. Hit Flash
 • 4.1 This Lectures Project Changes.html
 • 4. Color Changer
 • 5.1 This Lectures Project Changes.html
 • 5. Death Splatter
 • 6.1 This Lectures Project Changes.html
 • 6. Splat Particle VFX
 • 7.1 This Lectures Project Changes.html
 • 7. Death Handler

 • 5. Visual Feedback
 • 1. Section Intro - Visual Feedback
 • 2.1 This Lectures Project Changes.html
 • 2. Bullet Collision VFX
 • 3.1 This Lectures Project Changes.html
 • 3. Walk Effect
 • 4.1 This Lectures Project Changes.html
 • 4. Player Lean
 • 5.1 This Lectures Project Changes.html
 • 5. Cowboy Hat
 • 6.1 This Lectures Project Changes.html
 • 6. Jump Effect
 • 7.1 This Lectures Project Changes.html
 • 7. Velocity Ground Check
 • 8.1 Sprite Glow.zip
 • 8.2 This Lectures Project Changes.html
 • 8. Bloom

 • 6. 2D Lighting
 • 1. Section Intro - 2D Lighting
 • 2.1 This Lectures Project Changes.html
 • 2. Muzzle Flash
 • 3.1 This Lectures Project Changes.html
 • 3. Spotlight
 • 4.1 This Lectures Project Changes.html
 • 4. Ping Ponging Lights
 • 5.1 This Lectures Project Changes.html
 • 5. Interfaces
 • 6.1 This Lectures Project Changes.html
 • 6. Disco Party

 • 7. Audio
 • 1. Section Intro - Audio
 • 2.1 Freesound.org.html
 • 2.2 opengameart.html
 • 2.3 Sonniss.html
 • 2.4 SoundsAndMusic.zip
 • 2.5 This Lectures Project Changes.html
 • 2.6 Unity Asset Store.html
 • 2. Import Assets
 • 3.1 This Lectures Project Changes.html
 • 3. Sound Scriptable Object
 • 4.1 This Lectures Project Changes.html
 • 4. Audio Manager
 • 5.1 This Lectures Project Changes.html
 • 5. Managing Sound Values
 • 6.1 This Lectures Project Changes.html
 • 6. Randomizing Sounds
 • 7.1 This Lectures Project Changes.html
 • 7. Audio Mixer
 • 8.1 This Lectures Project Changes.html
 • 8. Audio Clean Up

 • 8. Additional Features
 • 1. Section Intro - Additional Features
 • 2.1 This Lectures Project Changes.html
 • 2. Background Parallax
 • 3.1 This Lectures Project Changes.html
 • 3. One Way Platforms
 • 4.1 This Lectures Project Changes.html
 • 4. Jetpack
 • 5.1 This Lectures Project Changes.html
 • 5.2 Unity Docs - Physics2D.OverlapCircleAll.html
 • 5.3 Unity Docs -Rigidbody2D.AddTorque.html
 • 5. Mega Challenge - Grenade
 • 6.1 This Lectures Project Changes.html
 • 6. Solution - Setting Up Prefabs
 • 7.1 This Lectures Project Changes.html
 • 7. Solution - Launching The Grenade
 • 8.1 This Lectures Project Changes.html
 • 8. Solution - Explosion & Contact
 • 9.1 This Lectures Project Changes.html
 • 9. Solution - Grenade Audio

 • 9. Polish
 • 1.1 This Lectures Discussions.html
 • 1. Section Intro - Polish
 • 2.1 This Lectures Discussions.html
 • 2.2 This Lectures Project Changes.html
 • 2. Player Hit
 • 3.1 This Lectures Discussions.html
 • 3.2 This Lectures Project Changes.html
 • 3. Score Kill Count
 • 4.1 This Lectures Discussion.html
 • 4.2 This Lectures Project Changes.html
 • 4. Player Respawn
 • 5.1 This Lectures Discussion.html
 • 5.2 This Lectures Project Changes.html
 • 5. Mega Kill Audio
 • 6.1 This Lectures Discussion.html
 • 6.2 This Lectures Project Changes.html
 • 6. Max Fall Speed

 • 10. Course Wrap Up
 • 1. Outro
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34987
  حجم: 1405 مگابایت
  مدت زمان: 469 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید