وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Blender Material Nodes Master: Create Procedural 3D Textures

سرفصل های دوره

Create your own customisable procedural materials & spectacular textures for any Blender project.


1 - Introduction Setup
 • 1 - Section Intro Introduction Setup
 • 2 - Download Install Blender
 • 3 - Setting Up Blender
 • 4 - UI Workspaces
 • 5 - Creating Objects Navigation
 • 5 - toytrainblend.txt
 • 6 - Creating Your First Shaders
 • 6 - toytrainFinishedblend.txt
 • 6 - toytrainunshadedblend.txt
 • 7 - The Node Wrangler AddOn

 • 2 - Basic Shaders
 • 8 - Section introduction Basic Shaders
 • 8 - materialtemplate.zip
 • 9 - Creating a Material Template File
 • 9 - MaterialTemplateblend.txt
 • 10 - Creating a Material Library
 • 10 - MaterialLibraryendblend.txt
 • 11 - MetallicMaterialsendblend.txt
 • 11 - Metallic Materials
 • 12 - GlossyBaseMatsendblend.txt
 • 12 - Glossy Base Materials
 • 13 - ClearCoatendblend.txt
 • 13 - Simple Clearcoat Shader
 • 14 - MaterialTemplatewColorGridblend.txt
 • 14 - SimpleGlassendblend.txt
 • 14 - Simple Glass Shader
 • 15 - Candleunshadedblend.txt
 • 15 - Candle Modelling Emissive Shader
 • 16 - Candleshadedblend.txt
 • 16 - Subsurface Scattering Materials
 • 17 - ClothTestObjectsblend.txt
 • 17 - Creating a Cloth Shader Test Object
 • 18 - ClothShaderendblend.txt
 • 18 - Simple Cloth Shaders
 • 19 - Resources for PBR Materials
 • 20 - ImageBased Shaders Displacement
 • 20 - Imagebased Shaders Displacementresourceszip.txt

 • 3 - Procedural Shaders
 • 21 - Section Introduction Procedural Shaders
 • 22 - Node Explanation Examplesblend.txt
 • 22 - Shader Nodes
 • 23 - IES Fileszip.txt
 • 23 - Node Explanation Examplesblend.txt
 • 23 - Procedural Texture Nodes
 • 24 - Node Explanation Examplesblend.txt
 • 24 - Utility Nodes
 • 25 - BrushedMetalendblend.txt
 • 25 - Procedural Brushed Metal Shader
 • 26 - CarPaintendblend.txt
 • 26 - Procedural Car Paint Shader
 • 27 - Tilesendblend.txt
 • 27 - Tile Shader
 • 28 - Bricksendblend.txt
 • 28 - Simple Bricks Shader
 • 29 - Base Sand Shader
 • 29 - BasicSandendblend.txt
 • 30 - SandSculptureShaderendblend.txt
 • 30 - Sand Sculpture Shader
 • 31 - DesertEvironmentDisplacementendblend.txt
 • 31 - Desert Environment Displacement
 • 32 - DesertSandShaderendblend.txt
 • 32 - Desert Sand Shader

 • 4 - Mud Shader Project
 • 33 - Section Intro Mud Shader Project
 • 34 - MudDisplacementendblend.txt
 • 34 - Mudstartblend.txt
 • 34 - Mud Shader Base Displacement
 • 35 - MudDisplacementendblend.txt
 • 35 - MudPuddlesendblend.txt
 • 35 - Mud Shader Puddle Generator
 • 36 - MudColorandNormalsEndblend.txt
 • 36 - MudPuddlesendblend.txt
 • 36 - Mud Shader Base Color and Normal Map
 • 37 - MudColorandNormalsEndblend.txt
 • 37 - MudDisplacementAdjustEndblend.txt
 • 37 - Mud Shader Final Displacement
 • 38 - FinalDiffuseColorEndblend.txt
 • 38 - MudDisplacementAdjustEndblend.txt
 • 38 - Mud Shader Final Color
 • 39 - FinalDiffuseColorEndblend.txt
 • 39 - FinalPuddlesendblend.txt
 • 39 - Mud Shader Final Puddles
 • 40 - FinalPuddlesendblend.txt
 • 40 - MudnodeGroupOneendblend.txt
 • 40 - Mud Shader Creating the Node Group
 • 41 - MudnodeGroupOneendblend.txt
 • 41 - MudnodeGroupTwoendblend.txt
 • 41 - Mud Shader Water Controls
 • 42 - MudNodeGroupendblend.txt
 • 42 - MudnodeGroupTwoendblend.txt
 • 42 - Mud Shader Final Controls

 • 5 - Creating Generators
 • 43 - Section Intro Creating Generators
 • 44 - UVDistortionendblend.txt
 • 44 - UV Distortion Node
 • 45 - SurfaceDistortionendblend.txt
 • 45 - Surface Distortion Node
 • 46 - Roughness Node Creating Noise
 • 46 - rougness1endblend.txt
 • 47 - DirtGen1endblend.txt
 • 47 - Roughness Node The Node Group
 • 47 - startupblend.txt
 • 48 - Dirt Generator Node Initial Setup
 • 48 - roughness2endblend.txt
 • 49 - DirtGen2endblend.txt
 • 49 - Dirt Generator Node Node Group
 • 50 - ScratchGen1endblend.txt
 • 50 - Scratch Generator Node Initial Setup
 • 51 - ScratchGeneratorendblend.txt
 • 51 - Scratch Generator Node Node Group
 • 52 - EdgeDetectendblend.txt
 • 52 - Edge Detect Node Group
 • 53 - EdgeDetect2endBlend.txt
 • 53 - Using The Edge Detect Node Group
 • 54 - Easier Baking with TexTools
 • 55 - Stonesjpg.txt
 • 55 - TileAnythingendblend.txt
 • 55 - Tile Anything Node
 • 55 - grassjpg.txt

 • 6 - Advanced Shaders
 • 56 - Section Intro Advanced Shaders
 • 57 - Procedural Wood Base
 • 57 - WoodBaseendblend.txt
 • 58 - Procedural Wood Ring Variations
 • 58 - WoodRingsendblend.txt
 • 59 - Procedural Wood Knots Color
 • 59 - WoodKnotsColorendblend.txt
 • 60 - Procedural Wood Color Variation
 • 60 - WoodColorVarSimpleendblend.txt
 • 61 - Procedural Wood Grain
 • 61 - WoodMicroDetailsendblend.txt
 • 62 - Procedural Wood Saw Marks
 • 62 - WoodSawMarksendblend.txt
 • 63 - Procedural Wood Realism
 • 63 - WoodRealismendblend.txt
 • 64 - Procedural Wood Node Group
 • 64 - WoodGenblend.txt
 • 65 - Brickstartblend.txt
 • 65 - Procedural Brick Set Up
 • 66 - BrickCornersProfileendblend.txt
 • 66 - Procedural Brick Corners Profile
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 35046
  حجم: 10272 مگابایت
  مدت زمان: 736 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید